College geeft uitleg over 'snoepreisjes' van collegeleden

College Westland

Westland 13.11.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W over recente en toekomstige dienstreizen van de collegeleden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:


Koning en burgemeester bij tekening NL-CHN samenwerking #duurzaam vergroten agroproductie in stedelijk gebied (foto Koninklijk Huis)

Vraag 1

Wat kost het de gemeente dat burgemeester Van der Tak van CDA en wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland naar respectievelijk China en Japan gaan? Welke personen nemen zij nog vanuit de gemeente mee om hen “te begeleiden”? Wat kost dat?

Antwoord 1

De kosten voor beiden missies, van respectievelijk de burgemeester en de wethouder,  samen zijn ongeveer € 16.000. Zowel naar China als naar Japan gaat naast de bestuurder één medewerker mee.

Vraag 2

Klopt het beeld wat door derden geschetst wordt over de Expo in Milaan dat de Nederlandse bijdrage, dus ook de tuinbouwbijdrage, een volstrekte farce is en niet aanslaat en ook in geen enkele verhouding staat tot de bijdrage van andere landen die ook tuinbouw willen promoten?

Antwoord 2

Nee, uw beeld komt niet overeen met het beeld van de media over de Expo Milaan. Door de samenwerking binnen Zuid-Holland is een uitstekend programma tot stand gekomen en zijn waardevolle contacten gelegd en uitgebouwd. Omdat de wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen, is het wereldvoedselvraagstuk van zon belang is, dat de Nederlandse tuinbouw daar het voortouw in moet nemen. Dit geldt natuurlijk ook voor het thema voedsel en gezondheid.

De Greenport Westland-Oostland heeft laten zien dat men de wereld veel te bieden heeft op het gebied van voedsel, water en energie. Dit past uitstekend in het thema van de World Expo Feeding the Planet, Energy for life.

Vraag 3

Wat is de zin van de aanwezigheid van een aantal bestuurders van Westland in Milaan om daar presentaties te houden voor voornamelijk een Westlands publiek?

Antwoord 3

De aanwezigheid van Westlandse bestuurderswas, in samenwerking met de steden Den Haag, Rotterdam, de MRDH en Innovation Quarter, gericht op het uitdragen van de kracht van de Greenports in Zuid-Holland en het belang van de Greenports voor de productie en logistiek van verse gezonde voeding.  

Vraag 4

Welke bijdrage ontvangt Westland Marketing extra van de gemeente voor activiteiten in Milaan? Wat is totaal in 2015 tot nog toe aan Westland Marketing door de gemeente betaald, dus zowel de vaste toegezegde bijdrage als wel eventueel losse opdrachten die aan Westland Marketing betaald zijn? Onder welke post in de begroting/jaarrekening vallen die kosten terug te lezen?

Antwoord 4

Westland Marketing heeft het afgelopen jaar € 200.000,- aan subsidie ontvangen. Voorts heeft de gemeente geparticipeerd in de Regionale deelname aan de World Expo. De bijdrage van de gemeente Westland was bij benadering € 25.000,-. Deze bijdrage is door Westland Marketing, dat namens de Westlandse partners de coördinatie verzorgde, besteed.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 6 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 528,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 704,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.