College gaat handhaven bij bevoorrading strandpaviljoens

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/09/2018 08:07 - Gewijzigd op 28/09/2018 08:50

Monster 28.09.2018 - Op 25 mei 2018 heeft de fractie van Westland Verstandig collegevragen gesteld over het gebruik van het fietspad voor het bevoorraden van strandpaviljoens bij Molenslag.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onze fractie is naar aanleiding van de wat curieuze opmerkingen over de Kustvisie van de nieuwe wethouder Zwinkels in de Commissie EFO van 23 mei jl. benaderd door een aantal bewoners in en rond het fietspad bij Ter Heijde / Monster F370. De wethouder gaf door de beantwoording aanleiding om te vrezen dat zij los van de Kustvisie aan de veiligheid op en rond het strand zou gaan werken.

Natuurlijk moeten de reddingsbrigades altijd zo snel mogelijk het strand kunnen bereiken bij noodsituaties en dat is een ieder duidelijk. Echter door nog steeds intensief bevoorrading toe te laten van de strandpaviljoens wordt de veiligheid van fietsers, voetgangers, maar ook van drenkelingen in gevaar gebracht.

Hier dient dringend gehandhaafd te worden en dit is niet de eerste keer dat hierom gevraagd wordt. Echter gezien de mededeling van de wethouder en haar (mogelijke) betrokkenheid, moet gevreesd worden dat hier weinig oor en oog voor zal bestaan. Haar eerdere uitlatingen als raadslid over dit onderwerp spelen daarbij ook.

Nu er niet gehandhaafd en gecontroleerd wordt, geschiedt die bevoorrading de gehele dag door. Dit betekent grote auto's op het fietspad, hetgeen weer de onveiligheid in de hand werkt.

Vraag 1

Is het College en met name de betreffende wethouder bekend met het standpunt van de Provincie dat geen ontheffing aan de toeleveranciers gegeven is?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Is de wethouder bereid om nu wel te handhaven en in zoverre erop toe te zien dat het huidige gebruik met vrachtwagens en auto’s direct eindigt en dat er geen auto’s / vrachtwagens of ander verkeer over het fietspad zich begeven en voor het geval dat wel gebeurt, dat daar direct een einde aan gemaakt wordt?

Antwoord 2

Tegen de huidige vorm van bevoorraden is tot nu toe niet opgetreden, in afwachting van de besluitvorming over de aanpassing van de strandopgang Molenslag, bij voorbeeld door het aanleggen van een hellingbaan.

Daarbij speelde ook een rol dat het alternatief, waarbij een langere afstand over het strand moet worden afgelegd, ook risico’s met zich meebrengt. Omdat op korte termijn geen besluit over de aanpassing van de strandslag wordt genomen, zijn wij van mening dat de bevoorrading via het fietspad nu moet worden beëindigd.

Bij constatering van overtredingen wordt daar handhavend tegen opgetreden.