College geeft antwoord op aanpak overlastgevende boten

B&W Westland

 

Westlland 03.07.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over de aanpak overlastgevende vaartuigen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1 Is uw College bereid om een op de gemeentepagina in het plaatselijk blad aan te geven dat gebruikers van vaartuigen op het water zich moeten houden aan bepaalde regels en dat het zeker niet de bedoeling is dat zij overlast teweegbrengen?

Antwoord 1 Ja. Bij zomerse dagen, zoals bij de afgelopen Pinksterdagen, wordt er uitgebreid gecommuniceerd over de spelregels op het water en dat overlast niet wordt getolereerd. Deze communicatie vindt plaats via persberichten, websites en sociale media zoals Twitter en Facebook.

Vraag 2 Welke instructies heeft de Politie in geval van meldingen wegens overlast als hiervoor aangegeven?

Antwoord 2 Bij overlastmeldingen wordt een politie-eenheid naar de bewuste locatie gestuurd. Indien noodzakelijk wordt er repressief opgetreden tegen de overlastveroorzakers/schipper. Eenheden van politie, maar ook de gemeentelijk boa’s, spotten overlastgevende boten tijdens mooi weer en leggen misdragingen indien mogelijk vast.

Uiteraard kan het voorkomen dat inzet van de politie elders een hogere prioriteit heeft. De politie is er echter alles aan gelegen om veroorzakers van overlast aan te pakken.

Vraag 3 Is uw College bereid om afdoende maatregelen te (doen) nemen tegen overlast?

Antwoord 3 Deze problematiek heeft prioriteit. Handhavende instanties, zoals politie, het Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland, surveilleren tijdens zomerse dagen op het water. Ook gemeentelijk boa’s assisteren daarbij. Vanaf 15 juni 2014 beschikt de politie over een speciaal Recreatieteam. Dit team wordt ook ingezet bij de aanpak van overlastgevende boten.

Vraag 4 Is uw College bekend met de hiervoor genoemde meldingen bij de Politie en ook dat daar in feite niets mee gebeurt, althans die indruk bestaat bij de melders? De burgers voelen zich dan niet serieus genomen en op welke wijze kan dit gevoel bij de burgers worden weggenomen?

Antwoord 4 De meldingen zijn bekend. Het college gaat er van uit dat door het aanpakken van de overlast (eventuele) onvrede bij burgers weggenomen wordt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak