College geeft uitleg over situatie zwembad de Hoge Bomen

College Westland

Naaldwijk 04.06.2015 - De fractie VVD heeft het B&W in een op 7 april 2015 verzonden brief vragen gesteld over zwembad De Hoge Bomen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kunt u aangeven wat de omzet, bezoekersaantallen en bezettingsgraden zijn geweest van de 4 Westlandse zwembaden (De Hoge Bomen, Vreeloo Boetzelaer en Maesemunde) in 2014?

Antwoord 1

           

Zwembad

Bezoekersaantal 2014

Netto-omzet 2013*

De Hoge Bomen

173.753

€ 1.047.209

De Boetzelaer

197.954

€ 2.131.867

Maesemunde

142.623

€ 1.092.101

Vreeloo

73.388

€ 999.946

*jaarcijfers 2014 zijn nog niet beschikbaar

 

De Westlandse zwembaden houden geen cijfers bij m.b.t de bezetting. Wel is bekend dat de capaciteit van de 5 Westlandse zwembaden (incl. De Waterman) voldoende is om iedere inwoner gemiddeld 10 keer per jaar een zwembad te laten bezoeken. Het animo (aantal malen dat een inwoner van Westland gemiddeld per jaar zwemt in één van de zwembaden) in 2014 was 5,84 keer.

 

Vraag 2

Kunt u aangeven van elk van bovengenoemde zwembaden wat de bijdragen van de gemeente hierin zijn? Daarbij is niet alleen het totaal per zwembad van belang, maar ook de opbouw van dat bedrag.

Antwoord 2

 

2015

Hoge Bomen

Maesemunde*

Vreeloo**

Waterman

Boetzelaer

Totaal

Exploitatiebijdrage

€ 245.336

€ 286.824

€ 407.028

€ 25.000

€ 493.829

€ 1.458.017

Loonsuppletie

€ 27.032

€ 15.528

€ 0

€ 0

€ 0

€ 42.560

Gestegen energiebelasting

€ 9.000

€ 9.000

€ 7.000

€ 0

€ 0

€ 25.000

Compensatie schoolzwemmen

€ 89.460

€ 88.676

€ 5.603

€ 0

€ 75.330

€ 259.069

Maatschappelijk tarief

€ 14.076

€ 81.459

€ 0

€ 0

€ 51.177

€ 146.712

Onderhoudskosten***

€ 80.358

€ 83.611

€ 94.069

€ 36.650

€ 0

€ 294.688

Eigenaarslasten

€ 18.000

€ 26.000

€ 20.000

€ 3.500

€ 0

€ 67.500

Huurinkomsten

-€ 40.000

-€ 170.000

-€ 125.000

-€ 25.000

€ 0

-€ 360.000

TOTAAL

€ 443.262

€ 421.098

€ 408.700

€ 40.150

€ 620.336

€ 1.933.456

* inclusief multifunctioneel centrum

** Inclusief dubbele sporthal

*** meerjarig gemiddeld periode 2015-2029. Waterman: betreft 2015

LPF Westland wil duidelijkheid over zwembad de Hoge Bomen

Vraag 3

In de meerjarenbegroting 2015 – 2018 staat de post “Groot onderhoud zwembaden” met vanaf 2015 tot en met 2018 respectievelijk de volgende bedragen € 625.000, € 582.000, € 621.000 en € 334.000. Kunt u per jaar aangeven voor welke zwembaden de bedragen bedoeld zijn?

Antwoord 3

De zwembaden die onder de voorziening groot onderhoud vallen zijn De Hoge Bomen, Maesemunde en Vreeloo.

Vraag 4

Wat zijn de kosten en de opbrengsten voor de gemeente als eenmalig het groot onderhoud van De Hoge Bomen wordt uitgevoerd en daarna het zwembad wordt geëxploiteerd door een derde partij?

Antwoord 4

In het aanbestedingsbestek is opgenomen dat er na 1-1-2017 geen gemeentelijke steun meer wordt gegeven in welke vorm dan ook. Groot onderhoud komt dus ook voor rekening van initiatiefnemers. Opbrengsten komen ten goede aan initiatiefnemers.

Vraag 5

Zijn Optisport en / of Sportfondsen Nederland in staat om de exploitatie van het zwembad De Hoge Bomen voor de gemeente Westland kostenneutraal te doen?

Antwoord 5

Nee.

Vraag 6

Wat is het effect op de schuldenpositie van de gemeente Westland, als:

a. het zwembad De Hoge Bomen daadwerkelijk gesloopt wordt?

Antwoord 6a

N.v.t. Als gevolg van de op 14 april 2015 unaniem aangenomen motie is sloop van De Hoge Bomen per 1-1-2016 is niet meer aan de orde.

b. er groot onderhoud op het zwembad De Hoge Bomen plaatsvindt en het daarna geëxploiteerd wordt door een derde?

Antwoord 6b

Dit heeft geen effect op de schuldenpositie van de gemeente Westland omdat in het aanbestedingsbestek is opgenomen dat groot onderhoud voor rekening komt van initiatiefnemers. In het aanbestedingsbestek is opgenomen dat er na 1-1-2017 überhaupt geen gemeentelijke steun meer wordt gegeven in welke vorm dan ook.

Vraag 7

Wat is de boekwaarde van het vastgoedobject nu en wat wordt de boekwaarde van het object na het uitvoeren van het groot onderhoud op het zwembad De Hoge Bomen?

Antwoord 7

De boekwaarde per 31-12-2015 bedraagt nog € 123.000. Het eigendom van het vastgoed gaat per 1-1-2017 voor een bedrag van € 1 over naar een initiatiefnemer. Er is dan geen sprake meer van een boekwaarde voor de gemeente. Groot onderhoud komt voor rekening van initiatiefnemers.

Vraag 8

Hoeveel procent van de totale uitgaven van de gemeente Westland bedragen de exploitatiekosten van het zwembad De Hoge Bomen?

Antwoord 8

0,15%.

 

Vraag 9

Wat is de visie van het college op het gebied na sluiting van het zwembad De Hoge Bomen?

 

Antwoord 9

N.v.t. Als gevolg van de op 14 april 2015 unaniem aangenomen motie is sluiting van De Hoge Bomen niet meer aan de orde.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

 

Voor de beantwoording van deze vraag/vragen is circa 20 uur ambtelijke inzet gepleegd, wat resulteert in € 1.936 (€ 176,00 + 20 x € 88,00) loonkosten. Er zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.