Aanvullende Collegevragen WV over camping Molenslag

Westland Verstandig

Monster 28.04.2014 - LPF heeft inmiddels vragen gesteld naar de berichten die uit het College blijken te komen dat camping Molenslag verplaatst moet worden...

naar een aantal percelen die nu voor woningbouw in de Westlandse Zoom bestemd zijn en die gelegen zijn tegenover het Schelpenpad in Monster.

Ook onze fractie is door een aantal ter plaatse woonachtige inwoners van Westland benaderd. Zij hebben er belang bij dat ook daadwerkelijk woningbouw gaat plaatsvinden op de percelen die daarvoor reeds bestemd zijn. Door plannen te lanceren zoals thans geschied is en ook zoals dat in het verleden al rondom het kantoor van de Westlandse Zoom verderop aan de Haagweg is aangegeven, veroorzaakt uw College dat geïnteresseerden in bouwkavels nog ver

der ontmoedigd worden omdat een camping met woningbouw zeker in de duurdere prijsklasse toch moeilijker te combineren valt. Met de LPF is de fractie van Westland Verstandig het eens dat ingezet moet worden op handhaving van camping Molenslag op de huidige locatie en dat in ieder geval de oversteek over de Haagweg niet wenselijk en waarschijnlijk ook niet haalbaar is vanwege de dure grondprijs.

Dit leidt tot de navolgende aanvullende vragen:

-          Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op de kortst mogelijke termijn over de berichten als zou camping Molenslag gevestigd moeten gaan worden op de gronden tegenover het Schelpenpad en wellicht ook rondom het huidige kantoor van de Westlandse Zoom zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen daar alleen al de plannen mogelijke woningbouwplannen zullen gaan frustreren?

-          Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een camping en de voorziene woningbouw niet te verenigen zijn en in ieder geval eventuele aspirant-kopers verder zullen ontmoedigen om tot aankoop van gronden in dit gebied over te gaan?

-          Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat enerzijds de gemeente dus benadeeld wordt door dit soort manoeuvres waarvan te verwachten valt dat deze toch tot niets leiden omdat het prijstechnisch niet haalbaar is en anderzijds hierdoor wel een hoop onzekerheid wordt teweeggebracht en dat omdat uw College geen althans onvoldoende inspanning wenst te leveren tot behoud van de huidige camping Molenslag?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig