College geeft uitleg over parkeerproblemen in Ter Heijde

College Westland

Ter Heijde 11.04.2014 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft Het College op 10 maart vragen gesteld over Parkeren in Ter Heijde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kan er in overleg met de MRB, in alle redelijkheid, gekeken worden aan hoeveel parkeerruimte behoefte is en onderzoeken of dat met eenvoudige middelen valt te realiseren?

Antwoord

De gemeente heeft goede contacten met de Monsterse Reddingsbrigade (MRB). Op korte termijn wordt met de MRB in contact getreden om oplossingen voor het parkeren te bespreken.

Vraag 2

Is het college bereid om naar aanleiding van die inventarisatie in overleg te treden met het  Hoogheemraadschap van Delfland of Rijkswaterstaat om zo medewerking te vragen om tot oplossing van dit probleem te komen?

Antwoord

Als medewerking van het Hoogheemraadschap van Delfland of Rijkswaterstaat nodig is bij de oplossing voor het parkeren van de MRB, dan wordt hierover met hen in overleg gegaan. 

Vraag 3

Is het college bereid dit probleem aan te kaarten bij HHD en/of Rijkswaterstaat om te komen tot een oplossing, d.m.v. het fors vergroten van de stalling?

Antwoord 3

In overleg met de MRB wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om meer ruimte te bieden aan het stallen van fietsen. Als medewerking van het Hoogheemraadschap van Delfland of van Rijkswaterstaat nodig is bij een oplossing, dan wordt hierover met hen in overleg gegaan. 

Vraag 4

Is het college bereid Boa’s of verkeersregelaars in te zetten op stranddagen om fietsende strandbezoekers te wijzen op het vrijhouden van de weg in geval van een calamiteit?

Antwoord 4

Boa’s worden al ingezet en dit is vorige zomer ook effectief gebleken. Het team van Boa’s werkt probleemgericht, waardoor op drukke stranddagen het toezicht op strandslagen direct wordt meegenomen. Met name Ter Heijde en slag Vlugtenburg krijgen hierin prioriteit, omdat daar de hulpdiensten het strand op gaan.    

Vraag 5

Is het mogelijk de bewegwijzering richting parkeerterrein Molenslag beter te organiseren zodat  de aandacht minder op Ter Heijde en meer op het grote parkeerterrein Molenslag komt te liggen?

Antwoord 5

Na een eerste inventarisatie wordt geconcludeerd dat de bewegwijzering richting Molenslag inderdaad kan worden geoptimaliseerd. De bestaande bewegwijzering op de gemeentelijke wegen (Molenweg) zal hierop zo spoedig mogelijk worden aangepast. Voor verwijzing vanaf de provinciale weg zullen wij contact opnemen met de provincie.

Vraag 6

Is het college bereid een onderzoek te doen naar de mogelijkheid om verder afgelegen parkeerterreinen op stranddagen beter te benutten om zo het dorp Ter Heijde te ontlasten?

Antwoord 6

De ervaring leert dat bezoekers op stranddagen in eerste instantie doorrijden voor een parkeerplaats zo dicht mogelijk bij het strand. Het terrein bij De Wielepet heeft beperkte parkeercapaciteit, waardoor het verwijzen van bezoekers van het strand naar deze parkeerplaatsen ook leidt tot zoekverkeer. Het zoekverkeer op drukke dagen in Ter Heijde is niet wenselijk en proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. Het parkeerterrein bij Molenslag is een goed alternatief. De gemeente heeft het initiatief genomen om een wandelpad door de duinen te laten aanleggen naar Ter Heijde. Door deze snelle wandelverbinding wordt het parkeerterrein Molenslag aantrekkelijker voor bezoekers van Ter Heijde. Ook zal de bewegwijzering naar dit parkeerterrein bij Molenslag worden verbeterd.

Vraag 7

In het verlengde daarvan de mogelijkheid te onderzoeken om vanaf die parkeerplaatsen pendelbusjes richting strand te laten rijden en hiervoor b.v. taxibedrijven en/of uitzendbureau-busjes in te zetten?

Antwoord 7

Wij zullen in overleg met de strandondernemers kijken of er behoefte is aan pendelvervoer en vragen of marktpartijen in de regio mogelijkheden zien dit rendabel te exploiteren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak