College geeft uitleg over verkoop pand Geestweg

College Westland

Naaldwijk 08.09.2014 - De fractie LPF Westland heeft vragen gesteld aan B&W over de verkoop van het pand Geestweg nr. 4 te Naaldwijk.

Daarnaast heeft de fractie Westland Verstandig op 25 juni 2014 onderhands vragen gesteld over hetzelfde onderwerp. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als hieronder.

De onderhandse vragen van Westland Verstandig beschouwen wij hiermee ook als beantwoord.

Vraag 1

Wat is de reden dat de Gemeente Westland het perceel met gedeeltelijk vervuilde grond heeft verkocht en niet voor verkoop de grond zelf heeft gesaneerd?

Antwoord 1

Kosten van sanering van vervuilde grond kunnen bij een verkoop worden doorgelegd naar een koper. Om dat te kunnen doen wordt altijd een bodemonderzoek gedaan en op grond daarvan wordt vervolgens een saneringskostenraming gemaakt. Dat is in dit geval ook gebeurd. Aangezien het pand in zeer slechte staat verkeerde, hetgeen in een uitgevoerd bouwkundig rapport is vastgelegd, zou aan het pand zelf ook het nodige herstelwerk verricht moeten worden. Het lag in dit geval meer voor de hand het totaalpakket aan sanering en herstel bij een koper weg te leggen. De saneringskosten die de gemeente anders zelf had moeten maken zijn in de verkoopsom verwerkt evenals de staat van het pand.

Vraag 2

Heeft de Gemeente Westland offertes laten maken om de kosten in beeld te krijgen om de grond zelf te laten saneren?

Antwoord 2

Er is, zoals gebruikelijk is bij dergelijke verontreinigingen, een saneringskostenraming opgesteld door een extern milieubureau. Deze saneringskostenraming is meegenomen in de uiteindelijke koopsom.

Vraag 3

De perceeloppervlakte, ca. 334 m² levert de Gemeente Westland +/- 192 Euro per m2 op. Vergelijkbare percelen met bebouwing leveren 3 tot 5 keer meer op. Hoe is de ontvangen verkoopprijs tot stand gekomen?

Antwoord 3

Het pand is getaxeerd waarbij de staat van onderhoud en de geconstateerde vervuiling als gegevens zijn meegenomen. Om zekerstelling te krijgen met betrekking tot de kostenpost achterstallig onderhoud is ter verificatie een uitgebreid bouwkundig onderzoek verricht en is daarvan door een extern bureau een kostenopstelling gemaakt. Dit bevestigde de getaxeerde waarde van het pand.

Vraag 4

Na het saneren van de grond, het verwijderen van het hekwerk en het onkruid uit de tuin en het plaatsen van een lage houten hekwerk, staat de woning nu te koop voor 150.000 Euro. Op de gemeentelijke website biedt de gemeente diverse vastgoed aan. Waarom heeft de Gemeente Westland er in dit geval voor gekozen om het object niet via de website aan een particulier maar aan een projectontwikkelaar te verkopen?

Antwoord 4

Sinds het operationeel worden van de vernieuwde website van de gemeente begin 2013 is er voor gekozen ook het vrij verkoopbaar vastgoed op de site te zetten. De start van de onderhandelingen met de uiteindelijke koper dateert al van voor dat moment.

Vraag 5

Is de gemeente bereid bij voorkomende gevallen van verkoop van gemeentelijk vastgoed de objecten aan te bieden als kluswoning zodat het prijsvoordeel terechtkomt bij de nieuwe eigenaar/bewoner en niet bij een projectontwikkelaar waardoor de woning mogelijk ook weer langere tijd niet bewoond zal zijn.

Antwoord 5

Ja. Het huidig gemeentelijk woningbezit heeft op dit moment echter geen panden waarvan het logisch zou zijn om ze als kluswoning op de markt te brengen.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak