College beantwoord vragen omtrent huiselijk geweld

College Westland

Westland 29.04.2016 - De fractie Progressief Westland heeft in maart vragen gesteld aan het college over huiselijk geweld en kindermishandeling in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1 en 2

Hoeveel Westlandse mishandelde kinderen wachten er nu op een traject (1)? Hoeveel Westlandse gezinnen wachten op hulp bij huiselijk geweld (2)?

Antwoord 1 en 2

Momenteel (peildatum 22 april 2016) wachten in Westland 2 gezinnen met kinderen op een onderzoek, uitgevoerd door Veilig Thuis Haaglanden (VTH). Bij deze gezinnen is geen sprake van een crisis- of spoedsituatie.

Er staan geen gezinnen zonder kinderen op de wachtlijst.

Vraag 3

Hoeveel Westlandse mishandelde ouderen wachten er nu op een traject?

Antwoord3

Er wachten momenteel (peildatum 22 april 2016) geen mishandelde ouderen op een traject.

Vraag 4

Zijn er nog andere Westlandse gevallen die op de wachtlijst van Veilig Thuis staan?

Antwoord 4
Nee, er staan geen andere Westlandse gevallen op de wachtlijst van VTH.

Vraag 5
Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat deze mensen en kinderen met voorrang geholpen worden door het SKT?

Antwoord 5

Graag lichten we het proces bij meldingen van huiselijk geweld kort toe.

Als er een melding (of vermoeden) over huiselijk geweld binnenkomt, wordt er binnen 24 uur onderzocht of er sprake is van een crisis- of spoedsituatie. Als dat aan de orde is, wordt er direct gehandeld. Deze gevallen komen dus niet op een wachtlijst.

Als er geen sprake is van een crisis- of spoedsituatie, wordt binnen 5 dagen door experts van VTH nader onderzoek gedaan. Daarbij wordt info ingewonnen bij eventueel andere betrokken instanties en de complexiteit van de situatie verder in kaart gebracht. Vervolgens wordt bepaald welke hulpverlening VTH zelf - of het SKT - zal uitvoeren.

Feitelijk staan gezinnen dus niet langer dan 5 dagen op een wachtlijst.

Vraag 6

Hoe lang gaat het duren voordat deze mensen geholpen worden?                                                       

Antwoord 6

Zie antwoord 5. 

Vraag 7

Is er sprake van situaties waarin de veiligheid van mensen (waaronder kinderen) in het geding is?

Antwoord 7

Nee, er is geen sprake van acuut gevaar.

Vraag 8

Is de gemeente het ermee eens dat zij haar verantwoordelijkheid moet pakken door meer preventief en proactief te werk te gaan bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

Antwoord 8
Huiselijk geweld is een ernstige zaak. Sinds de invoering van de Jeugdwet hebben wij daarin een grotere rol. Snelle signalering is essentieel - en veel partijen spelen daarbij een rol (huisartsen, onderwijs, etc.). We maken gebruik van een meldcode. Ook preventie is essentieel. Wij zullen bij het sociaal beleidskader voorstellen doen om de huidige inzet verder te intensiveren.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                                       de burgemeester,

M. van Beek

              J. van der Tak