Afsluitingen en verkeerssituatie De Lier

VVD Westland

De Lier 11.06.2014 - De VVD fractie is door verscheidene Lierenaren benaderd over de diverse openbrekingen en afsluitingen in en rondom De Lier.

Zo zijn er op dit moment openbrekingen in de MA de Ruyterstraat, Oranjestraat/Irenestraat en de Hoofdstraat. Daarnaast wordt er ook gewerkt op de Tramonta locatie, waardoor bouwverkeer voor obstructie zorgt.

Met name de openbreking in en rond de Hoofdstraat zorgt voor gevaarlijke situaties voor fietsers, voetgangers en het winkelend publiek. Naast de lokale werkzaamheden in De Lier zijn er ook diverse wegwerkzaamheden met ingrijpende gevolgen rondom De Lier, zoals bij de Burg. Crezeelaan en Westerlee.

Daarnaast zijn winkeliers en omwonenden op het laatste moment, of zelfs niet, op de hoogte gesteld van omleidingen en openbrekingen. Ook tijdens de wijkschouw op 11 juni, van de gemeente Westland, zijn er opmerkingen over de gebrekkige communicatie rondom de ontsluiting van De Lier gemaakt.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Wat is de reden dat er diverse locaties tegelijkertijd opengebroken worden en hoe verloopt de afstemming en coördinatie hiervan?
  2. Zijn er afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van de Tramonta met betrekking tot het bouwverkeer en verkeershinder?
  3. Waarom worden belanghebbenden op het laatste moment of zelfs niet, verrast met de openbrekingen en wie is verantwoordelijk voor de communicatie in deze?
  4. Kan het college aangeven of er gekeken gaat worden naar een betere coördinatie van de werkzaamheden, verkeersafwikkeling en omleidingen, om zo de hinder te verminderen en veiligere situaties te creëren? Zo ja, welke maatregelen worden hiervoor genomen?
  5. Kan het college aangeven wat de duur van de afzonderlijke openbrekingen, afsluitingen en omleidingen zal zijn en welke werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd?

De VVD verzoekt het college om bovenstaande vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van VVD Westland

Sander Zuyderwijk, raadslid

Rianne Jonker-Roem, commissielid Ruimte