College geeft antwoord verkeersituatie bij aanleg Maasdijkplein

B&W Westland

Maasdijk 02.06.2014 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft Het College vragen gesteld over de bereikbaarheid i.v.m. aanleg Maasdijkplein.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

De onmogelijkheid om vanuit de richting ’s-Gravenzande vanaf de Maasdijk de Pettendijk op te draaien is onlogisch en heeft onnodige verkeersdruk op de Maasdijk tot gevolg. Er lijkt voldoende ruimte te zijn om het mogelijk te maken ook rechtsaf de Pettendijk op te draaien. Is het College bereid om hierover met de Provincie over in gesprek te gaan om daarmee de verkeersdruk op de Maasdijk te verminderen?

Antwoord 1

Ja, met de provincie is over deze fasering gesproken. Deze fasering is nodig om de bouwkuip te maken om de bunker onder de bestaande rijbaan te kunnen slopen. Helaas is er onvoldoende ruimte om veilig rechtsaf te kunnen slaan. Als de rechtsaf mogelijkheid wordt opengesteld dan vormt het afslaande verkeer een groot risico voor kop-staart botsingen.

Vraag 2

Welke maatregelen denkt het College, al dan niet in overleg met de Provincie, te nemen ten aanzien van de veiligheid van fietsers en voetgangers bij het oversteken van de Maasdijk ter hoogte van het Blauwhek?

Antwoord 2

Op de Maasdijk zijn ongelijkvloerse fietskruisingen mogelijk. Er zijn twee onderdoorgangen, te weten bij Maasdijk en Honderdland. De aansluiting van Blauwhek bij de Oranjesluisweg heeft voortdurend de aandacht van de gemeente en provincie. Met de Provincie is afgesproken dat in zowel de ochtend-  als avondspits verkeersregelaars op dit punt aanwezig zijn. Daarnaast zijn er attentie verhogende borden aangebracht op de Oranjesluisweg. Sinds het afkoppelen van de Oranjesluisweg worden alle verkeersbewegingen gemonitord. Indien nodig zullen er aanvullende maatregelen ter hoogte van het Blauwhek worden getroffen.

Vraag 3

Om de op-/afritten van de Maasdijk vrij te houden zodat aangrenzende percelen enigszins bereikbaar blijven dienen minimaal witte kruizen op het wegdek te komen. Is het College bereid daarvoor te zorgen, al dan niet in overleg met de Provincie?

Antwoord 3

Er is een zeer terughoudend beleid in het aanbrengen van witte kruizen op de rijbaan vanwege de juridische status en beperkt effect. Het plaatsen van kruizen vindt nog wel eens plaats binnen opstelvakken voor verkeerslichten. Hiervan is in deze situatie geen sprake.

Vraag 4

De economische gevolgen van deze (tijdelijke) situatie voor bedrijven gevestigd direct aan het projectgebied dienen ons inziens tot een minimum beperkt te blijven, zeker voor de bedrijven die het vooral moeten hebben van passanten. Kan het College (samen met de Provincie) ervoor zorgen dat er op strategische plekken bewegwijzering komt die verwijst naar deze bedrijven? De eigenaren van deze bedrijven denken overigens graag met u mee!

Antwoord 4

De provincie heeft een zeer terughoudend beleid met het verwijzen naar bedrijven langs druk bereden wegen. Een aantal bedrijven heeft reeds contact gezocht met de provincie. In overleg met de betreffende bedrijven is gekeken naar oplossingen. Er zijn door de Provincie verwijzingen aangebracht en samen met de bedrijven wordt informatie over de bereikbaarheid gecommuniceerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak