Aanvullende collegevragen over tuinderslaantje Haagweg

Westland Verstandig

Monster 06.11.2015 - Ter aanvulling op de vragen zoals die al door GemeenteBelang Westland zijn gesteld het navolgende.

Inmiddels is uitvoerig overleg gevoerd met de bewoners ter hoogte van de Haagweg 37/39 te Monster en de problemen die daar ontstaan met betrekking tot het uitpad. Ook hier is weer te zien dat de bouw van een groot aantal woningen wordt gepland zonder dat een deugdelijke infrastructuur aanwezig is. Dit geldt zowel voor de acht woningen zoals deze bij Haagweg 39 gerealiseerd worden alswel de plannen van de Westlandse Zoom.

Dit kan natuurlijk niet en hiervan gaat de gemeente nog de nadelige gevolgen ondervinden, althans de kans bestaat dat dit financiële consequenties heeft. Het is uiteraard de gemeente die moet zorgdragen voor een goede infrastructuur als er problemen zijn. Dit terwijl dit eigenlijk op degenen die bouwplannen realiseren moet worden afgewenteld en die moeten bij het maken van die bouwplannen rekening houden met een deugdelijke infrastructuur.

Over de betreffende weg zijn erfdienstbaarheden gevestigd en er is geen sprake van een openbaar karakter van die weg. Er is door de gemeente geen besluit tot openbaarmaking gemaakt, terwijl ook geen sprake is van openbaar worden op grond van één van de andere gronden zoals die in de regelgeving (Wegenwet etc.) zijn geregeld. In ieder geval laat de gemeente na hierover duidelijkheid te verstrekken. Ten onrechte gebeurt dat niet en moeten er zowel voor de gemeente als voor de omwonenden onnodige procedures gevoerd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

-        Waarom worden bouwplannen ontwikkeld en geeft de gemeente daar toestemming voor, terwijl niet deugdelijk de infrastructuur geregeld is als onlosmakelijk onderdeel van die plannen?

-        Waarom loopt de gemeente vooruit op de zaken en geeft aan dat het pad waarop erfdienstbaarheid gevestigd is openbaar is, terwijl er geen besluit genomen is te dien aangaande en ook geen openbaarheid op basis van historisch gebruik kan worden aangenomen?

-        Is dit een correcte behandeling van inwoners van Westland die zich zorgen maken over hun leefomgeving en die steeds ofwel geen reactie ontvangen ofwel inhoudelijk niet een afdoende antwoord krijgen?

-        De omwonenden hebben zelfs al juridische hulp ingeschakeld, maar ook die slaagt er niet in om goede en inhoudelijke antwoorden van de gemeente te verkrijgen. Is dit uw College bekend en wat gaat uw College daaraan doen om dit te verbeteren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig