College; ‘Organisatie feestweken een zaak voor winkeliers'

College Westland

Westland 13.04.2018 - Op 28 maart heeft de fractie GBW collegevragen gesteld over onduidelijkheden rondom de ‘Feestweek Naaldwijk’.

Ingevolgde artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Tijdens de presentatie van de uitkomsten van de enquête over de feestweken, zei de burgemeester dat de feestweken in het jaar 2018 nog niet hoefde te veranderen. Ze beto ogde dat het anders niet fair zou zijn richting vrijwilligers en ondernemers die al druk in de voorbereiding zitten. Komt de burgemeester op die toezegging terug?

Antwoord 1

Door de burgemeester is tijdens de presentatie van de uitkomsten van de enquête aangegeven, dat het nieuwe evenementenbeleid in 2019 in werking treedt. Tevens is gemeld dat, vooruitlopend op het nieuwe beleid, in overleg is getreden met de organisaties van de drie grote feestweken om te bezien of zij in hun plannen en programmering voor het zomerseizoen 2018 al aanpassingen kunnen doen om de massaliteit, (geluids)overlast en het alcoholgebruik door minderjarigen te verminderen.

Uitleg college over vermeende inperking Naaldwijkse feestweek

Vraag 2

Alle stukken lezende constateren wij dat de gemeente eerst optrok met de BIZ Naaldwijk om aan de gemeentelijke wensen te voldoen en vervolgens in haar beantwoording op de artikel 42 vragen de steun intrekt, en eigenlijk de bal geheel bij de BIZ Naaldwijk neerlegt. Deelt het college die mening met ons?

Antwoord 2

Nee, die mening delen wij niet. Zoals in de beantwoording van eerdere artikel 42 vragen en het antwoord op vraag 1 aangegeven, hebben wij overleg gehad met de organisatoren van de drie grote feestweken. Voor Naaldwijk is dat de BIZ Naaldwijk. In dit overleg hebben wij de massaliteit, (geluids)overlast en het alcoholgebruik door minderjarigen als aandachtspunt voor de komende feestweek benoemd. BIZ Naaldwijk is vervolgens zelf met het plan gekomen om het aantal podia te verminderen. De gemeente gaat niet over de invulling en de programmering van de feestweken, maar geeft de randvoorwaarden mee. Het is aan de BIZ om alle benodigde partijen aan tafel te krijgen en een gecoördineerde aanvraag in te dienen voor het organiseren van de feestweek. 

Vraag 3

Is de Burgemeester bereid een verregaande inspanning te leveren om het feest van Cannes onder te brengen (uiteraard in overleg en samenspraak met de exp loitant), in sporthal 'de Pijl'?

Antwoord 3

Zoals al in eerdere beantwoording over vragen rondom de feestweek Naaldwijk is gemeld, is het organiseren van feestweek een zaak voor winkeliers, ondernemers, oranjecomités etc. De gemeente heeft hier geen rol in. De burgemeester zal zich dan ook niet mengen in de organisatie en geen poging ondernemen om het feest van Cannes te verp laatsen naar sporthal ‘de Pijl’.

Vraag 4

Als het college van mening is dat er vanaf 2019 aanpassingen moeten komen in het format, de opzet en programmering van de feestweek in Naaldwijk bent u dan bereid de regie te nemen en op basis van de evaluatiedocumenten met BIZ Naaldwijk en overige bij de feestweek betrokken partijen in overleg te gaan om de programmering vanaf 2019 op wensen en (on)mogelijkheden aan te passen?

Antwoord 4

Jaarlijks vindt gezamenlijk met de organisaties een evaluatie plaats van de feestweken die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. De aanvraag van een evenementenvergunning en alle bijhorende stukken en plannen van de feestweken worden ook jaarlijks voorafgaand aan het evenement in een vooroverleg besproken met de organisatie, de gemeente en alle adviespartners. Dit zal in 2019 ook weer gewoon plaatsvinden.