College; handhaving buitengebieden is taak van gemeente

College Westland

Westland 06.03.2019 - Op 7 februari 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie WV over handhaving in het buitengebied van 's-Gravenzande.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vragen

1. Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat energie, tijd en geld in zaken als deze onnodig zijn en dat dit soort zaken in de toekomst niet meer aangepakt moeten worden?

2. Wat is de reactie van het College op de uitspraak van de Rechtbank en had deze uitspraak niet voorzien kunnen worden waardoor de procedure onnodig gevoerd is?

3. In hoeveel andere gevallen is de eigenaar wel gedwongen het groen op te ruimen, zulks onder de dwang van een dwangsom?

4. Wordt deze uitspraak nu wel aangehouden in soortgelijke zaken?

Reactie

Het is een wettelijke taak van het college erop toe te zien dat wet- en regelgeving - dus ook de door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen - wordt nageleefd. Het college zal daarom bij overtreding hiervan conform de ‘beginselplicht tot handhaving’ handhavend optreden. Bij de beoordeling van een situatie maken wij gebruik van de ons ter dienste staande middelen.

Wij hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank waar u naar verwijst. Hieruit blijkt dat de rechtbank alle door het college geconstateerde overtredingen heeft bekrachtigd en op één onderdeel (bomen) heeft besloten onze motivering niet te volgen.