College geeft uitleg over huidige situatie bij Westlandse Zoom

College Westland

Westland 16.09.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft het College vragen gesteld over financiële situatie bij Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarom heeft uw College niet gezorgd dat bijtijds door de Westlandse Zoom de rente over de uitstaande lening betaald werd? Ook in het verleden zijn de deelnemers, te weten Grondvest (Weboma en Van Mierlo), hun verplichtingen niet nagekomen jegens de gemeente. Heeft de gemeente daar geen lering uit getrokken om dat in de toekomst in ieder geval te vermijden? Is uw College niet van oordeel dat het hier de centen van de burgers zijn waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen?

Antwoord 1

Over de gebiedsontwikkeling ‘Westlandse Zoom’ is circa 14 jaar geleden een besluit genomen in de voormalige gemeenten Monster en Wateringen om annexatie te voorkomen. Tien jaar geleden hebben de marktpartijen en de Westland een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit was voor het intreden van de crisis. Met de recente herijking van de afspraken en beperking van het aantal contractpartijen is ingespeeld op de veranderde omstandigheden. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst en compleet geactualiseerde grondexploitatie zijn begin 2014 vastgesteld. Deze stukken zijn belangrijke onderleggers voor een financieringsaanvraag. De tijd tot 1 juli bleek uiteindelijk te kort om duidelijkheid van mogelijke externe financiers te krijgen.

Het college is zich bewust van haar verantwoordelijkheden en heeft OBWZ begin juni herinnerd aan de aflossing van de tijdelijke financiering en betaling van de daarover verschuldigde rente. OBWZ heeft op 24 juni een aanvraag tot verlenging van de financiering ingediend en heeft daarbij aangegeven tevens de rente over de periode juli 2013-juli 2014 te betalen. Deze rente is inmiddels betaald. Wat wordt gesteld t.a.v. Weboma en Van Mierlo is niet aan de orde, aangezien de aandelen van Grondvest zijn overgenomen door Bouwfonds. De gemeente en Bouwfonds hebben als aandeelhouders aangegeven eerst inzicht te willen hebben in de liquiditeitsprognose voor langere termijn (t/m 2016), voordat ingegaan wordt op de aanvraag tot verlenging (zie ook antwoord vraag 3). Vooralsnog lopen de leningen van zowel de gemeente alsook van Bouwfonds aan OBWZ door onder dezelfde voorwaarden totdat besluitvorming in het najaar heeft plaatsgevonden.

Vraag 2

Hoe zit het met de uitgestelde betaling voor Poeldijk centrum? Als alles goed is moet de Westlandse Zoom toch gelden ontvangen hebben van de bouwer/ontwikkelaar? Waarom zijn deze niet direct doorbetaald?

Antwoord 2

Door vertraging in de bestemmingsplannen heeft ook vertraging plaats gevonden in de realisatie en opbrengsten. De gronden welke door OBWZ in het kader van de ontwikkeling van Poeldijk Centrum aan Bouwfonds zijn geleverd, zijn door Bouwfonds betaald. De uitgestelde betaling aan de gemeente heeft nog niet plaatsgevonden, omdat OBWZ niet over voldoende liquide middelen beschikt.

Vraag 3

Is uw College in staat om de huidige liquiditeitspositie in het Ontwikkelingsbedrijf aan te geven? De gemeente is voor de helft aandeelhouder en kan derhalve de directie aansturen en moet zicht hebben op het huishoudboekje van de onderneming. Is dat laatste juist en kan uw College “de vinger aan de pols” houden bij het Ontwikkelingsbedrijf? Hoe is de liquiditeitsprognose binnen het Ontwikkelingsbedrijf over 2014?

Antwoord 3

De concept liquiditeitsprognose 2014 is beschikbaar. Hierin wordt uitgegaan van continuering van de huidige tijdelijke financiering, omdat er nog geen externe financiering is afgesproken. OBWZ heeft aangegeven dat de banken zeer terughoudend zijn en hoge risico-opslagen op de rentetarieven rekenen bij financiering van gebiedsontwikkelingen, zoals die van de Westlandse Zoom. De concept liquiditeitsprognose 2014 laat tevens zien dat de verwachte uitgifte van gronden, mede als gevolg van wijziging van het programma en de daarmee samenhangende bestemmingsplan procedures, achterblijft op de prognose in de GREX, echter dat de verwachte kosten in 2014 ook lager zullen uitvallen. Feitelijk is er sprake van vertraging. Het verwachte saldo over 2014 past binnen de prognose van de GREX. In de AvA van OBWZ eind september wordt de liquiditeitsprognose t/m 2016 besproken, waarbij ook de problematiek van externe financiering aan de orde komt.

Vraag 4

Ervan uitgegaan wordt dat de Raad gekend wordt in eventuele verlenging van de geldleningsovereenkomst zoals het Ontwikkelingsbedrijf thans gevraagd heeft. Is dit juist en wordt dit inderdaad aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd?

Antwoord 4

Ja, de Raad zal gekend worden in een eventuele verlenging. De procedure daarbij is dat het college bevoegd is om over deze verlenging te besluiten en dat de Raad gevraagd zal worden om eventuele wensen en bedenkingen te uiten.

Vraag 5

Waarom heeft het Ontwikkelingsbedrijf gewacht tot ergens in juli totdat de fractie van Westland Verstandig vragen heeft gesteld over deze kwestie alvorens zij verzocht om verlenging van de geldleningsovereenkomst?

Antwoord 5

Wij delen uw mening dat het verzoek laat is binnengekomen (24 juni), echter er is al in een eerder stadium over een eventuele verlenging gesproken.

Vraag 6

Geconstateerd moet worden dat de toegezonden (vertrouwelijke) brief van het College aan het Ontwikkelingsbedrijf niet gedateerd is. Is het gebruikelijk dat het College ongedateerde brieven verzendt? Wanneer is die brief verzonden? Die brief is een reactie op de brief van het Ontwikkelingsbedrijf van 7-7-2014, terwijl in de brief zelf melding gemaakt wordt van een verzoek van 24 juni 2014. Hoe zit dat?

Antwoord 6

Op 24 juni 2014 heeft de gemeente een brief van OBWZ ontvangen met het verzoek de geldlening te verlengen. Op 17 juli 2014 is een reactie van de gemeente onder Corsanummer 14-0413373 aan OBWZ gestuurd. Op deze zelfde datum is een brief aan de raad verstuurd. Navraag bij OBWZ heeft duidelijk gemaakt dat OBWZ een brief met stempeldatum 17 juli 2014 heeft ontvangen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak