College beantwoord vragen over parkeerproblemen in Poeldijk

College Westland

Poeldijk 05.09.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft collegevragen gesteld over de parkeersituatie in de Sutoriusstraat in Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bereid om te bekijken of de Sutoriusstraat wellicht beter een eenrichtingsweg kan worden, om zo de scherpe bocht richting de Verburghlaan verboden te maken?

a. Zo ja, zou u dan ook willen bekijken wat dit voor de verdere verkeersbewegingen doet in de omliggende straten?

b. Zo nee, zou u willen kijken naar andere mogelijkheden om deze situatie te verbeteren?

Antwoord 1

Ja, wij zijn bereid om het instellen van eenrichtingsverkeer in de Sutoriusstraat nader te onderzoeken. Om tot een verbetering van de verkeersafwikkeling te kunnen komen zullen wij hierbij omliggende straten in het onderzoek betrekken. Met de bewoners van de Sutoriusstraat en omgeving zullen wij in overleg gaan om eventuele maatregelen te bespreken.

Vraag 2

Zou u ook de problematiek rondom de hoek waarin de Dr. Weitjenslaan overgaat in de Sutoriusstraat willen meenemen in uw overwegingen?

Antwoord 2

Ja, de hoek Dr. Weitjenslaan/Sutoriusstraat zal gelijktijdig met de door u voorgestelde verkeersmaatregelen (instellen eenrichtingsverkeer in zowel de Sutoriusstraat als de Nieuwstraat) en andere mogelijke maatregelen besproken worden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00. In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

De fractie GemeenteBelang Westland heeft ons in een op 6 juli 2015 verzonden brief een vraag gesteld over de parkeersituatie in de Nieuwstraat te Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vraag als volgt:

Vraag

Zou u met de bewoners in overleg willen treden over oplossingen die de geschetste problemen verhelpen? Voorbeelden zouden kunnen zijn een permanente parkeersituatie aan een kant van de straat, of twee keer per jaar wisselen?

Antwoord

Ja, wij gaan met bewoners van de Nieuwstraat en omgeving in overleg om draagvlak te creëren voor het wijzigen van het huidige parkeerregime. Om de verkeersafwikkeling in deze smalle straat te verbeteren zullen wij het instellen van eenrichtingsverkeer, waarbij het verkeer vanaf de Sutoriusstraat richting de Nieuwstraat rijdt, onderzoeken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00. In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.