Beeld van Gravin Machteld gaat verhuizen

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/01/2018 08:43 - Gewijzigd op 05/01/2018 08:56

's-Gravenzande 05.01.2018 - De fractie Westland Verstandig heeft in december collegevragen gesteld over het behoud van het beeld van Gravin Machteld op het Marktplein.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Op 21 december heeft nog een gesprek plaats gevonden met de kunstenares van het beeld van Gravin Machteld.

Vraag 1
Is het College bereid om de vele ’s-Gravenzanders die de moeite genomen hebben om de petitie te ondertekenen, tegemoet te komen door het complete Gravin Machteld standbeeld op het Marktplein in ’s-Gravenzande te laten, dan wel na renovatie het beeld weer terug te brengen en terug te plaatsen en een prominente plaats te geven op het Marktplein?

Antwoord 1
Over het beeld van Machteld is tijdens het participatietraject voor het Marktplein en de daarop volgende besluitvorming veelvuldig gesproken. In het raadsvoorstel van 24 januari 2017 is vermeld dat één van de uitkomsten van het burgerparticipatietraject, een verplaatsing van het beeld naar een locatie buiten het plein is. In de raadsvergadering van 24 januari 2017 heeft de gemeenteraad het definitieve ontwerp vastgesteld en is het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het door Westland Verstandig onder B ingediende amendement, inzake behoud van het beeld van Gravin Machteld op het Marktplein, is bij stemming verworpen.

Met deze opdracht heeft een werkgroep, waarin de kunstenares, de klankbordgroep Marktplein, de historische vereniging en de gemeente vertegenwoordigd waren, nagedacht over een nieuwe locatie voor het beeld in het centrum van ‘s-Gravenzande. Uiteindelijk waren er twee mogelijke nieuwe locaties voor het beeld, te weten; - bij de Dorpskerk in de Langestraat; - binnen de plannen voor de herontwikkeling van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande. 

De voorkeur van een groot deel van de werkgroep gaat uit naar een plek binnen een herontwikkeling van het gemeentekantoor. De kunstenares heeft aangegeven dat zij het beeld het liefst terugkeren ziet terugkeren op het Marktplein, maar begrijpt dat besluitvorming daarover inmiddels heeft plaatsgevonden. De locatie bij het gemeentekantoor is wat haar betreft een goed alternatief.

New Lake 19 B.V. heeft de prijsvraag voor de herontwikkeling van het gemeentekantoor gewonnen en de opdracht gekregen en het beeld krijgt binnen dit plan een plek in het plantsoen aan de zijde van Van Geeststraat.

Vraag 2
Indien het College hier negatief op antwoordt, waarom wordt de wens van zoveel 's- Gravenzanders afgewezen wat tot teleurstelling leidt?

Antwoord 2
Het college is niet van mening dat de huidige verplaatsing van het beeld van Gravin Machteld leidt tot teleurstelling van veel s-Gravenzanders. Het college is juist van mening dat in een zeer zorgvuldig traject met onder andere de kunstenares, de klankbordgroep Marktplein, de historische vereniging en de gemeente is gekozen voor de meest optimale locatie: in het plantsoen aan de zijde van Van Geeststraat. Het plantsoen ligt centraal, maakt deel uit van het centrum en wordt een ontmoetingsplek waar jong en oud bijeenkomen.

Dit ondersteunt ook het verhaal bij het beeld: Machteld stond voor ontmoeten en verbinden. Omdat de nieuwe locatie nog gerealiseerd moet worden en er de wens is geuít het beeld niet voor lange termijn uit het centrum te verwijderen. Begin 2018 worden gesprekken gevoerd met de kunstenares om te zien of en waar het beeld tijdelijk in de openbare ruimte geplaatst kan worden. Naast het feit dat het beeld van Gravin Machteld uiteindelijk een vaste plek krijgt, op een centrale plaats in het dorp nabij het Marktplein heeft ’s-Gravenzande dankzij de herontwikkeling van het Marktplein bovendien een aantrekkelijk en multifunctioneel centrum.

Vraag 3
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op deze wijze niet echt gedaan wordt wat de ’s-Gravenzanders willen?

Antwoord 3
Het college is van mening dat met de revitalisering van het Marktplein een wens van veel 's- Gravenzanders in vervulling gaat. In een uitgebreid participatietraject is bovendien samen met ondernemers, de horeca, marktkooplieden, bezoekers en omwonenden, een ontwerp opgesteld dat aan zoveel mogelijk eisen voldoet en breed draagvlak heeft. Het ruim opgezette Marktplein wordt een aantrekkelijker winkel,- verblijf en woongebied met grote terrassen, nieuwe bomen, een evenementenlocatie en een speeltuin voor de kinderen. Het beeld van Gravin Machteld paste niet binnen dit ontwerp, daarom is gezocht naar een centrale plaats waar het beeld minstens zo goed tot zijn recht komt.

Vraag 4
Door wie en op welke wijze is beslist dat het beeld definitief weg moet en wie is daar politiek verantwoordelijk voor?

Antwoord 4
Om het beeld van Gravin Machteld te verplaatsen is een gevolg van het participatietraject dat is gelopen rondom de vernieuwing van het Marktplein. Op basis van de wensen die alle participanten hebben geúit, is een ontwerp gemaakt waarin uiteindelijk onvoldoende ruimte was om het beeld op het Marktplein te herhuisvesten. Zoals bij antwoord 1 aangegeven heeft hierover in de raadsvergadering besluitvorming plaatsgevonden.

Vraag 5
Is het College bereid om eventueel de onderliggende documenten aan de Raad ter beschikking te stellen?

Antwoord 5
Voor zover het college kan overzien zijn alle onderliggende documenten in het bezit van de raad of openbaar te vinden op de gemeentelijke website. Dit zijn onder andere de verslagen van het participatietraject, het rapport Marktplein, het verkeerscirculatieplan en de gebiedsvisie.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.'