College niet verantwoordelijk voor gevolgen sluiting camping

College Westland

Monster 08.10.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan het College over een camping bij Monster.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is uw College bekend met de terugval in omzet van de middenstand en horeca in Monster/Ter Heijde?

Antwoord 1
Nee.

Vraag 2
Welke verdere initiatieven gaat uw College nu concreet ondernemen om het gemis van camping Molenslag op te vangen? Het verwijzen naar het College Werkprogramma waarin wordt aangegeven dat de mogelijkheid wordt onderzocht om ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers is natuurlijk niet voldoende.

Antwoord 2
Toch is dat het antwoord op dit moment. Als er initiatieven van ondernemers komen, dan zullen wij deze op hun merites beoordelen. Wij gaan wel inventariseren of het mogelijk is ruimte te creëren voor nieuwe initiatieven van toeristische ondernemers, zoals recreatieparken.

Vraag 3
Sinds wanneer weet uw College dat een camping op het perceel van de Westlandse Zoom niet haalbaar is?

Antwoord 3
Dat een permanente camping niet mogelijk is, is gebleken uit het ingestelde onderzoek, waarover wij u bij brief van 23 juli 2014 hebben geïnformeerd. Medio juli 2014 hebben wij zelf kennis genomen van de resultaten van dit onderzoek.

Vraag 4
Waarom wordt de camping niet gepland in het gebied waar geen woningbouw kan plaatsvinden te Monster-noord, dat wil zeggen aan de overzijde van de weg? Waarom wordt die locatie niet genoemd als mogelijke locatie voor een camping? Dit zou toch de meest aangewezen locatie zijn, zeker nu de woningbouwplannen niet door kunnen gaan. Waarom heeft uw College dat niet onderzocht?

Antwoord 4
Die locatie aan de andere zijde van de Haagweg is één van de bekeken locaties, en staat bekend als het Watergat. In de brief van 23 juli 2014 hebben wij aangegeven dat als de locatie OBWZ niet haalbaar is, dat dan ook geldt voor de locatie Watergat. Daar moet worden uitgegaan van een vergelijkbare grondprijs en ook daar moet rekening worden gehouden met afstanden tot het woongebied en enkele bestaande woningen.

Vraag 5
Zou uw College indien de wetenschap van nu aanwezig is dat er geen andere locatie voor de camping in Monster aanwezig zou zijn, nog steeds zich zo beijverd hebben voor het verdwijnen van die camping?

Antwoord 5
Er is geen sprake van “beijveren”, maar van het uitvoering geven aan wat van hogerhand aan ons is opgelegd. Ook met de huidige wetenschap zouden wij daar uitvoering aan hebben gegeven. De raad is hiermee akkoord gegaan bij de vaststelling van de Nota Toerisme en Recreatie in het najaar van 2012 (blz. 17). Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak