Burgers in Wateringse wijk mogen zelf asbest opruimen

Westland Verstandig

Wateringen 14.10.2015 - Inmiddels zijn bij de fractie van Westland Verstandig door de Wateringse actiecomités stukken aangeleverd waaruit blijkt

dat de gemeente incorrect handelt door de bewoners te adviseren om zelf het asbest op te ruimen wat zij nog vinden. Dit advies is onjuist en in strijd met de bestaande regelgeving.

 

Dit leidt tot de volgende artikel 26-vraag:

-        Kan het College aangeven hoe de regelgeving is op het gebied van het opruimen van asbest? Op grond van welke gegevens heeft uw College gemeend de bewoners te moeten adviseren zelf de restanten van het asbest op te ruimen?

-        Een beroep wordt gedaan op het Asbestverwijderingsbesluit, maar ook op andere regelgeving. Is het juist dat enkel een geaccrediteerd bedrijf asbest mag opruimen?

-        Op welke wijze vindt op dit moment nog overleg plaats met de Provincie onder meer over het hiervoor genoemde advies, maar ook op andere punten naar aanleiding van de brief van de Provincie, tussen de Provincie en de gemeente? Kan het College aangeven wat de uitkomst van het overleg is als dat uiteraard gevoerd wordt?

-        Als blijkt dat het College een verkeerd advies aan de bewoners gegeven heeft, wat heeft dat dan voor gevolgen en is uw College bereid als zich die situatie voordoet, een en ander direct te corrigeren?

Gezien de urgentie van deze vraag lijkt het niet juist om hier de normale beantwoordingstermijn voor in acht te nemen, maar sneller het antwoord te verzorgen. Als namelijk blijkt dat het advies onjuist is, dan loopt de asbestbuurt en de bewoners daarvan het risico dat de volksgezondheid in gevaar komt.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig