Bamboe verkeersborden in gemeente Westland

College Westland

Westland 16.07.2019 - Op 29 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie D66 Westland over duurzame verkeersborden van bamboe.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1

Heeft het college kennis genomen van de nieuwsberichten en de acties in diverse gemeenten in Nederland?

Vraag2

Is het college in principe voorstander van dergelijke duurzaamheidsmaatregelen om van Westland de meest duurzame glastuinbouwgemeente te maken?

Vraag 3

Waarom heeft het college, gelet op de ervaringen in andere gemeenten, gekozen voor deze uiterst minimale pilot? Wat is het doel van de pilot en de duur ervan? Hoe worden resultaten gemeten en wat wordt daarmee gedaan?

Vraag 4

Is het college bereid om, gezien de ervaringen bij andere gemeenten en de al geplaatste provinciale borden, deze duurzaamheidsmaatregel nu al definitief in te voeren in het komende Gebiedsgericht Plan en het bijbehorende uitvoeringsplan?

Vraag 5

Welke andere duurzame materialen worden er al door het college in de openbare ruimte gebruikt? Is hier ook sprake van pilots of zijn dit reeds in de uitvoeringsplannen opgenomen maatregelen?

'Samengevat geven wij met onderstaande uiteenzetting antwoord op de hiervoor vermelde vragen:

Ten eerste hierbij de verduidelijking dat de huidige verkeersborden niet zo milieuvervuilend zijn, als gedacht. Borden die zijn afgeschreven, gaan naar de metaalverwerker waardoor de verwerking, leidt tot hergebruik in verschillende staalproducten. 

Gemeente Westland onderzoekt evengoed op basis van een pilot of genoemd (bamboe)product levensbestendig is en op structurele basis kan worden ingezet. Dit nieuwe product wordt onder andere gemonitord op veiligheid, levensduur en kleurvastheid. Daarnaast wordt gekeken hoe arbeidsintensief het plaatsen van deze borden is. Uitganspunt hierbij is dat de structurele kosten niet verhoogd mogen worden door gebruik te maken van dit product.

Sinds eind maart 2019 participeert gemeente Westland in een pilot van Provincie Zuid-Holland. De bamboe verkeersborden zijn te vinden in de wijk Hoogeland-Oost in Naaldwijk en langs de N211 (provinciale weg). Na dit eerste pilotproject, wordt in samenspraak met Provincie Zuid-Holland bekeken of het mogelijk is om bamboeverkeersborden ook op andere plekken en/of specifieke routes (bijvoorbeeld recreatieve) in de gemeente toe te passen. 

Vanuit de markt/industrie zijn op dit moment overigens geen andere duurzame en financieel aantrekkelijke alternatieven voorhanden die door de gemeente kunnen worden toegepast.'