College voor behoud kwijtscheldingsprocedure bij Delfland

College Westland

Westland 23.03.2016 - De fractie Progressief Westland heeft collegevragen gesteld over het Hoogheemraadschap van Delfland met betrekking tot het afschaffen van de kwijtscheldingsprocedure.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Delfland attendeert op kwijtschelding

Vraag 1

Progressief Westland maakt bezwaar tegen de uitspraak van CDA-hoogheemraad Smits dat de petitie tegen het afschaffen van de kwijtschelding waterschapsbelasting (Zie www.Delflanddepotop.nl) “zinloos” zou zijn. In november zal de Verenigde Vergadering verdere afschaffing van de kwijtschelding moeten bevestigen. Kan het college aandringen bij het Hoogheemraadschap dat dan de petitie wordt behandeld?

Antwoord 1

Wij hebben kennis genomen van het artikel in het AD d.d. 15 februari 2016 waarin Hoogheemraad de heer drs. Ries Smits aangeeft dat bezwaar geen zin heeft. Wij vertrouwen erop dat, gelet op de principes van behoorlijk bestuur, de initiatiefnemers van de petitie die kunnen aanbieden als het onderwerp wordt besproken in de verenigde vergadering. Overigens merken wij op dat wij op 20 oktober 2015 een brief aan het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben verzonden, waarin wij ervoor pleiten de mogelijkheden van kwijtschelding te handhaven. In dit kader is ook, namens een aantal gemeenten in de regio, door ons ingesproken bij de verenigde vergadering.  

Vraag 2

Progressief Westland roept mensen in de schuldsanering op formeel bezwaar aan te tekenen bij de RBG. Hun rekening wordt immers wettelijk oninbaar verklaard. Kan het college dit bekend maken onder de Westlandse ingezetenen die te maken hebben met schuldsanering?

Antwoord 2

De Regionale Belasting Groep (RBG) biedt de mogelijkheid om gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen. Tegen de aanslag die uiteindelijk wordt opgelegd staat geen bezwaar open, wel is het mogelijk in termijnen te betalen.  

Vraag 3

Het buitenlandbeleid van het Hoogheemraadschap vindt Progressief Westland niet transparant. Waar de reizen heen gaan is bekend. Maar onduidelijk is: de personele inzet, de begroting en wat de inwoner van Delfland er aan heeft. Temeer daar recent de mogelijkheid tot kwijtschelding voor onze burgers de nek is omgedraaid moet het nut van buitenlandse reizen en de kosten daarvan nadrukkelijk bekend worden gemaakt vindt Progressief Westland. Het beeld van "snoepreisjes" moet nadrukkelijk voorkomen worden.

Kan het college een overzicht opvragen bij het Hoogheemraadschap van hun buitenlandse reizen, de kosten die hiermee gepaard gaan en de personele inzet die dat vergt? Daarnaast graag ook een motivering wat het nut van een dergelijke reis is voor de Westlandse ingezetenen?

Antwoord 3

De kaderstellende en controlerende taak is bij het Hoogheemraadschap van Delfland belegd bij de verenigde vergadering. Als volksvertegenwoordigers hebben zij de taak het college van dijkgraaf en hoogheemraden daarop te bevragen.

Vraag 4

Ten slotte vragen wij aandacht voor de megalomane verbouwing van de tuin van het Hoogheemraadschap. Het is niet verkoopbaar naar de (Westlandse) ingezetenen dat  kwijtschelding onmogelijk wordt gemaakt maar dat een tonnen (miljoen) kostende tuinverbouwing doorgang kan vinden. Deelt het college dit standpunt van Progressief Westland? Wil het college bij het Hoogheemraadschap hiertegen bezwaar aantekenen?

Antwoord 4

Voor dit antwoord verwijzen wij naar de onderbouwing in het antwoord op vraag 3.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak