College geeft antwoord op vragen over groenvoorziening

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/06/2014 12:34

Westland 12.06.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College vragen gesteld over de effecten van de bezuinigingen op het openbaar groen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

  1. Is het college met ons van mening, dat de effecten van de bezuiniging op het openbaar groen dit jaar zichtbaarder zijn dan in het voorgaande jaar?
  2. Zo ja, is het college dan met ons van mening dat voor het aangezicht en voor het leefbaarheid het goed zou zijn om het aantal maaibeurten nog dit begrotingsjaar te vermeerderen?
  3. Zo ja, kunt u zo spoedig mogelijk een voorstel doen aan de raad zodat inwoners de komende zomer kunnen genieten van het openbaar groen i.p.v. last ondervinden.

Antwoord

  1. Ja, de zachte winter en voorjaar hebben inderdaad grote invloed op het huidige maaibeeld gehad. Hierdoor zijn forse grashoogtes ontstaan wat onder meer heeft geleid tot veel grasmaaisel, dat als gevolg van bezuinigingsmaatregelen niet wordt geruimd.
  2. Ja, vermeerderen van het aantal maaibeurten en het ruimen van grasmaaisel zou ten goede komen aan het maaibeeld.
  3. De uitvoering van het maaien wordt conform de bezuinigingsafspraken in 2012 uitgevoerd. Wanneer de frequentie van het gazonmaaien overeenkomstig het maaibeleid van 2012 zou worden uitgevoerd, geeft dit een meerprijs van ca.€  150.000,--. Hiervoor is binnen de huidige beheerbudgetten geen financiële ruimte. De in de begroting verwerkte bezuiniging op die budgetten betreft € 2,5 mln. voor de jaren 2013 en 2014 en € 3 mln. voor de jaren 2015 en 2016 e.v.

Wij zijn van mening dat de noodzaak van de bezuiniging op het groenonderhoud, als onderdeel van een afgewogen pakket van bezuinigingsmaatregelen in de openbare ruimte, onverminderd aanwezig is. Tenzij er, in afwijking op de door uw raad vastgestelde begroting, financiële middelen voor dit onderdeel beschikbaar worden gesteld kiezen wij ervoor om het aantal maaibeurten nu niet op te voeren.

Los van vorenstaande wordt het maaibeleid, als onderdeel van het totale groenbeheer, opnieuw uitgewerkt binnen de nieuw te realiseren beheerplannen openbare ruimte. Daarbij zal onder meer ook aandacht zijn voor een natuurlijkere vorm van onderhoud. De nieuwe beheerplannen zullen in de eerste helft van 2015 ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak