College geeft antwoord op overlast Nachtegaalstraat

College Westland

Honselersdijk 13.02.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft ons in een op 19 januari 2015 ontvangen brief vragen gesteld over de overlast in de Nachtegaalstraat te Honselersdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Was het bij de burgemeester van Westland bekend dat bij ondertekening een fout telefoonnummer is opgenomen?

Antwoord 1

Nee.

Vraag 2

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Antwoord 2

Per abuis is in het algemene nummer van de politie een verkeerd cijfer opgenomen. Navraag leert dat dit het gevolg is van een menselijke vergissing.

Vraag 3

Wanneer en op welke wijze gaat dit zo spoedig mogelijk hersteld worden?

Antwoord 3

Het college is van mening dat herstel van de genoemde vergissing op dit moment niet langer noodzakelijk is. Inmiddels hebben de gemeente, politie en andere partijen veel aandacht besteed aan de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling in en rondom de Nachtegaalstraat. De gedupeerde bewoners hebben aangifte gedaan bij de politie en via een uitzending van WOS Alert is aan de inwoners van Westland gevraagd informatie door te geven aan de politie. Uiteraard is in de desbetreffende uitzending het juiste telefoonnummer gegeven.

Vraag 4

Is de brief alleen naar bewoners van de Nachtegaalstraat gestuurd? Welke adressen hebben de brief ontvangen?

Antwoord 4

De brief is alleen naar de bewoners van de Nachtegaalstraat gestuurd.

Vraag 5

Hoeveel klachten, meldingen en aangiften zijn er vanuit de Vogelwijk binnengekomen bij de volgende instanties: gemeente, politie en Vestia per jaar in de laatste 10 jaren (per jaar en per instantie)? Wat is de tussenstand in 2015?

Antwoord 5

In onderstaand overzicht is het totaal aantal klachten, meldingen en aangiften opgenomen dat bekend is bij de door u genoemde instanties.

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gemeente

204

171

187

208

293

208

193

194

192

192

193

27

Politie

-

-

-

-

-

-

-

19

9

11

18

2

Vestia

-

-

-

-

-

-

-

0

0

4

4

5

Voor de aantallen van de gemeente geldt dat het hier gaat om alle meldingen (waaronder ook straatkolken, zwerfvuil, rioolverstoppingen, minicontainers) vanuit de gehele Vogelwijk zoals geregistreerd bij het Meldpunt Leefomgeving. Voor de volledigheid en om een goed beeld te geven van de aard van deze meldingen is een overzicht als bijlage bij deze brief gevoegd.

Van het totaalaantal meldingen in de afgelopen 10 jaar zijn er 195 afkomstig uit de Nachtegaalstraat en daarvan hebben er 9 betrekking op jeugd- en jongerenoverlast.

Vraag 6

Welke maatregelen zijn getroffen door genoemde instanties en E25/Vitis Welzijn naar aanleiding van deze signalen?

Antwoord 6

In de eerste helft van 2014 is een drietal meldingen van jeugd- en jongerenoverlast gemaakt bij het Meldpunt Leefomgeving. Daarop is direct intensief ingezet op het tegengaan van deze overlast. Hierna volgt per instantie een overzicht van de getroffen maatregelen:

Politie

-      Extra surveillance in de Nachtegaalstraat en nabije omgeving;

-      Handhavend optreden door de politie bij constateren van overtredingen;

-      Gesprekken met buurtbewoners.

Gemeente

-      Extra toezicht door de buitengewoon opsporingsambtenaren in de Nachtegaalstraat en nabije omgeving;

-      Extra aandacht van de buurtpreventie voor de locatie;

-      Gesprekken met buurtbewoners, waaronder ook de jongeren;

-      Inzet sociaal makelaar.

Vestia

-      Gesprekken met huurders waarin is verzocht de ervaren overlast zoveel mogelijk schriftelijk te melden;

-      Persoonlijk overhandigen van een nieuwsbrief om nogmaals in gesprek te kunnen gaan met de huurders;

-      Waarschuwende gesprekken met twee overlast gevende gezinnen;

-      Dossieropbouw van overlast gevende gezinnen.

Jongerenwerk (Vitis Welzijn)

-      Tot 2011 accommodatie-gebonden jongerenwerk;

-      Ambulant jongerenwerk;

-      Inzet jongerenbus ‘Route25’ in en rondom de Nachtegaalstraat;

-      Individuele begeleiding.

Deze maatregelen hebben erin geresulteerd dat het tot de jaarwisseling van 2014-2015 qua overlast al een periode rustig was. In het laatste kwartaal van 2014 is, bij het Meldpunt Leefomgeving, geen melding meer gemaakt van jeugd- en jongerenoverlast in de Nachtegaalstraat.

Vraag 7

Welke daarvan betreffen handhavingssancties van bestuursrechtelijke of strafrechtelijke aard? Graag toelichten.

Antwoord 7

Tot de jaarwisseling van 2014-2015 was het qua overlast al een periode rustig. De aard en omvang van de tot nu toe geconstateerde overlast is niet dusdanig dat de inzet van bestuursrechtelijke maatregelen gerechtvaardigd is.

Vraag 8

Is het de burgemeester bekend dat één van de twee daders van de misselijkmakende verkrachtingszaak in november 2006 elders in Honselersdijk, daar ook weer rondhangt in de overlast gevende groep?

Antwoord 8

Ja.

Vraag 9

Is de burgemeester en het College van B&W met bevoegde instanties bereid om in gesprek te gaan met belanghebbende bewoners die een eind aan de overlast willen?

Antwoord 9

Ja.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak