Aula 's Westlandse begraafplaatsen niet langer te koop

College Westland

Westland 04.06.2016 - De fractie LPF Westland heeft in maart collegevragen gesteld over privatisering van de aula’s bij begraafplaatsen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Kan het college de laatste stand van zaken weergeven betreffende de voorgenomen verkoop van de drie aula's?

Antwoord 1

Door onvoldoende interesse vanuit de markt en de te lage bieding door de enige geïnteresseerde partij is het traject van privatisering van de drie gemeentelijke aula’s (De Lier, Monster en ’s-Gravenzande) gestopt.

Vraag 2

Wat zijn op dit moment de afspraken met de huidige beheerders? Al eerder heeft onze fractie aandacht gevraagd om goede afspraken met de beheerders te maken waar zij mee kunnen werken.

Antwoord 2

De werkafspraken met de beheerders lopen ongewijzigd voort. In die gevallen waarin de gebruiksovereenkomsten zijn beëindigd, zijn daarnaast aanvullende financiële afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn u bekend (verwezen wordt naar eerdere art. 26 vragen omtrent dit onderwerp (rondvraag cie. Ruimte 18-02-2014, art. 26 vragen d.d. 22-07-2014).

Vraag 3

Van de ondernemer die een bod heeft gedaan om de aula's over te nemen hebben wij begrepen dat er sinds zijn bod geen enkele reactie meer van de gemeente is ontvangen. Kan het college aangeven wanneer zij het laatste contact hebben gehad met de ondernemer en of zij ooit gereageerd hebben op het aanbod?

Antwoord 3

Het onderzoek naar de mogelijkheid van verkoop van de drie gemeentelijke aula’s is voortgekomen uit het in 2011 opgestarte bezuinigingstraject verzelfstandiging begraafplaatsen, als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling op de ambtelijke organisatie. In aanloop daarop is een marktverkenning (2012) gehouden waaruit destijds bleek van interesse vanuit de markt voor privatisering van de aula’s. In de tweede helft van 2013 is de verkoop bij inschrijving gestart, waarbij de drie gemeentelijke aula’s als package deal op de markt zijn gezet.

Vervolgens zijn gesprekken gevoerd met een zevental voorgeselecteerde (zowel lokaal als landelijk opererende) geïnteresseerde partijen. Deze partijen zijn rondgeleid, geïnformeerd en kregen de mogelijkheid om een bod uit te brengen. Slechts één geïnteresseerde partij heeft een bod uitgebracht. Echter dit bod bleek te laag. Over dit bod heeft onderhandeling plaatsgevonden. Medio september 2014 is echter gebleken dat de bieder geen nieuw bod wilde uitbrengen, waarna het verkooptraject is gestopt. Dit was ook het laatste contact.

Vraag 4

Vindt het college het correct om ondernemers uit te nodigen een aanbod te doen, met aanzienlijke kosten voor een onderzoek, om daarna in het geheel niet meer te beantwoorden?

Antwoord 4

Het uitbrengen van een bod en de daarbij eventueel gemaakte kosten voor onderzoek(en) is geheel voor rekening en risico van de bieder.

Vraag 5

Zijn er afspraken gemaakt over de gemaakte kosten door de ondernemers, dit gezien het feit dat de gemeente zijn afspraken niet nakomt?

Antwoord 5

Er zijn geen afspraken gemaakt over de gemaakte kosten door de ondernemer. Zie in dit kader tevens het antwoord zoals gegeven bij vraag 4.

Vraag 6

Nu het er op lijkt dat er geen privatisering plaatsvindt van de genoemde aula's hoe lopen nu de afspraken met de huidige huurders en wat zijn de extra kosten van deze werkwijze en hoe wordt dit verantwoord in de begroting?

Antwoord 6

Binnen de financiële vertaling van de uitvoeringsprogramma’s, is hiermee rekening gehouden. Ook de maandelijkse vergoedingen die worden betaald bij wijze van tegemoetkoming in het ongemak, worden binnen het voor de uitvoeringsprogramma’s beschikbaar gestelde budget bekostigd.

Vraag 7

Bij een van de aula's is een aanzienlijke overname som betaald voor de inventaris. Dit i.v.m. het afkopen van de gebruikersovereenkomst. Hoe wordt nu de investering/ kostenpost verwerkt?

Antwoord 7

Er is geen aanzienlijke som geld betaald voor de overname van inventaris. Wel is één afkoopsom uitgekeerd als gevolg van het beëindigen van een gebruiksovereenkomst en de in dat kader aanzienlijke looptijd van die gebruikersovereenkomst (meer dan 30 jaar). Deze incidentele post is opgenomen en verwerkt in de kadernota 2015  (inclusief 1 e Actualisatie 2014). De 1e Actualisatie 2014 is vastgesteld tijdens uw vergadering van 15 juli 2014. Ook in dit kader wordt verwezen naar de eerdere beantwoording uit 2014.

Vraag 8

Indien er op de huidige wijze wordt doorgegaan worden dan ook de nodige investeringen gedaan in de aula van De Lier omdat deze op diversen punten niet meer aan de gestelde eisen voldoet?

Antwoord 8

De onderhoudssituatie van de aula in De Lier is niet optimaal. In samenhang met de ontstane situatie wordt ook het onderhoud, dat nu bij de gemeente blijft, opgepakt. De wijze waarop dit wordt vorm gegeven is onderwerp van de nadere uitwerking van een nog op te stellen kader.

Vraag 9

Is het college het met LPF Westland eens dat de wijze waarop getracht is uitvoering te geven aan een stukje privatisering ver beneden de norm van verantwoord zaken doen is? En kan het college aangeven hoe zij in het vervolg een dergelijk proces zullen inzetten en verantwoorden naar zowel de ondernemers, belanghebbende als de raad.

Antwoord 9

Nee, na het afketsen van het bod is het verkooptraject gestopt. De regeling met de betrokken beheerders heeft ertoe geleid dat ook na het stopzetten van de verkoop de exploitatie van de aula’s kon worden gecontinueerd. Aan de hand van het beheerplan recreatie en begraafplaatsen moet worden bepaald of een wijziging in de regeling noodzakelijk is.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak