College ontkent kaalslag in Westlandse thuishulp

College Westland

Westland 08.05.2019 - De fracties van Westland Verstandig en LPF Westland hebben in april collegevragen gesteld inzake het terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke hulp.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert het college u als volgt.  

Vraag 1: 
Herkent de wethouder het beeld dat deze Wmo-voorziening structureel in tijd wordt teruggebracht en dat blijkbaar de keukentafelgesprekken in vele, wellicht alle gevallen leiden tot het  terugbrengen van het aantal uren huishoudelijke medewerking?  

Antwoord 1:
Nee, dat beeld herkent het college niet. Een herindicatie kan zowel tot opschaling als afschaling van de benodigde ondersteuning leiden, ook tot verwijzingen en verbindingen met andere vormen van ondersteuning of verzorging.  

In 2015 is de wet Maatschappelijke Ondersteuning vernieuwd. Het centrale principe van deze wet is niet een ‘recht’ op een standaard bedrag, maar een op de persoon toegesneden ‘maatwerkvoorziening’. Begin 2019 is gestart met het herindiceren van cliënten die voor 1 januari 2015 al Wmo-ondersteuning kregen. Dat moment is gekozen, omdat op 1 januari 2019 de gemeente is gestart met het resultaatgerichte inkoopstelsel voor de Wmo. In het sociaal beleidskader (SBK) en uitvoeringsprogramma is afgesproken dat na de invoering daarvan gestart zou worden met de  gesprekken. 

Het gaat om circa 1700 herindicaties voor hulp bij het huishouden. Hiervan heeft circa 75% een urenindicatie tot 3 uur per week. Deze cliënten hebben de afgelopen jaren geen gesprek gehad met de gemeente over hun ondersteuning.  De Wmo-consulenten voeren gesprekken met cliënten waarin de huidige ondersteuning  geëvalueerd wordt en waarin onderzocht wordt welke ondersteuning noodzakelijk is om het  resultaat te behalen. De situatie van cliënten kan inmiddels gewijzigd zijn. Ook de wijze waarop ondersteuning geleverd kan worden, is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld.  Bij een herindicatie wordt de situatie van de cliënt in de breedte besproken en wordt de  benodigde ondersteuning vastgesteld.  Het uitgangspunt is dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  

Er zijn cliënten die meer uren ondersteuning ontvangen dan nodig is om het beoogde resultaat te behalen. Voor de vernieuwing van de Wmo in 2015 werd gewerkt met standaarden. Daardoor is er in het verleden minder rekening gehouden met de eigen kracht en de mogelijkheden binnen het netwerk. Ook is een uitgangspunt van het resultaatgericht sturen dat de aanbieder met de cliënt bespreekt wat nodig is om ervoor te zorgen dat het huis van de cliënt schoon is. Het komt voor dat een huishoudelijke hulp minder vaak of minder lang langs zal komen bij een cliënt.  Het resultaat kan dan in minder tijd worden behaald dan dat de cliënt gewend was.  

Vraag 2: 
Welke rol speelt de wethouder bij het opmaken van het zorgplan zoals dat ook als een voorbeeld bij deze vraag is gevoegd? 

Antwoord 2: 
Het opstellen van het zorgplan gebeurt door de zorgaanbieder, in samenspraak met de cliënt.  Zij baseren zich daarbij op het ondersteuningsplan, dat de cliënt samen met de gemeente heeft opgesteld. (Zie voor een schematische weergave van het proces van melding tot beschikking de Infographic in de bijlage).  

De cliënt en de aanbieder bepalen in het zorgplan samen hoe het resultaat, bijvoorbeeld een schoon huis, bereikt wordt en wat de cliënt van de aanbieder mag verwachten. De gemeente kijkt nauw mee, en neemt uiteindelijk het besluit over de ondersteuning die wordt ingezet.  Het zorgplan maakt onderdeel uit van de beschikking die de cliënt ontvangt.  

Vraag 3:
Kan de wethouder een overzicht geven van het aantal uren wat vóór 1 januari 2019 aan totale thuishulp voor huishoudelijk werk werd gemaakt en het aantal uren wat er nu is en wat zijn de prognoses voor de rest van dit jaar en wellicht het eerste kwartaal 2020? 

Antwoord 3:
Het aantal uren huishoudelijke hulp dat de zorgaanbieders in 2018 leverden was 204.291.  De uren vanaf januari 2019 kunnen niet worden aangegeven, omdat de gemeente stuurt op  resultaten voor regie en ondersteuning bij huishouden en niet op het aantal uren.  Daarom worden deze uren niet meer door de gemeente vastgelegd. 

Vraag 4: 
Is dit een bezuinigingsmaatregel of wordt echt nagedacht? 

Antwoord 4:
In de H4 Inkoopvisie Wmo Ondersteuning 2019 -2022 en de H4 Inkoopstrategie Wmo 2019 is  aangegeven dat de gemeente te maken heeft met een kostenstijging voor Wmo-ondersteuning. Die kostenstijging is het gevolg van een aantal trends en ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en de gevolgen van extramuralisering. De middelen voor Wmo ondersteuning worden hierdoor steeds schaarser. 

Het resultaatgericht sturen in de Wmo is een instrument om de beschikbare schaarse middelen zo goed mogelijk te verdelen. Daarbij staat voorop dat iedere inwoner de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft.   

Resultaatsturing stimuleert zorgaanbieders om ondersteuning doelmatiger, efficiënter en  innovatiever in te zetten. Het draagt er aan bij dat we financiële grip houden op de uitgaven voor Wmo ondersteuning en dat we de ondersteuning kunnen blijven bieden waar deze nodig is. 

Vraag 5:
Kan de wethouder wellicht in een raadsinformatieavond de fracties op de hoogte stellen van wat er gaande is en wat de rol van de gemeente hierin is? 

Antwoord 5:
Hiervoor is, zoals afgesproken, ruimte op de agenda van de commissievergadering op 13 mei 2019.  

WV; aantal uren hulp in huishouding mag niet structureel teruggebracht worden

Vraag 6:
Kan de wethouder ook cijfers produceren wat deze maatregelen in geld betekenen? 

Antwoord 6:
Onze ervaring met resultaatsturing is op dit moment nog beperkt. We werken pas 4 maanden  volgens de nieuwe werkwijze en 2019 is een overgangsjaar. We hebben op dit moment nog geen inzicht in de financiële effecten van de werkwijze. We ontwikkelen op dit moment een monitor waarin dit een plek krijgt. Uw raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van deze monitor via de planning en control cyclus.  

Vraag 7: 
Is de wethouder bereid om met de grote aanbieders overleg te gaan voeren om de werkdruk van de mensen die bij die zorgaanbieders werken te verminderen? 

Antwoord 7:
We voeren regelmatig het gesprek met aanbieders over de invulling van de werkwijze en de voortgang. De zorgaanbieders en hun medewerkers werken sinds 1 januari 2019 op een nieuwe manier in de gemeente Westland. We hebben gemerkt en begrijpen ook dat zij moeten wennen aan de werkwijze. Dat kost in het begin meer tijd en kan leiden tot een tijdelijke toename van de werkdruk. Het verminderen van de werkdruk bij medewerkers van zorgaanbieders is een veran twoordelijkheid van de werkgever. Tegelijkertijd is goede samenwerking met de aanbieders van belang. Aanbieders krijgen daarbij de ruimte om signalen met de gemeente te delen.  

Vraag 8:
Vindt de wethouder het niet belangrijk dat degenen die thuishulp verlenen ook een sociaal praatje maken met degenen waar die hulp verricht wordt om op die wijze iets te doen aan mogelijke vereenzaming? 

Antwoord 8:
De persoon die ondersteuning biedt, kan met de resultaat gestuurde werkwijze nog steeds een praatje maken, maar is primair gericht op het bieden van huishoudelijk hulp. Hij of zij heeft wel een signaleringsfunctie. Signalen van vereenzaming kunnen worden gemeld bij gemeente of bij Vitis. Vitis organiseert activiteiten die inwoners de kans bieden om sociale contacten op te doen en te onderhouden. zoals activiteiten in wijkcentra, gespreksgroepen en maatjesprojecten.  

Vraag 9:
Is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat deze hulp erg belangrijk is, niet alleen om vereenzaming tegen te gaan, woningen leefbaar te houden doordat het netjes opgeruimd is maar ook preventief kan werken om bijtijds eventuele verandering in omstandigheden waarin onze inwoners thuis blijven te constateren? 

Antwoord 9:
Zie antwoord vraag 8.  

Vraag 10:
Vindt de wethouder het juist dat nu mensen steeds langer thuis moeten blijven, die thuissituatie goed geregeld moet zijn en dit soort drastische maatregelen van het terugbrengen van  thuishulpuren niet hoort? 

Antwoord 10:
Langer thuis wonen, moet op verantwoorde wijze worden vormgegeven. Daarom bieden we de ondersteuning die een inwoner nodig heeft. Als een Wmo-cliënt aangeeft dat de ondersteuning  niet voldoende is om verantwoord thuis te verblijven, gaan wij en/of de zorgaanbieder opnieuw in gesprek om tot het juiste niveau van ondersteuning te komen. 

We erkennen dat de werking van het nieuwe stelsel in individuele situaties kan leiden tot een verandering in de ondersteuning. Daar waar het knelpunten betreft die vragen om bijsturing van  beleid of tarieven, werken we in de komende maanden (in samenwerking met de H4 gemeenten) aan oplossingen. In de tussentijd zorgen we ervoor dat iedere inwoner de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft door het toepassen van maatwerk.  

Geen financi�«le tekorten bij zorgaanbieders in Westland

Op 14 april 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie van LPF inzake thuishulp Westland. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

Vraag 1: 
Is het college het met ons eens dat het bericht in het AD nogal veel ophef heeft gegeven?  Had dit voorkomen kunnen worden? 

Antwoord 1:
Het is jammer dat er uitspraken in het artikel worden gedaan die een verkeerde voorstelling van zaken geven en onrust hebben veroorzaakt. We hebben de geciteerde inwoners uitgenodigd voor een gesprek.   

Vraag 2: 
Tijdens zo’n keukentafelgesprek wordt blijkbaar het contract direct aangepast. Klopt het dat gebruikers van thuiszorg direct een aangepast contract moeten tekenen en direct uren per week moeten gaan inleveren? 

Antwoord 2:
Nee, cliënten hoeven niet direct te tekenen. Een herindicatie kan leiden zowel tot opschaling als afschaling van de benodigde ondersteuning, ook tot verwijzingen en verbindingen met andere vormen van ondersteuning of verzorging.  Ook gaat er een proces vooraf aan het verstrekken van een beschikking. Het proces dat aan het verstrekken van de beschikking voorafgaat, is opgenomen in de verordening Wmo Westland 2019. In de bijgevoegde infograhic is dit proces weergegeven.  

Tijdens het keukentafelgesprek bekijken de cliënt en Wmo-consulent samen wat de cliënt zelf nog kan en welke ondersteuning nodig is. Dit wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. Dit wordt door de Wmo consulent na het onderzoek uitgewerkt. Indien nodig vraagt de consulent met  toestemming van cliënt nog aanvullende informatie op zodat de adviezen en de maatwerkvoorziening aansluiten bij wat nodig is om de beperkingen zo goed mogelijk te compenseren.  Voor het maatwerk wordt gebruik gemaakt van de resultatenmatrix. Deze matrix wordt toegepast en is onderdeel van de Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Westland 2019. Voor de meldingsfase staat een wettelijk termijn van 6 weken waarbinnen het onderzoek in principe uitgevoerd moet zijn.  De cliënt ontvangt het ondersteuningsplan per post. Tegelijkertijd wordt de zorgaanbieder gevraagd om het zorgplan samen met cliënt op te stellen. De zorgaanbieder maakt een afspraak met de cliënt om te bespreken hoe de ondersteuning geleverd kan gaan worden. 

Voor meldingen geldt dat wij trachten het onderzoek binnen 4 weken af te ronden zodat de zorgaanbieder twee weken de tijd heeft om het zorgplan op te stellen.  De cliënt kan zowel het zorgplan als het ondersteuningsplan rustig lezen en wij vragen de cliënt om de plannen binnen 2 weken te retourneren naar de gemeente zodat er een indicatie afgegeven kan worden voor ondersteuning en regie bij het huishouden.  Voor het delen van de persoonsgegevens heeft cliënt mondeling dan wel schriftelijk toestemming gegeven. De zorgaanbieder wordt via digitaal berichtenverkeer geïnformeerd. 

Voor cliënten die reeds beschikken over een indicatie voor hulp bij het huishouden (in uren) geldt de termijn van vier weken voor het uitvoeren van het onderzoek niet. Ook deze cliënten worden door de Wmo-consulent gesproken waarbij tijdens het gesprek de bestaande ondersteuning geevalueerd wordt en waarbij in kaart gebracht wordt welke resultaten behaald dienen te worden en hoe dit volgens de nieuwe systematiek bereikt kan worden.  Nadat we het ondersteuningsplan en het zorgplan hebben ontvangen wordt de urenindicatie omgezet in een resultaatindicatie. 

Verder geldt dat de ondersteuning die Wmo-cliënten ontvangen doorloopt tot het moment dat zij een nieuwe beschikking hebben gekregen. De nieuwe ondersteuning gaat uiterlijk vijf dagen nadat de gemeente de beschikking heeft afgegeven in.  

Vraag 3: 
Kan het college aangeven waarom er direct een aangepast contract getekend moet worden en er niet een paar dagen bedenktijd is? 

Antwoord 3:
Een ondersteuningsplan of zorgplan kan, maar hoeft niet meteen ondertekend te worden.  De cliënt kan zowel het zorgplan als het ondersteuningsplan rustig lezen en wij vragen de cliënt om de plannen binnen 2 weken te retourneren naar de gemeente. Als we vernemen dat de  zorgaanbieder cliënt dwingend vraagt om het Zorgplan meteen te tekenen, nemen we contact op met de zorgaanbieder. 

Vraag 4: 
Hoeveel inwoners van Westland, die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, hebben inmiddels uren moeten inleveren? Om hoeveel uur gaat dit per huishouden?  

Antwoord 4:
In 2019 zien wij voor herindicatie hulp bij huishouden circa 1700 cliënten . Bij een herindicatie wordt de situatie van de cliënt in de breedte onderzocht en wordt de benodigde ondersteuning vastgesteld. Het uitgangspunt is dat inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.  Tijdens de herindicatie blijkt of de situatie van de cliënt veranderd is.  

Het is niet in uren uit te drukken wat de gevolgen van een herindicatie zijn, omdat we per  1 januari 2019 geen uren registreren. In het ondersteuningsplan wordt het te behalen resultaat vastgelegd. Allen krijgen een nieuwe indicatie ondersteuning en regie bij het huishouden in de passende trede. Hieraan zit een vast bedrag voor de zorgaanbieder gekoppeld. 

Vraag 5: 
Hoeveel klachten heeft de gemeente over het verminderen van uren binnengekregen? 

Antwoord 5:
De gemeente heeft tot nog toe zes bezwaren gekregen waarvan één bezwaar een nieuwe melding betreft. Deze bezwaren hebben betrekking op de toekenning van Ondersteuning en regie bij het huishouden. Het betreft cliënten die al ondersteuning via de Wmo ontvingen en een herindicatie kregen op basis van de resultaatsturing. De bezwaren gaan over de zorgen van de cliënten dat de nieuwe indicatie onvoldoende zal leiden tot de passende ondersteuning. Cliënten hebben het dan in praktijk nog niet ervaren. Het bezwaar gaat niet over het niet halen van de resultaten, maar over de uren die de zorgaanbieder nodig heeft om de resultaten te kunnen behalen. 

Signalen die wij via externe partners krijgen worden geregistreerd en zijn onder de aandacht van de gemeente. 

Vraag 6: 
Binnen welke termijn krijgen deze mensen een antwoord? 

Antwoord 6:
Bezwaren worden behandeld volgens de hiervoor gebruikelijke procedure. Zoals vermeld in de gemeentelijke brochure Bezwaar maken moet het college van B&W binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen.