College geeft antwoord op sluiting verzorgingshuizen

B&W Westland

Westland 04.09.2014 - De fractie van GemeenteBelang Westland heeft B&W een vijftal vragen gesteld inzake de gevolgen van de sluiting van verzorgingshuizen in Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag a
Is het college het met ons eens, dat de zorg en de kwaliteit van leven boven de financiële consequenties voor de zorgleverancier moeten gaan?

Antwoord a
Het college deelt de mening van GemeenteBelang Westland dat kwaliteit voor onze burgers voorop staat. Het college houdt vinger aan de pols in deze transitieperiode en spreekt regelmatig met het zorgkantoor (DSW) en de zorginstellingen over kwaliteit van zorg en zorg nabij onze burgers. Het college heeft inmiddels gesprekken gevoerd met Pieter van Foreest en met zorgverzekeraar DSW. Wij zullen in gezamenlijkheid een masterplan zorg maken om plannen voor de toekomst te maken om zorg in het Westland goed op te kunnen vangen. De eerste gesprekken hierover hebben al plaatsgevonden.

Vraag b
Is het college het met ons eens, dat de zorgleveranciers niet moeten forceren maar, indien nodig, meer tijd moeten nemen om de transitie te voltooien?

Antwoord b
Toen het college door burgers benaderd werd met klachten heeft het college onmiddellijk contact gezocht met Pieter van Foreest. Dit was al in een eerder stadium, voor de klachten de raadsleden bereikten. Belangrijk in het contact met zorginstelling Pieter van Foreest is dat de verhoudingen goed zijn. Bij navraag bleek de capaciteit te laag voor het Westland. Het college vond dit onacceptabel. Zij heeft zorginstelling Pieter van Foreest daarop aangesproken.

De zorginstelling heeft dit goed opgepakt. Naar het college begrepen heeft zijn de klachten goed opgelost en is er ook voor duurzame oplossingen gekozen door o.a. meer bedden te creëren. Voor de lange termijn gaat het college samen met zorgkantoor DSW en zorginstellingen Pieter van Foreest om de tafel om een Masterplan Zorg te maken. Hiermee scheppen we voor de toekomst een visie en daarmee ook grip op ons wonen, zorg en welzijn

Vraag c
Is het college het met ons eens, dat, als er al gedwongen verhuizingen plaats moeten vinden, de mensen een plaats moeten krijgen in Westland, zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke huisvesting?

Antwoord c
Het college is met de uitvoerende organisatie om tafel gegaan om te praten over de belangen van de Westlandse burgers die zorg nodig hebben. Het college is blij te vernemen dat zorginstellingen tijd en moeite nemen om voorkomende problemen op te lossen. Tenslotte gaat het om duurzame oplossingen voor alle burgers in het Westland. Dat is ook waar zorginstellingen op sturen.

Vraag d
Is het college het met ons eens, dat indien er geen plek is in Westland er dan dus ook geen verhuizing mag plaatsvinden?

Antwoord d
Het college is niet met u eens dat wanneer er geen plek is in Westland er dus geen verhuizing kan plaatsvinden. Het belang van de burger staat voorop. Als de burger per direct en acuut zorg nodig heeft en die is in het Westland niet voorhanden zullen er naar andere locaties buiten het Westland gezocht moeten worden.

Vraag e
Is het college bereid dit standpunt en onze zorgen op korte termijn over te brengen aan de zorginstellingen en hierop in te zetten met bindende afspraken?

Antwoord e
Het college houdt constant de vinger aan de pols bij zorgverzekeraar en zorginstellingen. Zij zoekt regelmatig contact. Dat is meer nodig In deze tijden van transitie omdat zorginstellingen daarbij onder hoge druk staan. Het college onderhoudt duurzame contacten met de zorginstellingen, dat is een doorgaand proces. Zorginstellingen hebben een belangrijke taak in het zorgen voor onze burgers.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek,  J. van der Tak