College geeft uitleg over omgevingsvergunning NAM-terrein bij Molenweg

College Westland

Monster 17.03.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft vragen gesteld aan B&W over de omgevingsvergunning voor het NAM-terrein aan de Molenweg.

Het college heeft dezen als volgt beantwoord; 

Vraag 1

Wie is als rechtspersoon eigenaar van de grond van het NAM-terrein? Betreft het de gemeente Westland of OBWZ (Ontwikkelingsbedrijf de Westlandse Zoom)?

Antwoord 1

Het OBWZ is economisch eigenaar van de grond conform de koopovereenkomst die bij de SOK Westlandse Zoom is ondertekend. OBWZ neemt de gronden, welke nu nog in de grondbank zijn opgenomen, gefaseerd af. De levering van de gronden aan OBWZ voor deze locatie heeft nog niet plaatsgevonden. Nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is, zal de grond worden overgedragen. De gemeente is nu nog juridisch eigenaar.

Vraag 2

In het bestemmingsplan Monster-Noord uit 2008 staat een bijlage op pagina 17 met een tekening waarbij het voormalige NAM-Terrein de bestemming “natuur/groen” heeft. Wanneer heeft de omzetting plaatsgevonden naar de bestemming “wonen”?

Antwoord 2

De op kaart 41 (functionele aspecten) aangegeven functies komen overeen met de bestaande functies voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Monster Noord”. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “Monster Noord” in 2008 zijn deze gronden bestemd als "uit te werken woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen" (zie planverbeelding).

Overigens was de bestemming voor het bestemmingsplan “Monster Noord” niet “natuur/groen”, maar “Puttenveld” (bestemmingsplan “Kleine Geest ‘96”).

Vraag 3

Voor de bebouwing aan de overzijde van de bestaande bebouwing aan de Rijnweg en de Aalscholver wordt uitgegaan van nieuwe bebouwing die qua maatvoering is afgestemd op de bestaande bebouwing. Kan aangegeven worden wat de marges zijn indien nieuwbouw wordt “afgestemd” op de bestaande bouw in de omgeving?

Antwoord 3

Zoals aangegeven hebben de gronden volgens het bestemmingsplan “Monster Noord” de bestemming “Uit te werken woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen”. In de uitwerkingsregels is opgenomen dat:

niet minder dan 25 woningen en niet meer dan 35 woningen mogen worden gebouwd;

de stedenbouwkundige inrichting (verkaveling) moet aansluiten op het dorpse karakter bij het aangrenzende (bestaande) dorpsgebied en speelt in op de uniciteit van de locatie;

de bebouwing qua aantal lagen wordt afgestemd op de bestaande (buiten het plangebied) gelegen bebouwing;

voor de te bouwen eensgezinswoningen uitgegaan moet worden van ten hoogste 2 bouwlagen met kap. 

Het huidige plan biedt ruimte aan 19 woningen, waardoor er niet voldaan kan worden aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan “Monster Noord”. Er is dan ook gekozen voor een grote buitenplanse afwijking. In de onderbouwing van de grote buitenplanse afwijking komt een motivering waarom er medewerking wordt verleend om af te wijken van het geldende bestemmingsplan “Monster Noord” voor het oprichten van 19 woningen op deze locatie. 

Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 19 woningen met 2 bouwlagen en een kap (goothoogte van 5,8 meter en een bouwhoogte van 9,9 meter). In de directe omgeving van het bouwplan, aan de Rijnweg staan voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen in korte rijen, die twee lagen en een kap hebben. De woningen zijn in verschillende bouwperiodes gerealiseerd, maar zijn allemaal in het bestemmingsplan opgenomen met een goothoogte van 6m en een nokhoogte van 10m. ]

Aan de Aalscholver staan woningen, die drie bouwlagen hebben met aan de noordzijde, de zijde van het plan, een afgeschuind gedeelte. Deze woningen zijn in het bestemmingsplan opgenomen met een goothoogte 6m en een nokhoogte 10m (en een aanduiding voor de kapvorm). De directe omgeving is daarmee ruimtelijk en planologisch overeenkomstig de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. Op 14 december 2014 is het plan eveneens door Welstand akkoord bevonden.

Indien de aanvraag omgevingsvergunning verleend wordt, zijn er verder geen marges aangezien er gebouwd moet worden conform de verleende omgevingsvergunning.

Vraag 4

In het bestemmingsplan staat de volgende passage: “De ontwikkelingen rond Molenslag worden rechtstreeks op Molenslag ontsloten.” Gelet op de smalle rijbaan van de Rijnweg en de te verwachten onoverzichtelijke T-splitsing zetten wij vraagtekens bij de gekozen oplossing van de ontsluiting. Waarom is er in de planvorming afgeweken van de oorspronkelijk gekozen uitrit aan Molenslag?

Antwoord 4

In de toelichting van het bestemmingsplan “Monster Noord” staat die passage inderdaad opgenomen. In artikel 9 van de voorschriften van het bestemmingsplan staat vermeld dat de huidige strandtoegang (Molenslag) gebruikt mag worden ten behoeve van de ontsluiting van de aangrenzende gronden, maar dit hoeft niet. De huidige ontsluiting op de Rijnweg is tot stand gekomen naar aanleiding van opmerkingen tijdens een bewonersinformatieavond. In het op deze avond gepresenteerde verkavelingsplan lag de ontsluiting aan de Laan van Delfland.

Vraag 5

Is het juist dat van de beschikbare 5500 m2, 1900 m2 wordt verkocht aan de ontwikkelaar van de huurhuizen?

Antwoord 5

Ten behoeve van de woningbouw is circa 4.300 m2 beschikbaar. Hiervan wordt circa 2.100 m2 verkocht aan een ontwikkelaar. De resterende gronden zijn bestemd voor ontsluiting en parkeren en groen.

Vraag 6

Klopt de bewering dat voor al het overige, zoals infrastructuur en groen, de grond eigendom blijft van de huidige eigenaar?

Vraag 6 a

Indien ja, waarom is voor de constructie gekozen en hoe pakt dan de totale exploitatie van het plan NAM-terrein uit?

Antwoord 6 a

De gronden worden geheel verkocht aan OBWZ, die de kavel ontwikkelt. Dat wil zeggen dat zij de gronden voor woningen aan een bouwer of belegger verkoopt en de openbare ruimte aanlegt. Als het plan gereed is wordt de openbare ruimte om niet overgedragen aan de gemeente Westland.

Vraag 6 b

Is hier nog sprake van een positieve grondexploitatie?

Antwoord 6 b

het plan Molenslag is onderdeel van de grondexploitatie Westlandse Zoom, die wordt uitgevoerd door OBWZ. Deze grondexploitatie is sluitend. De grondopbrengsten van dit plan komen overeen met de grondexploitatie.

Vraag 7

In het verleden was het terrein door de voormalige gemeente Monster verhuurd aan de NAM. Nadat de NAM het terrein heeft verlaten heeft er een bodemsanering plaats gevonden.

Vraag 7 a

Heeft de gemeente nadat de bodemsanering was uitgevoerd een schoon-grond-verklaring ontvangen?

Antwoord 7 a

De gronden waren voorheen in eigendom bij het Hoogheemraadschap van Delfland die de gronden op haar beurt had verpacht aan de NAM. Na afloop van de pachttermijn heeft de NAM de gronden gesaneerd en is er een evaluatierapport opgesteld. De provincie Zuid Holland heeft vervolgens ingestemd met het evaluatierapport en de uitgevoerde sanering. Bij de aankoop van de gronden zijn de resultaten van de sanering overlegd.

Vraag 7 b

Nu is er weer bodemverontreiniging gevonden in de vorm van Barium. Onderzoeksbureau BMA geeft aan dat deze vervuiling hoogstwaarschijnlijk het gevolg is van de voormalige activiteiten van de NAM. Opnieuw zal er een deel van het terrein gesaneerd moeten worden en deze kosten komen ongetwijfeld weer op het bordje van de gemeente terecht. Kan de gemeente zich beroepen op een eventuele schoon-grond-verklaring?

Antwoord 7 b

Nee, de destijds uitgevoerde sanering is als voldoende beoordeeld en was gebaseerd op aannames en rekenmethodieken uit die tijd. De nu aangetroffen verontreiniging is marginaal.

Vraag 7 c

Zo ja, kan dan het bedrijf wat de eerste sanering heeft uitgevoerd aansprakelijk worden gesteld?

Antwoord 7 c

N.v.t. zie beantwoording 7 b

Vraag 7 d

Heeft de eigenaar van de grond het voornemen, na deze tweede sanering, een schoon-grond-verklaring af te geven aan de ontwikkelaar?

Antwoord vraag 7 d

Na afloop van de sanering zal er een evaluatierapport worden opgesteld en zal deze aan de Omgevingsdienst Haaglanden ter toetsing worden voorgelegd. Op basis hiervan zal er een verklaring moeten komen dat de grond geschikt is voor de beoogde bestemming, te weten wonen.

Vraag 8

De inspreekster heeft in haar tekst uitgesproken beschikbaar te zijn voor overleg om met de planmakers te komen tot een “mooie invulling” van het terrein. GemeenteBelang Westland is van mening dat er snel overleg moet komen tussen OBWZ en de bewoners van de Aalscholver en de Rijnweg. Is het college dit met GBW eens en wil zij, wellicht vanuit de regiefunctie, hier gehoor aan geven?

 

Antwoord 8

Onze wens is om zo snel mogelijk aan tafel te gaan, de voorlopig geplande datum is 19 maart 2015 om in klein comité bij elkaar te komen. Tijdens dit overleg zullen afspraken gemaakt worden over een informatieavond voor alle omwonenden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak