College beantwoord vragen omtrent supermarkt Kwintsheul

College Westland

Kwintsheul 21.12.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in november collegevragen gesteld over de supermarkt en de parkeerplaatsen in Kwintsheul.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zj deze vragen.

Vraag 1

Waarom laat uw College niet een keer de tanden zien en dwingt af hetgeen in de anterieure overeenkomst staat?

Antwoord 1

He college heeft er binnen haar mogelijkheden alles aan gedaan om de supermarkt in Kwintsheul mogelijk te maken. Op 29 november jl. is bekend gemaakt dat Jumbo Koornneef en Jumbo supermarkten overeenstemming hebben bereikt over de exploitatie van de supermarkt in Kwintsheul.

Collegevragen inzake vrijgeven parkeerplaatsen Heulse super

Vraag 2

Is de hiervoor genoemde lezing uit de anterieure overeenkomst juist dat door het vervallen van openbare parkeerplaatsen de parkeerplaatsen bij de supermarkt ook algemeen toegankelijk zouden zijn?

Antwoord 2

Omdat de verschillende deelprojecten in het centrumgebied met elkaar samenhangen is er voor de hele ontwikkeling één parkeerbalans opgesteld. Het saldo aan parkeerplaatsen is berekend voor de nieuwe situatie t.o.v. de voormalige situatie. Het parkeerterrein wordt gebruikt voor de werkzaamheden ten behoeve van de inrichting van de supermarkt en opengesteld zodra de supermarkt in gebruik wordt genomen. De verwachting is dat dit medio mei 2018 zal gebeuren.

Vraag 3

In de anterieure overeenkomst staat ook een boetebepaling. Waarom wordt die niet gebruikt om de exploitant Koornneef op andere gedachten te brengen?

Antwoord 3

Deze vraag is niet meer aan de orde.

Vraag 4

Is het niet zinvol dat het College een keer een avond organiseert van mensen uit Kwintsheul om met hen de huidige situatie rondom de supermarkt te bespreken? Alsdan kunnen ook eventueel de oplossingen ingebracht worden zoals het aankopen tegen kostprijs van het huidige gebouw, rekening houdende met de investering die de gemeente al gedaan heeft in de verplaatsing van de Kastanjehof van € 1.2 miljoen om de supermarkt mogelijk te maken en eventueel het creëren van een noodwinkel.

Antwoord 4

Zie het antwoord op vraag 1.

De fractie Westland Verstandig heeft ons in een op 21 november 2017 verzonden brief vragen gesteld over opkopen supermarkt Kwintsheul.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden wij deze vragen.

Vraag 1

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op zijn minst gezegd het wel erg opvallend is dat de gemeente Midden-Delfland blijkbaar wel oog heeft voor hetgeen een gewenste ontwikkeling is en dit College van Burgemeester en Wethouders van Westland niet?

Antwoord 1

Nee, dat zijn wij niet met u eens. Op 29 november jl. is bekend gemaakt dat Jumbo Koornneef en Jumbo supermarkten overeenstemming hebben bereikt over de exploitatie van de supermarkt in Kwintsheul. Jumbo Koornneef heeft 20 weken nodig om het pand gereed te maken voor opening. De inwoners van Kwintsheul kunnen medio mei 2018 weer boodschappen doen. Deze vraag is daarom niet meer relevant.

Vraag 2

Waarom wordt niet een poging gewaagd om – tegen kostprijs uiteraard – te trachten het probleem in Kwintsheul vlot te trekken door de door onze fractie gevraagde actie te ondernemen?

Antwoord 2

Aankoop is niet aan de orde, zie antwoord op vraag 1.

Vraag 3

Welke andere oplossing ziet het College dan alleen maar afwachten en tijdens commissievergaderingen alleen maar verontschuldigingen aan te bieden aan de vragenstellers en waarschijnlijk ook de Heulenaren?

Antwoord 3

Dit is niet meer aan de orde, zie antwoord op vraag 1.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de loco-burgemeester,

M. van Beek

A.W. Meijer