College geeft uitleg over vergunningverstrekking Westland Reünie

College Westland

Naaldwijk 22.09.2015 - De fractie van Westland Verstandig heeft eind juli collegevragen gesteld inzake het beleid rondom de vergunningverstrekking van de Naaldwijkse feestweek.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Inleiding vooraf

De vragen van de fractie Westland Verstandig lijken er vanuit te gaan dat er 'wat fout is gegaan, vooral bij gemeente'. Dit vinden wij misplaatst.

Op 7 oktober 2014, tijdens de evaluatie van de feestweek Naaldwijk 2014, is door de hulpdiensten aangegeven dat de locatie Rembrandtstraat ongeschikt is voor de door Cannes te houden activiteiten. Er waren op bepaalde momenten, met name de vrijdagavond, onverantwoord veel mensen in de Rembrandstraat aanwezig. In zijn brief van 12 december 2014 (evaluatie evenementenseizoen 2014) heeft de burgemeester aan uw Raad aangegeven dat met verschillende partijen in overleg zou worden getreden om hiervoor een oplossing te vinden. Dit overleg met Stichting Evenementen Coördinatie (STEC), Cannes, gemeente, politie en brandweer heeft tot een nieuwe locatie geleid: Het Raoul Wallenbergplein.

Op 1 december 2014 is de evenementenkalender 2015 door de burgemeester vastgesteld. In januari 2015 zijn alle organisaties hierover schriftelijk geïnformeerd en is er op gewezen dat uiterlijk 12 weken vóór aanvang van een evenement een volledige vergunningaanvraag moet zijn ingediend. Zowel de gemeente als de hulpdiensten toetsen de vergunningaanvraag.

Op 4 juni 2015 heeft de burgemeester aangegeven dat hij vernomen had dat Cannes voornemens was landelijk bekende Hardcore-DJ’s te laten optreden. Bekend is dat deze Hardcore-DJ’s veel publiek uit het land trekken en dat vraagt, vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, andere maatregelen. De feestweek is van oorsprong bedoeld voor de Westlanders en door het optreden van dergelijke Hardcore-DJ’s krijgt de feestweek meer het karakter van een festival. Dat acht de burgemeester op deze locatie ongewenst. Het standpunt van de burgemeester is op 17 juni 2015 aan Cannes meegedeeld.

Op 22 juni 2015 heeft een vooroverleg met de organisatie (STEC) van de feestweek Naaldwijk plaatsgevonden. Op dat moment was er echter nog geen vergunningaanvraag ingediend, terwijl dit evenement zou plaatsvinden van 18 t/m 22 augustus 2015. In dit overleg is het standpunt van de burgemeester met betrekking Hardcore-DJ’s herbevestigd. 

Omdat bij STEC het programma van Cannes 2015 onbekend was en er nog steeds geen vergunningaanvraag was ingediend, is besloten Cannes uit te nodigen voor een spoedoverleg op dinsdag 30 juni te Naaldwijk. Tijdens dit overleg heeft Cannes toegelicht hoe zij het evenement aan het Raoul Wallenbergplein wilden organiseren (indeling terrein, totstandkoming programma, beveiliging etc.). Bij dit overleg waren ook STEC, brandweer, politie en gemeente aanwezig.

Omdat er ook op 15 juli 2015 nog steeds geen vergunningaanvraag was ingediend heeft de burgemeester contact opgenomen met STEC en hen uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek is helder geworden dat er verschil van inzicht bestond tussen STEC en Cannes over het programma van Cannes. De burgemeester heeft toen aangegeven dat het programma van Cannes diende te worden aangepast, dat er maximaal 800 personen op het Raoul Wallenbergplein mogen worden toegelaten en dat Cannes de beveiliging via STEC (organisator van de feestweek) diende te regelen. STEC heeft tijdens dit overleg de vergunningaanvraag ingediend, waarin het oude programma van Cannes nog was opgenomen. De uitkomsten zijn op 16 juli 2015 ambtelijk aan Cannes meegedeeld. Vervolgens zijn er 2 programmaonderdelen (DJ’s met landelijke uitstraling) door Cannes geschrapt. Hiermee was sprake van een definitieve vergunningaanvraag voor de feestweek Naaldwijk.

 

Vraag 1

Wanneer is de betreffende evenementenvergunning aangevraagd en  wanneer was duidelijk dat de burgemeester problemen had met bepaalde onderdelen van de geplande activiteiten?

Antwoord 1

De aanvraag voor een evenementenvergunning is op 15 juli 2015 ontvangen. Op 4 juni 2015 heeft de burgemeester in zijn stafoverleg aangegeven vernomen te hebben dat Cannes voornemens was landelijk bekende Hardcore-DJ’s te laten optreden. Het standpunt van de burgemeester hierover is op 17 juni 2015 aan Cannes meegedeeld.

