Cameratoezicht voor bestrijding overlast Esdoorn

B&W Westland

Naaldwijk 26.05.2014 - De fractie LPF Westland heeft het College op 11 april vragen gesteld over geweldsincidenten aan de Esdoorn en Linde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is de burgemeester bereid om per direct een samenscholingsverbod uit te vaardigen voor het gebied rond de Esdoorn?

Antwoord

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2010 (APV) is samenscholen in de gemeente Westland verboden. In aanvulling op het samenscholingsverbod heeft de lokale Driehoek besloten verblijfsontzeggingen op te leggen aan jongeren die daar voor in aanmerking komen. Het toezicht door de politie is geïntensiveerd. Daarbij passen zij stringente handhaving van de artikelen uit de APV toe.

Vraag

Is de burgemeester bereid om op zo kort mogelijke termijn door middel van cameratoezicht de openbare veiligheid te verhogen?

Antwoord

Ja. In samenwerking met de politie worden de voorbereidingen getroffen om camera’s te plaatsen. In de centrale hal van de flat aan de Esdoorn heeft Vestia recentelijk een nieuw camerasysteem geplaatst.

Vraag

Is de inzet van particuliere (Westlandse) beveiligingsbedrijven in de vorm van een pilot een mogelijke oplossing (zoals eerder geopperd door LPF en CDA)?

Antwoord

Vestia zet een particulier beveiligingsbedrijf in om de veiligheid en leefbaarheid in en rondom de flat aan de Esdoorn te verbeteren. Zij doen dit in overleg en afstemming met zowel de gemeente als de politie

Vraag

Is de burgemeester het met LPF-Westland eens dat het beleid van Vestia rondom de Esdoorn tekort schiet en dat er nu echt eens wat moet gebeuren; en zo ja, is de burgemeester bereid om Vestia z.s.m. uit te nodigen voor een pittig gesprek?

Antwoord

Er heeft reeds een gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester en Vestia. In dit gesprek is uitgebreid gesproken over de maatregelen die Vestia kan nemen om de overlast tegen te gaan. Het gesprek heeft geresulteerd in de volgende maatregelen:

-      De aanstelling van een nieuwe huismeester;

-      De toezegging dat de flat aan de Esdoorn gerenoveerd wordt. Mogelijk start deze renovatie nog in 2014;

-      Aanvullende maatregelen ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in de portieken en op de galerijen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak