College voor Open Spending in financiënbeleid

B&W Westland

Westland 08.02.2014 - De fractie D66 Westland heeft B&W vragen gesteld over Meer openheid over gemeentefinanciën.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

*   Deelt het college de mening van D66 dat Open Spending de gemeentefinanciën inzichtelijker maakt voor de inwoners van onze gemeente en daarmee een bijdrage kan leveren aan de openbare verantwoording van financieel beleid?

Antwoord

*   Wij zijn van mening dat Open Spending de gemeentefinanciën inzichtelijker kan maken en gecombineerd met een goede verantwoording en een verklarende uitleg bij de cijfers een bijdrage kan leveren aan de openbare verantwoording van financieel beleid. De cijfers alleen hebben vaak minder zeggingskracht en toegevoegde waarde voor de burger.

     Daarnaast kan ook een inzichtelijke en transparante begroting bijdragen aan meer financieel inzicht. Op dit gebied menen wij dat, met de doorontwikkeling van de programmabegroting die in samenspraak met u is vormgegeven, een stap in de goede richting is gezet.

Vraag 2

*   Is het college bereid – voor zover mogelijk ook met terugwerkende kracht – de iv3-gegevens die ieder kwartaal aan het CBS worden verstrekt ook via de “open data”-website publiekelijk beschikbaar te maken?

Antwoord

*   Alle gemeenten zijn verplicht informatie aan het CBS te verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Het CBS publiceert deze door de gemeenten verstrekte iv3-gegevens in Statline, de internet-databank van het CBS. Voor burgers is deze informatie echter moeilijk bereikbaar. Overigens is ook het CBS bezig met het ontsluiten van datasets in het kader van Open Data (zie hiervoor http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/open-data/default.htm). Gegevens zijn dan niet alleen beschikbaar, maar ook te bewerken.

     Wij zijn bereid om met ingang van 2014 de iv3-gegevens ieder kwartaal als .csv bestand aan te melden bij het landelijk register Open data https://data.overheid.nl/data   

Vraag 3

*   Is het college bereid te onderzoeken op “Open Spending” op grotere schaal en detailniveau kan worden toegepast voor onze gemeentelijke financiën?

Antwoord

*   Wij steunen initiatieven om financiële gegevens van Westland voor een ieder door middel van open data toegankelijk te maken. Wij zijn ook benieuwd of het project Open Data van het CBS in een behoefte voorziet. Wel vinden wij dat begroting en jaarrekening dé instrumenten blijven om de gemeentelijke financiën inzichtelijk te maken. Wij zetten dus vooral in op de toegankelijkheid van deze instrumenten.

In de doorontwikkeling zijn hierin slagen gemaakt. Het vervolg richt zich op verdere digitalisering. In 2014 willen wij starten met het ontwikkelen van een eigen applicatie waarmee de programmabegroting uiteindelijk digitaal aan de burgers kan worden aangeboden. Wij verwachten dat Open Spending gezien de geschetste ontwikkelingen bij het CBS en de gemeentelijke programmabegroting vooralsnog geen extra meerwaarde gaat bieden.

Het lijkt ons echter raadzaam dat deze ontwikkelingen na de gemeenteraads-verkiezingen verder worden gevolgd en naar inzicht van het nieuwe college worden opgepakt.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak