Beleid gemeente rondom nieuwbouw Duingeest

College Westland

Monster 08.09.2019 - Op 12 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de omgevingsvergunningen in Duingeest. 

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Inleiding 
Onze fractie heeft in het verleden vragen gesteld over de bouw van een aantal woningen in Duingeest boven het destijds in het bestemmingsplan genoemde aantal. De bewoners van Duingeest beklagen zich nu bij onze fractie over het gebrek aan duidelijke communicatie vanuit de gemeente over de vergunningverlening en de wijze waarop de bouw gaat plaatsvinden.

Met dat laatste bedoelen de bewoners hoe er geheid gaat worden en dat omdat in het verleden al schades ontstaan zijn door hei- en andere werkzaamheden. Op de site van de gemeente kunnen de bewoners niets vinden over een en ander. 

Vraag 1
Hoe is een en ander geregeld en kunnen de bewoners op korte termijn geïnformeerd worden over de wijze van uitvoeren? 

Antwoord 1
Ten tijde van fase 1 zijn de direct omliggende belendingen geïnformeerd middels een schrijven van de bouwer (zie hiervoor bijgevoegde brief).  Daarnaast zijn de bewoners van de direct naast gelegen panden benaderd voor bouwkundige opnames (een zogenaamde nulmeting) t.b.v. heiwerk van prefab palen. Tevens zijn diverse bewoners telefonisch te woord gestaan over de werkzaamheden. 

Vraag 2
Op dit moment worden bouwvoorbereiding getroffen ter plaatse en waarom worden de bewoners daarvan niet in kennis gesteld? 

Antwoord 2
De funderingswerkzaamheden van fase 2, blok 3 en 4 zal doormiddel van het heien van prefabpalen worden uitgevoerd. Hier wordt dezelfde werkwijze als eerder gehanteerd. De direct naastgelegen bewoners worden geïnformeerd via een brief over de start van de werkzaamheden. Daarnaast zal ook nu bij de bewoners van de direct naastgelegen panden een bouwkundige opname worden gedaan.