Bouw sociale huurwoningen in de knel door te hoge grondprijzen

Westland Verstandig

Westland 31.03.2015 - Eerder heeft de fractie van Westland Verstandig al aangedrongen op een reële benadering van de door de gemeente Westland gehanteerde grondprijzen.

Die grondprijzen zijn veel te hoog, zeker in het licht van de prijsstelling van soortgelijke gronden in gemeenten om ons heen. Steeds is het antwoord van het College dat er voldoende voorzieningen getroffen zijn –afwaardering kapitaal in de deelnemingen, regeling van de langere tijd dat woningbouw op zich zal laten wachten etc.-, maar de grondprijzen zijn niet in waarde gezakt. Dat betekent dat met name de bouw van sociale huurwoningen in gedrang komt. Dit is en was bekend en wordt nu bevestigd door de Westlandse woningcorporatie Arcade. (foto archief)

Zoals ook geconstateerd kan worden ligt de bouw van sociale huurwoningen in Westland door Arcade stil omdat de eigen gronden inmiddels bebouwd zijn en de gronden van de gemeente te duur zijn. Arcade noemt het voorbeeld van grondprijzen van € 41.000,-- per woning en dat is voor het sociale segment te groot. Dit betekent dat de al lange wachtlijsten alleen nog maar langer zullen gaan worden in de toekomst.

Voeg daarbij het feit dat Vestia sociale huurwoningen afstoot en zelfs beschikbaar stelt aan Poolse uitzendbureaus, dan is duidelijk dat er een probleem is wat op korte termijn opgelost moet worden. Voeg voorts daarbij dat in het recente masterplan Waelpark waar de fractie van Westland Verstandig tegengestemd heeft mede om die reden, de 30% sociaal en bereikbaar niet ingevuld wordt, dan is duidelijk wat er aan de hand is. De gemeente Westland sluit haar ogen voor de realiteit en probeert de schijn op te houden dat er met de grondposities niets aan de hand is en dat er voldoende voorzieningen getroffen zijn.

Dat leidt tot de volgende vragen:

-          Is de problematiek zoals deze door Arcade wordt aangegeven bekend en hebben ook de andere twee woningcorporaties op dat punt al klachten bij de gemeente ingediend, te weten dat de grondprijzen te hoog zijn waardoor geen sociale huurwoningen gebouwd kunnen gaan worden?

-          Vlak voor de verkiezingen heeft de toenmalige wethouder aangegeven dat er al prestatieafspraken waren, maar zoals toen al snel bleek was dat onwaar. Is de gemeente Westland bereid om in het kader van productieafspraken reële grondprijzen te hanteren voor de bouw van sociale huurwoningen?

-          De diverse samenwerkingsovereenkomsten met de deelnemingen laten toch voldoende ruimte voor de gemeente om zelf te ontwikkelen. Waarom maakt de gemeente daar geen gebruik van?

-          Hoeveel gronden zijn er verkocht aan de drie woningcorporaties sedert 2004 waarop de woningcorporaties sociale huurwoningen hebben kunnen realiseren? Is het College bereid om de grondprijzen voor de woningcorporaties dermate te laten zakken dat deze reëel en conform de markt zijn en ook dat daarop sociale huurwoningen gerealiseerd kunnen gaan worden?

-          Hoelang zijn de wachtlijsten op dit moment? Bestaat er zicht op bij het College als er geen sociale huurwoningen gebouwd gaan worden en de sociale huurwoningvoorraad afneemt vanwege de uitverkoop/wens voor hogere huurprijzen bij Vestia wat in de toekomst de uitloop van die wachtlijsten zal gaan zijn?

-          Recent vernamen we dat de gemiddelde wachttijd meerdere jaren is. Is dit gewenst en wat doet uw College eraan om die wachtlijsten in te korten?

-          De wethouder zou volgens het AD verklaard hebben: “Bouwen van sociale huurhuizen is afhankelijk van de juiste locatie en van de beschikbaarheid daarvan”. En: “Veel locaties komen later in ontwikkeling. Maar woningcorporaties kunnen ook op eigen initiatief sociale woningen bouwen”. Gaarne een uitleg van deze op zich wonderlijke uitlatingen. De gemeente heeft toch bouwgronden genoeg die onmiddellijk ontwikkeld kunnen gaan worden en gezien het feit dat de meeste bouwgronden in handen van de gemeente zijn, is het dan juist om op te merken dat de woningcorporaties op eigen initiatief toch sociale woningen kunnen gaan bouwen? Is dat het beleid van de gemeente dat de corporaties maar zelf moeten zien hoe zij invulling geven aan het sociale huurwoningprogramma?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig