College beantwoord vragen omtrent Westlandse kinderboerderijen

College Westland

Westland 17.06.2016 - De fractie CDA Westland heeft in mei collegevraen gesteld omtrent de financiële problemen bij de Westlandse kinderboerderijen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Klopt het dat de Westlandse kinderboerderijen vrezen voor hun voortbestaan om financiële redenen?

Antwoord 1

Dat de Westlandse kinderboerderijen direct vrezen voor het voortbestaan vanwege financiële redenen is ons niet bekend. Wel is het zo dat de kinderboerderijen (en ook andere instellingen) die worden beheerd door vrijwilligers, steeds meer moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden. Om die reden staat op de internetsite van de gemeente vermeld dat een aantal kinderboerderijen altijd op zoek is naar vrijwilligers en men zich hiervoor aan kan melden.

 

Vraag 2

Kan het college verduidelijken hoe de boerderijen vanuit Gemeente Westland (financieel of anderszins) worden ondersteund?

Antwoord 2

De wijze van ondersteuning verschilt per kinderboerderij en is afhankelijk van de organisatie en de behoeften binnen de betreffende kinderboerderij. Over het algemeen ondersteunt de gemeente de kinderboerderijen in natura, waarbij de kosten voor bijvoorbeeld hooi, voer, etc. worden vergoed. In een enkel geval komt het ook voor dat fysieke ondersteuning plaatsvindt in de vorm van een beheerder.

Vraag 3

Kunnen de kinderboerderijen een meer educatief karakter krijgen en zich aansluiten bij het programma van de WNME?

Antwoord 3

Ja, is dit mogelijk. Vanuit het WNME-programma wordt incidenteel ook samenwerking gezocht met kinderboerderijen, bijvoorbeeld tijdens de Dag van de Duurzaamheid, waarop kinderen een kinderboerderij in de buurt kunnen ‘scannen’ op duurzaamheid.

Vraag 4

Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken in hoeverre de relaties tussen de kinderboerderijen, de WNME, het basisonderwijs en overige partijen kunnen worden uitgebreid waardoor een verdere, Westlandbrede samenwerking kan worden bereikt.

Antwoord 4

Het college kijkt naar mogelijke optimalisatie op dit gebied, rekening houdend met lopende contracten. Het versterken van samenwerkingsrelaties wordt  hier in meegenomen. Echter, hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat een groot aantal kinderboerderijen wordt beheerd door (een beperkte groep van) vrijwilligers en mede hierdoor mogelijk niet alle kinderboerderijen voldoende mankracht/mogelijkheden hebben om dit te realiseren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak