College probeert extra locaties te bewerkstelligen voor statushouders in Westland!

Advertorial LPF Westland

Westland 23.05.2016 - De fractie van LPF Westland heeft vandaag vragen gesteld aan het college van B&W van Westland over de voorgenomen ontwikkeling

van 2 stukken tuinbouwgrond tot locatie voor de huisvesting van statushouders. Op twee percelen, één in Kwintsheul (Wateringseweg) en één in 's-Gravenzande (Oostduinlaan), moet woonruimte komen voor 200 personen per locatie waarbij 25% bestemd is voor Westlandse jongeren.

Onze fractie is uiterst verbaast over deze plannen van dit college. Enerzijds omdat de instroom momenteel sterk terugloopt en anderzijds omdat de gemeente vier juristen heeft ingehuurd om het strijdig gebruik van tuinbouwgrond bij de eigen burgers aan te pakken en vervolgens nu zelf tuinbouwgrond weg te willen bestemmen voor statushouders!

Verder lijkt het er op dat de wethouder Maatschappelijke Omgeving hier de afdeling Ruimte geheel aan het overvleugelen is en hoe dan ook dit soort huisvesting er doorheen wil drukken.

Daarnaast is het een gotspe om te verwachten dat 40 Westlandse jongeren tussen 150 statushouders willen wonen; kan dit college nu echt geen betere plannen bedenken voor onze Westlandse jongeren?

Namens de fractie van LPF Westland,

Dave van der Meer

Fractievoorzitter

Advertorial

-----------------------

ART 26 VRAGEN INZAKE EXTRA LOCATIES HUISVESTING STATUSHOUDERS/ASIELZOEKERS.

De fractie van LPF-Westland is afgelopen weekend benaderd door mensen uit de bouwwereld met de mededeling dat de gemeente Westland een uitvraag aan de markt heeft gedaan om te komen met plannen voor het huisvesten van statushouders. Op 2 locaties wil de gemeente tuinbouwgrond beschikbaar stellen om daar per perceel 50 huizen/woonunits te ontwikkelen. Het gaat om de Oostduinlaan in 's-Gravenzande en de Wateringseweg te Kwintsheul 

Per locatie moet er plaats komen voor 200 personen en per locatie moet er 25% van de tijdelijke woningen beschikbaar zijn voor Westlandse starters. Er wordt aan ontwikkelaars/bouwbedrijven gevraagd om met initiatieven te komen op korte termijn zodat men zo spoedig mogelijk kan beginnen met de vervolgstappen en de gunning. Volgens onze informatie wordt er eind mei 2016 een informatiemiddag gehouden voor de partijen die willen inschrijven.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Welk raadsbesluit ligt hieraan ten grondslag?

2. Is er met de omwonenden gesproken en is er draagvlak bij de omwonenden?

3. Beide percelen hebben een agrarische bestemming; is het college serieus voornemens om de gronden anders te gaan bestemmen?

4. Hoe denkt het college uit te leggen aan de honderden Westlanders die aangeschreven zijn over het strijdig gebruik van tuinbouwgrond en dan zelf als gemeente agrarische grond willen inzetten voor huisvesting van vluchtelingen?

5. Is het college het met LPF-Westland eens dat de raad geïnformeerd had moeten worden over de keuze van deze 2 specifieke locaties?

6. Is het college bereid alle informatie die nu al voorhanden is te delen met de raad en de raad tevens de informatie te geven die op 31 mei gedeeld wordt met mogelijke inschrijvers?

7. Hoe groot schat de gemeente de kans in dat Westlandse jongeren tussen 150 asielzoekers gaan wonen?

8. Het streven is om in het 4e kwartaal van 2016 de woningen gereed te hebben; wanneer verwacht u de duizenden Westlandse jongeren die al jaren op een wachtlijst staan gehuisvest te hebben?

9. Hoeveel politieagenten krijgt Westland erbij wanneer deze plannen onverhoopt toch door gaan?

10. Heeft het college ten tijde van discussie over het AZC in Wateringen niet begrepen dat de Westlandse samenleving ernstig verdeeld is over dit onderwerp en is het niet beter om dan nu (en wat LPF-Westland betreft altijd) een pas op de plaats te maken? Zeker gezien het  feit dat er duidelijk minder instroom is en er ook geen specifiek beroep op de gemeente Westland gedaan is om woonruimte te ontwikkelen.

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de gestelde termijn.

 Namens de fractie van LPF Westland.

Dave van der Meer