Babyboom in Westland nog niet zeker

College Westland

Westland 12.10.2018 - Op 20 augustus 2018 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over een babyboom project in gemeente Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Is dit idee wenselijk en praktisch uitvoerbaar binnen de gemeente Westland?

Antwoord 1
De gemeente Westland staat positief tegenover vergroening en hanteert als uitgangspunt ook dat voldoende ruimte is voor groen, water en spelen binnen de ruimtelijke ontwikkelingen. In het Westlandprogramma 2018-2022 is daarnaast door het college de ambitie uitgesproken om de komende jaren te zorgen voor kwalitatief goed groen. Initiatieven die hier aan bijdragen worden onderzocht.

Echter ten aanzien van de beschikbaarheid en het gebruik van fysieke ruimte, zullen ook keuzes moeten worden gemaakt, waarvoor de komende periode deelvisies worden opgesteld. Op dit moment kan niet worden gezegd of de adoptie van een babyboom binnen deze nog op te stellen kaders past. Uw suggestie wordt meegenomen.

Vraag 2
Welk bedrag zou reëel zijn te vragen bij adoptie, aangezien dit ook uitgevoerd moet kunnen worden door de ambtelijke organisatie?

Antwoord 2
Zie antwoord 1.

Vraag 3
Welke locaties of gebieden zouden hier eventueel voor in aanmerking komen?

Antwoord 3
Zie antwoord 1.

Vraag 4
Wat zijn verder de mogelijkheden en de voorwaarden? Hoe lang kan bijvoorbeeld iemand deze boom adopteren en hoe lang kunnen de paaltjes met de naam blijven staan, of kan dit mogelijk gecombineerd worden met de palen die een nieuwe boom rechtop houden?

Antwoord 4
Zie antwoord 1.

Vraag 5
Is het daarnaast ook mogelijk een boom te planten voor ieder 'X' aantal baby's dat geboren wordt in Westland, om daarmee vergroening te stimuleren?

Antwoord 5
Zie antwoord 1.