College beantwoordt vragen over vergunning-parkeren Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 16.07.2015 - De fractie Gemeente Belang Westland heeft het college vragen gesteld over het vergunning-parkeren in Ter Heijde aan Zee.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Zijn er bij de planontwikkeling afspraken gemaakt met Arcade over de parkeersituatie na oplevering van die nieuwbouw?

a.                                                                   Zo ja: is het parkeren in Ter Heijde nu conform die afspraken wat betreft de locatie en het aantal?

b.                                                                   Zo nee: wat is de afwijking en wat is de aanleiding van die afwijking?

 

Antwoord 1

Ja, de gemeente heeft met Arcade afspraken gemaakt over het aantal parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen zijn voor wat betreft locatie en aantal conform deze afspraken.

Vraag 2

Is de parkeersituatie nu in de definitieve vorm?

Antwoord 2

Ja, de openbare ruimte is definitief ingericht en daarmee is de parkeersituatie  definitief. Wel zal voor het badseizoen 2016 worden bekeken of het aanwijzingsbesluit uit 2006 qua aantal parkeervergunningen nog voldoet aan de huidige behoefte.

 Gemeente gaat misverstand met parkeervergunningen oplossen

Vraag 3

Is geïnventariseerd hoeveel vergunningen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders nodig zijn en strookt dit met de praktijk?

Antwoord 3

Ja, dat is geïnventariseerd. Het aantal parkeervergunningstegels ten opzichte van het aantal uitgegeven parkeervergunningen strookt met de praktijk.

Vraag 4

Is geïnventariseerd waar de vergunningen en parkeerplaatsen voor vergunninghouders nodig zijn en strookt dit met de praktijk?

Antwoord 4

Ja, op straatniveau is samen met belangenvereniging HINT (Huurders Initiatief Nieuw Ter Heijde) een verdeling van de parkeerplaatsen voor vergunninghouders tot stand gekomen. Deze verdeling is conform de verhouding voor het aantal parkeerplaatsen en het aantal vergunninghouders.

Vraag 5

Is de gemeente bereid om met HINT en de dorpsvereniging Ter Heijde in overleg te treden om dit voor alle partijen bevredigend op te lossen?

Antwoord 5

Ja, de gemeente is bereid om in overleg te treden, echter HINT heeft de doelstelling van hun stichting gewijzigd. De nieuwe naam is Stichting huisvesting in Nieuw Ter Heijde. Vanwege de nieuwe doelstelling is HINT geen gesprekspartner meer. Wij zullen dit vraagstuk meenemen in de raadswerkgroep parkeren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                   de burgemeester,

 

M. van Beek

 

J. van der Tak

 

 

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen/wel (bij ‘wel’ bedrag opnemen) kosten gemaakt voor externe advisering.”