College ontkent verkeerd informeren van burgers in WOZ kwestie

College Westland

Westland 29.03.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College vragen gesteld over belastingaanslagen en WOZ-waarde.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vooraf

Op 20 februari jongstleden is door de gemeente Westland, in navolging van een aantal gemeenten waaronder Maassluis en Zaltbommel, een nieuwsbericht geplaatst op de website (zie bijlage). In dit nieuwsbericht wordt informatie gegeven over het maken van bezwaar tegen de WOZ-waarde door no-cure-no-pay bedrijven. Daarnaast is in het nieuwsbericht een oproep gedaan om bij vragen of bezwaar tegen de WOZ-waarde altijd eerst contact op te nemen met de gemeente.

 

Naar aanleiding van het nieuwsbericht heeft het AD op 24 februari jongstleden een artikel geplaatst (zie bijlage).

Vraag 1.

Waarom beperkt het college zich niet tot objectieve voorlichting aan Westlandse huishoudens i.p.v. het bezwaar maken te ontmoedigen?

Antwoord

Wij willen met het nieuwsbericht meer duidelijkheid verstrekken aan de burgers voor wat betreft de inhuur van no-cure-no-pay-bedrijven en de daarmee gepaard gaande kosten. Daarnaast willen wij burgers juist oproepen om bij vragen of bezwaar tegen de WOZ-waarde altijd eerst contact op te nemen met de gemeente. Het doel hiervan is om de dienstverlening te verruimen en burgers meer te betrekken bij de uitvoering van de wet WOZ. Lukt een persoonlijke afhandeling niet, dan is het uiteraard altijd mogelijk om alsnog bezwaar in te dienen. Van “een subjectieve voorlichting” en “het bezwaar maken te ontmoedigen” is volgens ons dan ook geen sprake.

Vraag 2.

De gemeente stelt in het AD-artikel dat bij een succesvol bezwaar tegen de WOZ-waarde en een bijstelling van € 10.000 naar beneden slechts € 14 euro minder aan belasting betaald hoeft te worden. Dit is slechts een deel van het verhaal. Is het college het eens met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 dat de WOZ-waarde de grondslag is voor diverse belastingen? Zo is de WOZ-waarde belastinggrondslag voor de rioolheffing eigenarendeel, waterschapsheffingen en voor de hoogte van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting.

Antwoord

De WOZ-waarde is inderdaad, naast de gemeentelijke belastingen (OZB en rioolheffing eigendom), de grondslag voor diverse andere belastingen, zoals inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), vennootschapsbelasting, erf- en schenkbelasting en watersysteemheffing gebouwd van het Hoogheemraadschap van Delfland. In het betreffende nieuwsbericht is enkel rekening gehouden met de belastingen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Vraag 3.

Is het college het eens met Westland Verstandig-LEO 2.0 dat een waardedaling in de WOZ structurele doorwerking heeft en dus ook gevolgen heeft voor belastingslagaanslagen in volgende jaren?

Antwoord

Nee, de Wet WOZ regelt dat gemeenten de waarde van onroerende zaken ieder jaar opnieuw moeten vaststellen op basis van de op dat moment beschikbare marktgegevens. Voor de taxatie van de WOZ-waarde wordt voornamelijk gekeken naar de verkoopprijzen die betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2014 is dit de waardepeildatum 1 januari 2013. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde die een woning of bedrijfspand zou hebben gehad op 1 januari 2013, uitgaande van de toestand op 1 januari 2014. De WOZ-waarde is dus afhankelijk van de marktontwikkeling in de gemeente Westland.

Vraag 4.

In het artikel wordt ook gesteld namens de gemeente: “Extra kosten nemen we dus mee in de berekening van de OZB-tarieven voor het volgende belastingjaar.”
Westland Verstandig-LEO 2.0 is van mening dat de kosten van het WOZ-waarderingsproces deel uitmaken van de jaarlijkse exploitatiebegroting en de OZB-opbrengsten idem en dat deze beide kostenposten niet direct aan elkaar gerelateerd worden.

  1. Is het college het eens met de opvatting van onze fractie?
  2. Graag vernemen we van het college of het in het artikel gestelde op dit punt door de Raad geaccordeerd beleid is? Zo ja, wanneer is dat dan door de Raad vastgesteld?
  3. Zo neen, is dat intern beleid en waarom is dat dan nooit met de Raad gecommuniceerd?
  4. Zo neen, is het onjuiste informatie en worden belastingplichtigen hierdoor op ‘het verkeerde been’ gezet?

Antwoord

a.                     De OZB is een algemene belasting ten behoeve van de verwerving van inkomsten door de gemeente. De genoemde kosten worden door de gemeente betaald uit de algemene middelen. Dit in ogenschouw nemend is er een relatie aanwezig tussen de OZB-opbrengst en de betreffende kosten.

b.         Van een geaccordeerd beleid zoals in de vraag aangegeven, is geen sprake. De OZB-opbrengst en genoemde kosten hebben, zoals in het antwoord op vraag 4a. aangegeven, beide een relatie. In het nieuwsbericht is dit dan ook aangekaart.

c.         Zie antwoord bij vraag 4b.

d.         Het college wil door het nieuwsbericht burgers meer duidelijkheid verstrekken voor wat betreft de inhuur van no-cure-no-pay-bedrijven en de daarmee gepaard gaande kosten voor de gemeente. Van “onjuiste informatie” en “belastingplichtigen op het verkeerde been zetten” is volgens het college dan ook geen sprake.

Vraag 5.

Deelt het college de conclusie van Westland Verstandig-LEO 2.0 dat de OZB de laatste 4 jaren (2011-2014) met meer dan 15% is gestegen, t.o.v. de inflatie met 7,4%  en t.o.v. de gemiddelde koopkrachtontwikkeling met 13%?

Antwoord

Nee, omdat ons uitgangspunt gedurende de genoemde jaren is dat de gemeentelijke woonlasten in Westland, die bestaan uit de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, gemiddeld genomen niet meer stijgen dan het inflatiepercentage. Voor wat betreft de OZB is het uitgangspunt dat jaarlijks maximaal de geldende macronorm wordt gehanteerd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak