College heeft weer andere plannen voor camping in Monster

LPF Westland

Monster 25.04.2014 - Bewoners van de Haagweg in Monster hebben de fractie van LPF-Westland benaderd over de vestiging van een mogelijke camping langs de Haagweg, ter hoogte van het Schelpenpad.

Meerdere bewoners hebben hun zorgen geuit nadat de gemeente bij een (aantal)kweker(s) de huurcontracten heeft opgezegd met de mededeling dat op de huidige plaats van de kassen er een camping komt. Het zou met name gaan om het kavel van de fa. Huub van Leeuwen BV tegenover het Schelpenpad. (zie kaart)

 

Het lijkt er dus op dat de gemeente de antwoorden/behandeling van de 2e Kamerfractie van het CDA niet afwacht of niet kansrijk vindt en dus inzet op een definitieve verplaatsing terwijl de plaatselijke CDA-fractie aangeeft dat er nog kansen zijn om de huidige camping op de bestaande locatie te handhaven.

Hieromtrent heeft LPF Westland de volgende vragen:

1. Kan het college bevestigen dat de aangegeven locatie aan de Haagweg in Monster in beeld is als vestigingsplaats van een camping?

2. Zo ja, waarom worden de omwonenden dan niet tijdig en adequaat ingelicht?

3. Gezien het huidige bestemmingsplan van de desbetreffende locatie en de geraamde grondexploitatie binnen het plan Westlandse Zoom, acht het college het dan opportuun hier een camping te gaan vestigen?

4. Waarom heeft het college verzuimd, gezien de zaken die eerder in de raad zijn gewisseld en de argumenten m.b.t. de beste locatie voor de camping richting provincie, in te zetten op behoud van de huidige locatie?

5. Wat moet een eventuele opbrengst zijn voor de verkoop aan een campingexploitant t.o.v. de geraamde opbrengst in het kader van woningbouw binnen het plan de Westlandse Zoom?

6. Indien het college in wil zetten op het vestigen van een camping op voornoemde locatie, over welke termijn denkt men dan m.b.t. eventuele realisatie?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,
John Witkamp
Dave van der Meer