College beantwoord vervolgvragen GBW inzake huisvesten statushouders

College Westland

Westland 20.05.2016 - De fractie GBW heeft eind maart collegevragen gesteld met betrekking tot het huisvesten van statushouders in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is uw college het met ons eens, dat het volgtraject van deze groep inwoners intensiever moet zijn en dat ze niet in de "massa" op mogen gaan.

Antwoord 1
Het college is het met u eens dat maatwerk van belang is. Ook in de situatie van statushouders. De (beoogde) extra middelen die beschikbaar worden gesteld via het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom bieden daarvoor mogelijkheden.

Verandering in samenstelling van asielinstroom

Vraag 2

Het terugkeerbeleid is een taak van de rijksoverheid. Deze rol wordt, ons inziens, niet effectief door diezelfde overheid opgepakt. Zou u dat als college nog eens willen overwegen, al zou het maar puur vanuit informatievertrekking zijn?

Antwoord 2
Het terugkeerbeleid is inderdaad een taak van de rijksoverheid. Informatieverstrekking en begeleiding bij vrijwillige terugkeer is belegd bij De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)1.

Wij zien derhalve geen aanvullende rol/taak voor de gemeente bij de (uitvoering) van dat terugkeerbeleid.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,   de burgemmeester,,

M. van Beek     J. van der Tak

1 De activiteiten van IOM in Nederland worden gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Unie. In de taakuitvoering is IOM echter onafhankelijk