College geeft uitleg over asbestkwestie Leuningjes

College Westland

Poeldijk 07.06.2016 - De fractie LPF Westland heeft in april collegevragen gesteld over de situatie van De Leuningjes in Poeldijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Op welke basis zijn bedragen zoals eerder genoemd voor sloop/sanering (1,2 miljoen euro) en renovatie (3 miljoen euro) bepaald door de gemeente?

Antwoord 1

Het bedrag voor sloop/sanering is bepaald aan de hand van ramingen ten aanzien van de hoeveelheden en eenheidsprijzen. Het bedrag voor de renovatie is eveneens zo vastgesteld.

Vraag 2

De Leuningjes is eigendom van de gemeente die het vervolgens verpacht aan het stichtingsbestuur. Op welke voorwaarden is deze verhuur/verpachting gebaseerd en kan het college de schriftelijke stukken hiervan aan ons doen toekomen?

Antwoord 2

De voorwaarden waaronder het gebouw aan het stichtingsbestuur is verhuurd staan beschreven in de huurovereenkomst van 15 maart 2007. Deze overeenkomst is bijgevoegd.

Gemeenteraad zoekt oplossing voor de Leuningjes

Vraag 3

Door wie wordt het stichtingsbestuur van de Leuningjes benoemd en aan wie legt dat bestuur vervolgens verantwoording af?

Antwoord 3

Hoe bestuurders van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes benoemd worden en aan wie zij verantwoording afleggen is opgenomen in de statuten van de stichting. Deze statuten zijn bijgevoegd.

Vraag 4

Er is door SAM advies bv een rapportage opgemaakt van de controle op asbest. In dit rapport zijn een grote hoeveelheid ruimtes aangegeven met mogelijke asbestconcentraties. Hoe kan het dat na een uitgebreide renovatie in 2003-2004 van de gehele Leuningjes geen enkele opmerking is gemaakt over de aanwezigheid van asbest?

Antwoord 4

De renovatie in 2003-2004 is uitgevoerd in opdracht van de toenmalige eigenaar, het stichtingsbestuur. Gemeente Westland is op 15 maart 2007 eigenaar van het pand geworden. Deze vraag kunnen wij dan ook niet beantwoorden.

Vraag 5

Wat zijn de totale kosten geweest van de eerdere renovatiewerkzaamheden zoals eerder genoemd?

Antwoord 5

Wat de uiteindelijke kosten zijn geweest voor de renovatiewerkzaamheden in 2003-2004 is ons om eerder genoemde reden niet bekend.

Vraag 6

Hoe is het toezicht op gemeentelijk vastgoed geregeld zoals bijvoorbeeld bij De Leuningjes en is er voor 2015 nooit enig vermoeden geweest van aanwezig asbest?

Antwoord 6

Er is sprake van een ‘1-euro’ huurovereenkomst. Zie voor de bevoegdheden de bijlage. Alle onderhoudswerkzaamheden, dus ook vóór 2015, zijn in opdracht van het stichtingsbestuur uitgevoerd.

Vraag 7

Pas vanaf 2008 is er een verplichte asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf. Wanneer is er tussen 2008 en eind 2015 een inventarisatie gedaan op asbest in De Leuningjes?

Antwoord 7

Bij ons is geen uitgevoerde (verplichte) asbestinventarisatie van De Leuningjes bekend.

Vraag 8

Wat zijn de onderzoekskosten geweest van dit rapport van SAM advies BV?

Antwoord 8

De onderzoekskosten voor de asbestinventarisatie (Type A) bedroegen 1.995 euro excl. BTW.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak