College geeft antwoord op vragen zwaartransport Markenborgh

College Westland

De Lier 12.09.2014 - De fractie LPF Westland heeft vragen gesteld aan het College over zwaartransport Markenborgh De Lier.

Daarnaast heeft de fractie Westland Verstandig op 3 juli 2014 vragen gesteld over hetzelfde onderwerp.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als hieronder. De onderhandse vragen van Westland Verstandig beschouwen wij hiermee ook als beantwoord. (foto archief)

Vraag 1
Is het college van B&W op de hoogte van het feit dat er weer zwaar bouwverkeer door de Markenborgh rijdt ondanks gemaakte afspraken uit het verleden?

Antwoord 1
Ja, het college is hiervan op de hoogte.

Vraag 2
Klopt het dat het depot in gebruik is voor werkzaamheden elders in De Lier? Zo ja vindt u dat dan niet in strijd met eerder gemaakte afspraken?

Antwoord 2
In De Lier worden op diverse plaatsen projecten uitgevoerd. Bij de uitvoering van die werkzaamheden komt zand en grond vrij, welke tijdelijk (elders) moet worden opgeslagen om de bereikbaar-heid van onder andere woningen te garanderen en overlast te beperken. Zou de uitkomende grond van bijvoorbeeld het rioleringsproject Piet Heinstraat ook in de Piet Heinstraat opgeslagen zijn, dan zouden de bewoners hun huis niet meer in hebben gekund.

Om deze reden is gezocht naar een geschikte tijdelijke opslaglocatie. Dit is de locatie van het te ontwikkelen woningbouwgebied Liermolen/Molensloot geworden. Andere locaties vielen op dat moment om verschillende redenen af. Het klopt dan ook dat de grond- en zandtransporten over de Markenborgh zijn gereden.

Vraag 3
Is het gebruik maken van de Markenborgh als route voor (zwaar) bouwverkeer gecommuniceerd met de bewoners? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 3
Wij zijn het met u eens dat de communicatie met bewoners van de Markenborgh beter had gekund. Tijdens de uitvoering van de transporten hebben wij van enkele bewoners vragen gekregen en de reden van de transporten toegelicht. Gelet op het beperken van de overlast en het kunnen garanderen van de bereikbaarheid van nabijgelegen woningen, is een tijdelijke opslag zoals hierboven besproken noodzakelijk gebleken.

Vraag 4
Bent u bereid bewoners alsnog te informeren omtrent het huidige transport en te zoeken naar een andere oplossing om overlast te voorkomen en eerder gedane afspraken na te komen?

Antwoord 4
Wij verwachten dat in de maand oktober 2014 de grond opnieuw zal worden getransporteerd naar andere projecten buiten De Lier. Momenteel onderzoekt de gemeente of het mogelijk is de afvoer richting de Veilingweg via een tijdelijke voorziening uit te voeren. Indien dit niet te realiseren is en er toch transport via de Markenborgh noodzakelijk is, zullen wij de bewoners van de Markenborgh daarover kort voor het daadwerkelijke transport informeren.

Vraag 5
Is het college bereid om de gemaakte afspraken uit het verleden te bevestigen en nog maar een keer toe te zeggen dat de Markenborgh niet langer gebruik zal worden voor bouwverkeer?

Antwoord 5
Het college respecteert de afspraak die gemaakt is over bouwverkeer voor de ontwikkeling van Liermolen/Molensloot-West. Op korte termijn starten wij met de bouwrijpwerkzaamheden voor een deel van de woonwijk Liermolen, specifiek het onderdeel “Lithos”. Deze locatie grenst direct aan de Veilingweg. Conform de afspraken vindt al het bouwverkeer via de Sportlaan/Veilingweg plaats.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak