College geeft uitleg over laaggeletterdheid

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/12/2013 12:45

Westland 11.12.2013 - De fractie Progressief Westland: PvdA/GroenLinks heeft het College vragen gesteld over Laaggeletterdheid.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Beschikt het college over concrete informatie over laaggeletterdheid in het Westland? Zo ja: Is er verschil tussen de kernen? Zo niet: Waarom?

Antwoord

In 2007 is door Cinop een vooronderzoek uitgevoerd naar laaggeletterdheid in de provincie Zuid-Holland. Op basis van dit onderzoek werd geschat dat het percentage laaggeletterden in Haaglanden hoger is ten opzichte van het landelijke percentage, nl. 16 % (landelijk 13 %). Er is geen reden om aan te nemen dat Westland hier vanaf wijkt. Op dit moment is er geen specifiek onderzoek naar laaggeletterdheid in Westland beschikbaar.

Vraag

Hoe gebruikt Westland het budget voor deze specifieke doelgroep?

Antwoord

Net als andere gemeenten ontvangt Westland jaarlijks een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. In Westland biedt ROC Mondriaan daarvoor taal- en rekentrajecten aan inwoners. De 5 miljoen die de minister extra beschikbaar heeft gesteld voor het bestrijden van laaggeletterdheid wordt landelijk ingezet, o.a. via de Stichting Lezen en Schrijven voor het project Taal voor het leven. Wij onderzoeken momenteel of het project Taal voor het leven (werven en scholen van deelnemers door vrijwilligers) ook in Westland ingezet kan worden.

Vraag

Onderkent het college de relatie met de arbeidsmarkt?

Antwoord

Ja, wij onderkennen dat een goede beheersing van de taal, in woord en geschrift belangrijk is in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Vraag

Zo ja, is er dan specifiek gericht beleid en als daar sprake van is wat zijn de resultaten daarvan?

Antwoord

In Westland bieden we via het ROC Mondriaan taal- en rekencursussen aan. Daarnaast sluiten we zo veel mogelijk aan bij landelijke en regionale initiatieven. Zo doet Westland jaarlijks mee aan de Haaglanden campagne Doe weer mee! Deze campagne moet de bekendheid met laaggeletterdheid vergroten en meer deelnemers werven voor de cursussen. In Westland halen we daarmee de doelstelling om jaarlijks 10 % meer cursisten een taaltraject aan te bieden.

We zijn ook aangesloten bij de bedrijvenaanpak van Haaglanden waar in 2011 en 2012 de focus heeft gelegen. Een groot aantal bedrijven, ook in Westland, is benaderd via mailingen en voorlichtingsbezoeken. Dit heeft nog niet tot veel aanmeldingen geleid. De ervaring is dat het een lange adem vereist om cursisten daadwerkelijk vanuit organisaties aangeleverd te krijgen.

Daarnaast worden deelnemers geworven via zogenaamde “vindplaatsen”, zoals consultatiebureaus, welzijnsinstellingen, werkplein en scholen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak