CDA Westland; meer duurzame energie op sportparken

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/09/2013 07:03 - Gewijzigd op 04/09/2013 07:09

Westland 04.09.2013 - Eerder dit jaar stelde de gemeenteraad een duurzaamheidsagenda vast met daarin de doelstelling om de duurzaamste tuinbouwgemeente te worden.

In het verlengde van deze agenda heeft de CDA-fractie bij de behandeling van de voortgangsrapportage een lans gebroken voor het stimuleren van duurzame energie op sportparken. (foto archief)

Wat ons betreft dragen ook particuliere initiatieven bij aan het halen van deze doelstelling. Een goed voorbeeld hiervan is het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, zoals in de Venenwijk in Wateringen, of op gebouwen op sportparken.

Het sportcomplex ontwikkelt zich tot ‘buurthuis van de toekomst’ waar ruimte is voor sporten als voetbal of tennis, maar bijvoorbeeld ook voor kinderopvang, huiswerkbegeleiding, bridge voor gepensioneerden en sportfaciliteiten voor scholieren. Hiermee worden sportparken meer en meer een ontmoetingsplaats voor de samenleving. Een dergelijke ontmoetingsplek kan bij uitstek een duurzame voorbeeldfunctie vervullen en anderen inspireren duurzamer te leven.

In deze tijd van recessie en bezuinigingen dreigen ook sportverenigingen het echter financieel zwaar te krijgen. Sponsorinkomsten lopen terug en gemeenten knijpen op subsidies. Nu de traditionele geldstromen opdrogen doen verenigingen een groter beroep op het bedrijfsleven. Ondernemers investeren vaak met liefde in sportparken. Ze hebben een band met hun sportvereniging en geven zo nieuwe invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het overgaan op gebruik van duurzame energie door middel van het plaatsen van zonnepanelen of het verwarmen middels biobrandstoffen bieden onder andere kansen voor de bouwsector. Deze sector verkeert in zwaar weer door teruglopende vraag en inkomsten. Ondernemers in deze sector kunnen opdrachten van sportverenigingen goed gebruiken. Op hun beurt kunnen deze ondernemers de ‘buurthuizen van de toekomst’ duurzamer maken, een win-win situatie.

Verenigingen kunnen door het plaatsen van meer zonnepanelen dan slechts voor het eigen verbruik noodzakelijk is een kleinschalige leverancier van duurzame energie worden voor omliggende bedrijven, verenigingen, sportaccomodaties of woningen. Hierdoor wordt duurzame energie voor steeds meer mensen bereikbaar en worden de investeringskosten van de zonnepanelen sneller terug verdiend.

Als we van sportverenigingen verwachten dat ze als buurthuizen fungeren en een bredere maatschappelijke rol vervullen, dan zou de overheid ondersteunende regelingen moeten openstellen voor sportverenigingen en betrokken bedrijven. Te denken valt aan fiscale mogelijkheden die de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de ‘buurthuizen van de toekomst’ aantrekkelijk maakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Energie Investeringsaftrek en de VAMIL, fiscale regelingen voor duurzame en energiebesparende maatregelen. Ook de voordelen van het verkrijgen van een ANBI-status (organisatie van algemeen nut) zijn een goed voorbeeld. De gemeente Westland zou bovendien een stimuleringsregeling in het leven kunnen roepen waardoor verenigingen 25% van de investeringskosten voor het plaatsen van zonnepanelen vergoed krijgen.

De recessie treft ons allemaal. Bezuinigingen zijn nodig, maar de overheid kan door een slimme inzet van regelingen investeringen door sportverenigingen rendabel maken. Daar hebben we allemaal baat bij: de gemeente Westland, ondernemers, sporters, bewoners en de maatschappij.

CDA Westland zou graag het gebruik van duurzame energie, met in het bijzonder zonne-energie, op sportparken stimuleren en heeft daarom de volgende vragen:

$11. Is het college met ons van mening dat duurzame initiatieven zoals hierboven beschreven extra ondersteuning verdienen?

$12. Is het college bereid om in de begroting ruimte te maken om een substantieel bedrag vrij te maken om deze ontwikkeling mogelijk te maken, door gebruik te maken van voor duurzame initiatieven gereserveerde gelden?

$13. Is het college bereid om de voorbereidingen voor een stimuleringsregeling, bijvoorbeeld in de vorm van een 25%-regeling, te treffen waarin alle voorwaarden duidelijk worden beschreven?

De CDA-fractie Westland verzoekt u deze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de Westlandse CDA-fractie,

Jan-Willem van den Beukel

Carla de Jager