Vraag 2

Waarom is dit niet goed gecommuniceerd met de betreffende personen zodat ook zij weten wat exact de oorzaak is van het niet geven van toestemming?

Antwoord 2

Er is wel degelijk goed en uitgebreid gecommuniceerd. STEC organiseert de feestweek Naaldwijk. Cannes maakt daar onderdeel van uit. Verschillende keren is er ambtelijk bij de organisatie op aangedrongen om de vergunningaanvraag in te dienen, omdat de gestelde termijnen (12 weken voor aanvang) overschreden waren.

Vraag 3

Op welke wijze heeft communicatie plaatsgevonden met de betreffende personen en de organisatoren?

Antwoord 3

Zie antwoord vraag 2.

 

Vraag 4

Sinds wanneer is duidelijk dat er geen toestemming gegeven zou worden? Onze fractie heeft de indruk dat dit nu weer op het laatste moment komt. Klopt dat?

Antwoord 4

Op 4 juni 2015 heeft de burgemeester aangegeven dat hij had vernomen dat Cannes te Naaldwijk voornemens was landelijk bekende Hardcore-DJ’s te laten optreden. Het standpunt van de burgemeester is aan Cannes op 17 juni 2015 meegedeeld. Op 22 juni 2015 heeft een vooroverleg met de organisatie (STEC) van de feestweek  Naaldwijk plaatsgevonden. Op dat moment was er nog geen vergunningaanvraag ingediend. In dit overleg is het standpunt van de burgemeester met betrekking Hardcore-DJ’s herbevestigd. Op 16 juli 2015 is aangegeven dat een deel van het programma van Cannes niet werd geaccepteerd. De organisatie is in de gelegenheid gesteld om wijzigingen door te voeren Op het moment dat het knelpunt van de programmering aan de (deel)organisator is doorgegeven was er nog geen vergunningaanvraag ingediend.

Vraag 5

De betreffende personen hebben ook al optredens gegeven in de voorafgaande jaren. Klopt het dat die optredens niet tot overlast geleid hebben?

Antwoord 5
De optredens hebben in 2013 en 2014 tot overlast geleid, zowel geluidsoverlast als te veel mensen (massaliteit). Tijdens de evaluatie van de feestweek Naaldwijk 2014 is door de hulpdiensten aangegeven dat de locatie Rembrandtstraat ongeschikt is voor de door Cannes te houden activiteiten. In overleg met verschillende partijen (Stichting Evenementen Coördinatie (STEC), Cannes, gemeente, politie en brandweer) is tot een nieuwe locatie gekomen: Het Raoul Wallenbergplein. Ervaringen op het Raoul Wallenbergplein zijn de afgelopen feestweek opgedaan.

Vraag 6

Wat is nu de exacte reden van de weigering? Waarom is niet onderzocht of toch niet onder voorwaarden akkoord gegaan kon worden?

Antwoord 6
Er is geen sprake van een weigering. De vergunning is op 5 augustus 2015 verleend. Wel is het programma aangepast. Het oorspronkelijk programma werd door de burgemeester, in het belang van de openbare orde en veiligheid, als te risicovol beoordeeld. Dit vanwege de  landelijke uitstraling, de grootte/geschiktheid van de locatie en het publiek dat deze artiesten (mogelijk) aantrekt. In overleg met de organisatoren (STEC en Cannes) is de programmering aangepast, waardoor de risico’s zijn ingedamd.

Vraag 7

Zijn er klachten van omwonenden over de optredens? Zijn er klachten van de politie over de betreffende optredens?

Antwoord 7

Het Raoul Wallenbergplein heeft de afgelopen feestweek een aantal geluidsklachten opgeleverd. Deze worden bij de evaluatie van de feestweek betrokken.

Vraag 8

Heeft over de weigering overleg plaatsgevonden met de organisatoren? Heeft overleg plaatsgevonden met degenen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van de feestweek?

Antwoord 8

Zowel met STEC als met Cannes is uitvoerig gesproken over de programmering. Dit heeft er toe geleid dat de evenementenvergunning uiteindelijk op 5 augustus 2015 is verleend.

Vraag 9

Blijkbaar bestaat er onenigheid over de ervaringen de afgelopen jaren. Over welke gegevens beschikt de burgemeester dat het toen niet goed gegaan is? Waarom heeft de gemeente toen niet direct aangegeven dat voortaan geen toestemming meer gegeven zou worden?

Antwoord 9

Er bestaat geen onenigheid over de ervaringen van de afgelopen jaren. Zie ook antwoord 5. In gezamenlijkheid is tot een andere locatie gekomen. Wel zijn er, in het belang van de openbare orde en veiligheid, grenzen gesteld over wat er wel en niet op het Raoul Wallenbergplein is toegestaan. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings-)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 352 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 528 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.