College geeft uitleg over informatieavonden ONW/ Waelpark

College Westland

Westland 04.12.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over informatieavonden bij Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Water gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw college het met de fractie van GemeenteBelang Westland eens dat ONW er verstandiger aan zou doen om eerst definitieve besluitvorming van de gemeenteraad af te wachten alvorens een informatieavond te organiseren en verwachtingen te scheppen die wellicht niet haalbaar zijn?

Antwoord 1

Nee, dat zijn wij niet met u eens. De commissievergadering over dit plan zou oorspronkelijk eind september plaatsvinden en de bewonersbijeenkomst kort daarna. Toen de behandeling in de commissie werd uitgesteld, hebben wij er voor gekozen de bijeenkomst toch door te laten gaan. Wij hadden aan omwonenden toegezegd in oktober een presentatie te zullen houden en mensen wachtten al lang op informatie. De commissie had de stukken overigens al begin september ter eerste lezing ontvangen.

Het tijdig informeren van omwonenden vermindert de kans op lange procedures en conflicten in de planologische procedure. Wij achtten het noodzakelijk omwonenden te informeren over de afwijkingen die worden voorzien tussen het nieuwe masterplan en het vigerende bestemmingsplan. Er is tijdens de bewonersbijeenkomst duidelijk aangegeven dat de definitieve besluitvorming over het masterplan door uw raad nog definitief moet plaatsvinden.

Vraag 2

Deelt het college onze mening dat de aanwezigheid van de wethouder planontwikkeling, in zijn rol als spreker tijdens de informatieavond, de indruk wekt dat de gemeente de plannen al klaar heeft en dat de besluitvorming zo goed als rond is?

Antwoord 2

Nee, die mening delen wij niet. Wij hebben aangegeven dat de definitieve besluitvorming door uw raad nog moet plaatsvinden.

Vraag 3

Bent u het met ons eens dat het hier om een vreemde gang van zaken betreft. Doelende op de ontvangen memo door de leden van de commissie EFO waarin vermeld staat dat er nog stukken niet compleet zijn en dat het stuk voor stuk belangrijke onderwerpen zijn die zorgvuldige behandeld dienen te worden (zie de memo die als bijlage is toegevoegd)?

Antwoord 3

Het masterplan was naar onze mening voldoende voldragen om te worden gedeeld met de buitenwereld. In de memo aan u is aangegeven dat op onderdelen van staatsteun, financiering en samenwerking binnen IOPW met het Hoogheemraadschap van Delfland en Provincie Zuid Holland nog afspraken verfijnd moesten worden.

Over de uitgangspunten in het masterplan op zich zijn geen openstaande discussies meer met de contractspartners en het college. Het was daarom gelegitimeerd om op basis van het collegebesluit over de uitgangspunten in het masterplan onder voorbehoud van goedkeuring van de raad, omwonenden en geïnteresseerden te informeren.

---------------------------

De fractie Westland Verstandig heeft het College in een op 10 oktober 2014 ontvangen brief vragen gesteld over informatieavonden bij Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Water gesteld.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarom worden dit soort informatieavonden gegeven, terwijl op cruciale vragen geen danwel onvoldoende antwoorden gegeven kunnen worden?

Antwoord 1

Wij vinden het in het kader van openheid en transparantie belangrijk dat omwonenden tijdig worden geïnformeerd over veranderingen in hun omgeving. Dit vermindert bovendien de kans op lange procedures en conflicten in de planologische procedure. In dit geval achtten wij het noodzakelijk de betrokkenen te informeren over de afwijkingen die worden voorzien tussen het nieuwe masterplan en het vigerende bestemmingsplan. Op een beperkt aantal vragen kon tijdens de bijeenkomst nog geen gedetailleerd antwoord gegeven worden. De aanwezigen hebben inmiddels per e-mail het antwoord op de openstaande vragen ontvangen (zie bijlage).

Vraag 2

Lijkt het niet beter om eerst een voldragen plan te hebben waarover goed is nagedacht om daarna pas naar buiten te komen met informatie en een informatieavond te organiseren?

Antwoord 2

Het masterplan is naar onze mening voldoende voldragen om te worden gedeeld met de buitenwereld. Alleen op uitwerkingsvragen die verwijzen naar een toekomstig ontwerp kan nog niet altijd een concreet antwoord worden gegeven.

Vraag 3

Waarom neemt de wethouder planontwikkeling zo’n prominente rol in op zo’n avond, terwijl het een plan is van ONW waarin de gemeente met 50% deelneemt als aandeelhouder, maar in feite ONW de presentatie moet doen?

Antwoord 3

De vragen zijn zowel door ONW als het college beantwoord. Vanwege de samenloop met diverse toekomstige dossiers waarover nog politieke besluitvorming moet plaatsvinden, heeft de wethouder planontwikkeling relatief veel vragen beantwoord.

Vraag 4

Welke afspraken zijn met ONW/ABB Bouwgroep gemaakt over de toewijzing van de woningen?

Antwoord 4

Met ABB Groep zijn gesprekken gaande met de betrokken afdeling over de woningtoewijzing voor dit plan. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van een werkbare en transparante toewijzingsmethode.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak