Betoog Kelly van Tol (GBW) inzake begroting inkoopbureau H10

Advertorial GBW

Westland 12.06.2018 - Dinsdagavond  heeft Kelly van Tol, woordvoerster namens GBW een betoog gehouden inzake inkoopbureau H10 (i.c. Jeugdhulpverlening).

'Mevrouw de Voorzitter,

De afgelopen jaren heb ik – namens GemeenteBelang Westland - vanaf deze plek tientallen keren het woord gevoerd over inkoopbureau H10. Niet eerder heb ik in één van mijn bijdragen gerefereerd aan de grote financiële lasten voor Westland op het terrein van zorg en participatie. Voor 2018 heeft gemeente Westland voor zorg en participatie uitgaven begroot voor een bedrag van 76 miljoen euro. Bijna een kwart hiervan – 20 miljoen euro – is bestemd voor individuele jeugdhulpverlening. Van de drie domeinen waar we als gemeente – sinds 2015 met de 3D-transitie – verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en dienstverlening aan onze inwoners gaat het domein jeugd gepaard met de hoogste uitgaven.

Cijfertjes, mevrouw de voorzitter, en zoals u weet wil ik zorg niet in cijfertjes uitdrukken. Het lot van kinderen trekt mij erg aan, vooral ook als moeder. Niet ieder kind is hetzelfde, niet ieder kind krijgt dezelfde kansen. Ieder kind is anders. Nooit en te nimmer zal ik – zullen wij als GemeenteBelang Westland – kinderen die zorg en ondersteuning nodig hebben om normaal te kunnen functioneren, deze zorg en ondersteuning niet geven omdat die te duur zou zijn. Ieder goed onderbouwd voorstel dat leidt tot goede zorg en ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, kan rekenen op de steun van GemeenteBelang Westland.

De maatstaven waaraan een goed onderbouwd voorstel moet voldoen beperkt zich wat GemeenteBelang Westland betreft tot een drietal toetsingscriteria

1.      Menselijk maatwerk à iedere zorgsituatie is verschillend. Gebruik van gezond verstand in plaats van alles tot in de puntjes willen meten is dan essentieel.

2.      Zorg dichtbij à zorgvoorzieningen zo dichtbij als mogelijk

3.      Geld naar de zorg à dus niet naar de papierwinkel

Vanuit deze criteria hebben wij tot dusverre ieder raadsvoorstel met betrekking tot de inkooporganisatie H10 getoetst. De H10 is de organisatie van 10 gemeenten die gezamenlijk jeugdzorg inkopen. Vanaf het begin van de H10 hebben wij onze zorgen geuit over de bureaucratie binnen deze organisatie.

In de eerste opzet zou de H10 een slanke organisatie zijn die ‘de boodschappen­lijstjes’ vanuit de verschillende gemeente mee zou krijgen, en vervolgens de crediteuren- en debiteurenadministratie zou verzorgen. That’s it.

Inmiddels blijkt die opzet dus compleet achterhaald. De inkooporganisatie H10 heeft zich ontwikkeld als een soort tornado, het begon smal maar inmiddels verdwijnt er van alles in. Als gemeente hebben wij in ieder geval totaal geen grip op deze organisatie.

Het voorstel dat vandaag voorligt gaat over het totaal uit de hand lopen van de kosten bij H10. Over 2018 komt de H10 een bedrag van ruim € 650.000 tekort en ook voor de begroting van 2019 wordt er nog eens bijna een half miljoen extra gevraagd.

De tekorten van H10 zijn geen tekorten door meer uitgaven voor jeugdzorg.

De tekorten zijn niet ontstaan door de inkoop van meer professionele hulp aan mishandelde kinderen om er bovenop te komen. De tekorten zijn niet ontstaan voor hulp aan suïcidale tieners die te maken hebben gehad met cyberpesten. De tekorten zijn niet ontstaan voor ondersteuning aan uithuisgeplaatste kinderen die uit hun vertrouwde omgeving zijn gehaald omdat deze niet meer veilig is.

Nee, mevrouw de voorzitter, de extra gelden zijn nodig voor personele formatie, voor de bedrijfsvoering, voor automatisering en voor huisvesting van inkoop­organisatie H10. Met andere woorden: de extra budgetten zijn nodig om de zelf bedachte en georganiseerde bureaucratie in stand te houden.

Mevrouw de Voorzitter, de inkooporganisatie H10 zou er ook voor moeten zorgen dat dat kleine zorgaanbieders zich op één plaats kunnen aanmelden om vervolgens in alle tien deelnemende gemeenten kinderen zorg en ondersteuning te leveren.

De praktijk is nu echter dat het nog maar de vraag is of kleine zorgaanbieders wel beter af zijn met inkooporganisatie H10. Meer en meer ontvangen wij signalen dat de kleine zorgaanbieders zich niet meer aanmelden bij H10 omdat daar ‘een gigantische papierwinkel’ bij komt kijken. Onze maatstaven: menselijk maatwerk, zorg dichtbij en geld naar de zorg in plaats van de papierwinkel zijn dan dus niet geborgd binnen de samenwerking in H10.

GemeenteBelang Westland staat voor continuïteit van zorg. Kinderen mogen niet de dupe zijn van bestuurlijk falen. Wij begrijpen dat we het extra geld nu beschikbaar moeten stellen. Het mag dan voelen als ‘met het mes op de keel’, maar we hebben nu geen andere optie. Wèl is het tijd om zèlf weer de controle terug te krijgen. Wij spreken de hoop uit dat er in dit nieuwe politieke tijdperk een einde komt aan ‘het tekenen bij het kruisje’.

Mevrouw de Voorzitter, GemeenteBelang Westland heeft in samenwerking met de fracties van Westland Verstandig en LPF Westland een motie opgewerkt om weer zelf controle te krijgen. Met deze motie verzoeken wij het college om te onderzoeken per wanneer Westland de samenwerking binnen de inkooporganisatie H10 kunnen beëindigen. Daarnaast vragen verzoeken wij het college een aantal scenario’s op te zetten waarbij Westland de inkoop van jeugdzorg en hulpverlening zèlfstandig of in samenwerking met bijvoorbeeld de drie gemeente waarmee we ook de WMO inkopen, gaat organiseren.'

Advertorial GBW