College geeft antwoord op inbraakgolf in Essellanden

B&W Westland

Wateringen 20.02.2014 - De fractie LPF Westland heeft het College in januari vragen gesteld over inbraken in de wijk Essellanden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat de wijk Essellanden in Wateringen te lijden heeft onder een inbraakgolf?

Antwoord

Ja. Het is bekend dat in de wijk Essellanden de afgelopen periode (december 2013 en januari 2014) meer dan de maanden daarvoor is ingebroken. Het is ons en onze veiligheidspartners er alles aan gelegen deze stijging van inbraken zo spoedig mogelijk terug te brengen. Elke woninginbraak is er immers één te veel omdat dit een grote impact heeft op bewoners die in hun privédomein worden geraakt.

In februari 2014 blijkt het aantal woninginbraken in Essellanden al weer gedaald.

Vraag 2

Is het college bekend met het uitzetten van verlichting op achterpaden en slechte verlichting in het algemeen binnen de wijk?

Antwoord

Nee. Wij zijn hiermee niet bekend. De verlichting in de achterpaden van de wijk Essellanden in Wateringen is geen eigendom van de gemeente Westland.

Achterpadverlichting is vaak aangesloten op de meterkast van woningen. Deze verlichting wordt,  gelijktijdig met de openbare verlichting, in- en uitgeschakeld. De verlichting in de achterpaden is ook niet door de netbeheerder aangepast of uitgezet.

Hierbij wordt tevens vermeld dat door de gemeenteraad het beleidsplan openbare verlichting is vastgesteld. In dit beleidsplan is geregeld dat achterpaden/brandgangen niet worden verlicht. Particuliere initiatieven met betrekking tot het aanbrengen van achterpaden/ brandgangen worden wel toegestaan. De verantwoordelijkheid voor het beheer en de energiekosten wordt echter bij particulieren gelaten. Verlichting in de achterpaden is dus een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf

Op de vraag of er in het algemeen sprake is van slechte verlichting in wijk Essellanden wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4.

Vraag 3

Is de burgemeester bereid om in overleg met de politie te treden om te bezien dat er extra aandacht kan komen voor inzet en surveillance in deze wijk?

Antwoord

Woninginbraken worden wekelijks besproken in het overleg tussen de burgemeester en de politie (politieoverleg). Ook de toename van het aantal woninginbraken in wijk Essellanden is met de politie besproken. Met politie, BOA’s en buurtpreventie is afgesproken dat in Essellanden extra zal worden gesurveilleerd. Daarnaast hebben alle bewoners van de wijk Essellanden inmiddels een brief ontvangen waarin hun hulp wordt gevraagd bij verdachte omstandigheden en welke maatregelen zij zelf kunnen treffen om een woninginbraak tegen te gaan. Verder bevat de brief informatie over sociale media, buurtpreventie en burgernet.

Inmiddels hebben de bewoners zelf het initiatief genomen en een Whatsapp-groep gestart om elkaar te informeren bij ongewenste situaties.

Tot slot wordt vermeld dat in de gemeente Den Haag 11 leden van een criminele jeugdgroep zijn aangehouden die ook in verband worden gebracht met de inbraken in de wijk Essellanden.

Vraag 4

Kan er gekeken worden naar het verlichtingsplan in deze wijk en naar extra verlichting bij zogenaamde hotspots waarbinnen veel inbraken worden gemeld? 

Antwoord

De gemeente heeft voor het beschreven gebied van de wijk Essellanden een verlichtingsplan opgesteld. Dit plan voldoet aan de NPR-normen (Nationale Praktijk Richtlijn) voor beheer en onderhoud van de verlichting. In aanvulling hierop kunnen bewoners zelf extra verlichting (met bijvoorbeeld bewegingssensor) aanbrengen aan bijvoorbeeld hun huis of schuur.  

Hierbij vermelden wij dat meer verlichting niet per definitie de oplossing is om het aantal woninginbraken te verminderen. Omdat hotspots (locaties waar veel ingebroken wordt) zich verplaatsen is het  tevens onduidelijk waar extra verlichting aangebracht zou moeten worden.

In het kader van de woninginbrakenaanpak melden wij u dat het aantal voltooide diefstallen uit woningen in 2013, ten opzichte van 2012, met 22 % is gedaald. De doelstelling op het gebied van woninginbraken vanuit het Westlands Veiligheidsbeleid wordt op dit moment ruimschoots behaald.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak