College geeft antwoord rondom problemen met PGB 's

College Westland

Westland 20.03.2015 - De fractie van VVD Westland heeft het College vragen gesteld inzake de problemen rond het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten (PGB’s).

Als gevolg van het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Was de gemeente Westland op tijd, d.w.z. vóór 1 januari 2015, met het aanleveren van de benodigde gegevens bij de SVB?

Antwoord 1

Ja, de gemeente Westland heeft de gegevens van de PGB-houders ‘hulp bij het huishouden’ tijdig aangeleverd bij de SVB. Vervolgens heeft de SVB deze mensen aangeschreven (en gerappelleerd) om een zorgcontract te overleggen. Alle ingediende zorgovereenkomsten zijn geaccordeerd. 

Het zorgkantoor DSW heeft de gegevens van de PGB-houders met individuele of groepsbegeleiding op tijd aangeleverd bij de SVB. Vervolgens heeft de SVB ook deze mensen aangeschreven (en gerappelleerd) om een zorgcontract te overleggen. Ook deze ingediende zorgovereenkomsten zijn tijdig geaccordeerd.

Alle bij ons bekende PGB-houders, zowel Wmo als Jeugd, hebben vóór 1 januari 2015 een beschikking van de gemeente Westland ontvangen. In het kader van de zachte landing gemeente Westland is hierin hetzelfde budget opgenomen als het budget dat gold voor 2014.

Vraag 2

Zijn er in Westland zorgverleners die vanwege de problemen bij de SVB geen geld ontvangen en zo ja, heeft de gemeente zicht op het aantal probleemgevallen?

Antwoord 2

Wij weten dat het bij de SVB nog niet goed wordt uitgevoerd, wij roepen mensen op die dit probleem ervaren zich te melden bij SVB en als dit niet naar tevredenheid wordt opgelost,bij ons.  

Vraag 3

Zijn er als gevolg van het niet uitbetalen van de zorgverleners acute problemen ontstaan bij PGB- houders die hierdoor geen zorg meer ontvangen?

Antwoord 3

Dit is bij ons niet bekend.

Vraag 4

Hoe kan de gemeente iets betekenen voor zorgverleners en PGB- houders die in de problemen komen?

Antwoord 4

Wettelijk is bepaald dat de betaalbaarstelling van PGB’s via trekkingsrecht door de SVB moet worden uitgevoerd. Dit betekent dat het geld van het PGB niet meer op de rekening van de PGB houder wordt gestort maar dat dit wordt beheerd door de SVB. De SVB verzorgt de betaling aan de zorgverlener(s).


Gemeenten hebben recent de mogelijkheid gekregen schrijnende situaties onder de aandacht van de SVB te brengen en te verzoeken om afhandeling door een zogenaamd ‘rapid response team’. Cliënten kunnen zich hiervoor niet zelf aanmelden; dit loopt uitsluitend via de gemeenten. De SVB is echter terughoudend met het opnemen van cliënten bij dit team. Dit biedt dus alleen een oplossing voor de meest urgente situaties.


Op dit moment zijn er passende oplossingen gevonden in Westland voor PGB houders met problemen. Als het desondanks toch nodig blijkt te zijn, zullen we cliënten onder de aandacht van dit rapid response team brengen.

Vraag 5

Kan het college aandringen bij staatssecretaris Van Rijn op een spoedige oplossing van de problemen?

Antwoord 5

Sinds de afhandeling van declaraties binnen het persoonsgebonden budget begin januari is overgenomen door de SVB zijn er problemen ontstaan. De snelheid in dit proces heeft deze problemen veroorzaakt. De staatssecretaris heeft dit inmiddels opgepakt en houdt de kamer en de VNG regelmatig op de hoogte..

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak