College; Lyra moet vergoeding betalen aan gemeente Westland

College Westland

De Lier 22.12.2015 - De fractie GBW heeft het college in november vragen gesteld over de terugvordering van € 219.350 van v.v. Lyra.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het gebruikelijk om een door de gemeente aan de stichting verstrekte subsidie terug te halen als een deelhuurder het huurcontract bij die stichting opzegt?

Antwoord 1

Stichting Beheer Sportpark de Zweth (SBSZ) heeft aan ons kenbaar gemaakt de ruimte waarin het jongerenwerk van Vitis was gehuisvest te willen verhuren aan een externe marktpartij. De huuropbrengsten moeten daarbij aan SBSZ ten goede komen.

De kosten van de realisatie van deze nu leegstaande ruimte zijn in 2011 echter volledig door de gemeente gedragen (€ 242.000) omdat de organisatie van het jongerenwerk een gemeentelijke taak is. Wij achten het daarom passend dat SBSZ een vergoeding betaalt aan de gemeente alvorens over te gaan tot verhuur aan een externe markpartij. De komende periode voeren wij hierover gesprekken met SBSZ.  

Vraag 2

Wie is de eigenaar van het verhuurde deel van het pand waarop de subsidie verstrekt is?

Antwoord 2

Stichting Beheer Sportpark De Zweth (SBSZ).

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak