College-vragenlijst over begroting 2014-2017

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/10/2013 08:39 - Gewijzigd op 10/10/2013 08:44

Westland 10.10.2013 - Jaarlijks is het gebruikelijk dat naar aanleiding van de door het College gepresenteerde begroting vragen gesteld worden.

Bijgaand treft u aan de vragen zoals deze door fractie Westland Verstandig aan het College zijn voorgelegd.

Bijgaand de vragen inzake de Programmabegroting 2014-2017:

1. Op pagina 95 wordt de ontwikkeling schuldpositie 2014-2017 weergegeven. Op pagina 6 wordt vermeld: “Overigens is niet de hoogte van de schuldpositie van belang, maar de daarmee samenhangende rentedruk.” Kan een simulatie gemaakt worden wat het betekent voor de begroting en de rentedruk als de rente 1, 2 of 3% zal gaan stijgen. Welke extra last zal dat te zien geven?

2. Op pagina 95 is te zien dat de schuldpositie van de gemeente over de periode 2014-2017 zal gaan oplopen van €367.000.000,-- per einde 2014 naar €400.000.000,-- per 31 december 2017. Per 1 januari 2014 zal de schuld €313.000.000,-- zijn, zodat in de vier jaar begrotingstijd de schuld met ongeveer 1/4e zal gaan oplopen. Hoe is dit te verklaren met de verhoging van de stelpost “achterblijvende investeringen”. Die stelpost wordt ingegeven door de praktijk dat voortgang van investeringen “zich…moeilijk laat ramen”. Zie pagina 6. Kunt u een cijfermatige onderbouwing geven van het oplopen van de schuldpositie?

3. Op pagina 6 wordt aangegeven: “Al sinds 2010 nemen wij maatregelen om reserves en voorzieningen te treffen om eventuele verliezen op gronden op te vangen.” Wanneer is het moment aangebroken volgens uw College dat daadwerkelijk op de immense grondvoorraad van Westland moet worden afgeboekt en dat afboeking op de waarde de enige juiste weergave is van de huidige situatie?

4. Ook in de begroting wordt herhaald dat de bouw van twee nieuwe halve gemeentehuizen op twee verschillende locaties minder kost dan doorgaan in de huidige gebouwen, zijnde vier gemeentehuizen te Wateringen, Monster, ’s-Gravenzande en Naaldwijk. Kan over de periode 2010 tot en met 2013 exact worden aangegeven welke kosten gemoeid zijn met het gebruiken van de hiervoor genoemde vier gemeentehuizen. Kan per gemeentehuis exact worden aangegeven wat de kapitaalslast is en wat de exploitatiekosten zijn? Gaarne specificeren welke bedragen en welke bedragen waarvoor zijn uitgegeven. Gaarne ook de betaalbewijzen en eventuele nota’s bijvoegen. Kan hetzelfde gedaan worden voor wat betreft de periode 2014 tot en met 2016? Welke kosten zijn dan te verwachten aan exploitatiekosten en kapitaalslasten?

5. Kan exact opgegeven worden welke onderhoudskosten in de periode 2010 tot en met 2013 aan de bestaande vier gemeentehuizen gemaakt zijn? Gaarne ook specificeren bij welk gemeentehuis welke werkzaamheden hebben plaatsgevonden en zo nodig ook de offertes en de betaalbewijzen bijvoegen. Uit welk “potje” bij de gemeente zijn de betreffende bedragen betaald en hoe zijn de bedragen in de jaarrekening verantwoord?

6. Wat zijn de kosten geweest in de periode 2010 tot en met 2013 van het leegstaande gemeentehuis te De Lier, het leegstaande Rabobankgebouw aan de Verdilaan en het leegstaande oude Raadhuis aan het Wilhelmina-plein? Welke kosten zijn in 2014 voor die drie gebouwen begroot en welke kosten zijn opgenomen verder in de begrotingen 2015 tot en met 2017 voor die gebouwen?

7. In de begroting 2014-2017 wordt vastgehouden aan de totaal loonsom voor het ambtelijk apparaat van bijna €55 miljoen. Gezien de recessie en ook het feit dat relatief veel oudere medewerkers van de gemeente met pensioen gaan, zou verwacht kunnen worden dat het totale personeelsbudget fors naar beneden gebracht kan worden. Immers recessie betekent minder activiteiten bij tal van afdelingen. Waarom wordt toch het bedrag van bijna €55 miljoen aangehouden als uitgangspunt? Bezuinigen zou zeer wel kunnen door dat bedrag fors naar beneden te brengen. Dit is ook bewezen nu in de afgelopen jaren generiek bezuinigd werd op de totale loonpost omdat de UPIB haar doelstelling niet bereikt.

College-vragenlijst over begroting 2014-2017

8. Inmiddels blijkt dat er voor wat betreft de personele bezetting ook weer bijgeplust wordt. Zo hebben we dat recentelijk gezien bij het kredietvoorstel inzake de uitbreiding KCC en ook in de begroting zit weer een post van in ieder geval €4 miljoen voor de personele inzet bij de mogelijke invoering van de drie D’s. Waarom wordt niet meer ingezet op het totale loonbedrag en dat daar alle bijkomende werkzaamheden ook van verricht moeten worden? In feite kan de loonpost lager omdat er minder activiteiten zijn op tal van gebieden, maar wordt ook misschien wel weer hoger omdat er bijkomend nieuw werk is maar per saldo zou dat dan moeten leiden tot ofwel een structurele verlaging van het bedrag van bijna €55 miljoen ofwel tot gelijk blijven daarvan. Door nu steeds weer bij te plussen bij de totale loonpost wordt het natuurlijk erg gemakkelijk om uiteindelijk al of niet generiek daarop te gaan bezuinigen. Wat is de visie van het College op deze stelling?

9. Op pagina 101 wordt de overdracht taken aan de ODH in beeld gebracht en daar wordt een bepaald bedrag in mindering gebracht op de totale loonpost. In hoeverre is dat reëel als van de andere kant de ODH als kostenpost geldt en tussen ODH en de gemeente een afspraak bestaat dat de diensten van ODH worden afgenomen? In hoeverre is dit in overeenstemming met de destijds gemaakte afspraken dat de ODH thans veel duurder uitpakt voor de gemeente Westland dan in ieder geval voorzien? Destijds zijn toch ook andere afspraken daarover gemaakt?

10. Diverse keren wordt de WMO-reserve ingezet voor niet WMO-activiteiten. Zie onder meer de inzet voor de extra kosten schuldhulpverlening. Destijds is de afspraak gemaakt dat de WMO-gelden geoormerkt zouden blijven voor het WMO-budget. Verlaat uw College thans dit uitgangspunt en worden de WMO-gelden gewoon algemeen ingezet voor dekking van activiteiten die niets met WMIO te maken hebben?

11. Kan exact worden berekend welke financiële gevolgen voor 2014 tot en met 2017 er zijn doordat in de afgelopen tijd het aantal fte’s is opgevoerd van 4.5 naar 5 fte’s? Gaarne een compleet beeld inclusief wachtgelden.

12. In de begrotingen wordt het positief saldo 2014 aangewend door uw College voor 2015. In hoeverre is dat reëel en moet het overschot niet teruggebracht worden tot nul en zouden dan ook bepaalde maatregelen/bezuinigingen ook niet in 2014 moeten worden teruggedraaid? Wat is het gevolg als de Raad zou besluiten om het positief saldo in 2014 al te besteden? De Raad behoeft dan toch geen identieke dekking te vinden voor de keuze die het College gemaakt heeft om het bedrag in 2015 in te zetten? Gaarne uw visie hierover.

13. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst inzake de Westlandse Zoom en ook de nieuwe opzet van het Nieuwe Water door ONW gaat uit van de verkoop van een aantal woningen per jaar vanaf de betreffende percelen. Wat is de consequentie en het gevolg als dat aantal woningen niet gehaald wordt? De gestelde hoeveelheid woningen in ieder geval voor de Westlandse Zoom is erg hoog zeker gezien de overigens in Westland en nabije omgeving te ontwikkelen woongebieden. De kans dat de aangenomen hoeveelheden woningen niet verkocht kunnen worden is dan ook vrij groot. Heeft uw College een scenario klaarliggen voor het geval dat niet gebeurt en wat zijn dan de gevolgen voor de grondexploitatie?

14. Gaarne toch nog een keer uitvoeriger uiteenzetten de gevolgen van de renteconversie. De renteconversie heeft betrekking op een bedrag van ruim €156 miljoen, maar de schuld van de gemeente is ongeveer het dubbele. Welk effect heeft het als de rente in de komende jaren fors oploopt voor de rekenrente van 2.6 en ook voor het voordeel zoals dat berekend is van 1.2% zonder renteconversie? In hoeverre voldoet het College aan de taakstelling om de contractspartners in de deelnemingen voor maximaal €500.000,-- mee te laten betalen doordat een opslag op het omslagrentepercentage over 50% van de geraamde boekwaarde van de grondbankfunctie wordt berekend? Gaarne een uiteenzetting daarvan.

15. Kunt u aangeven hoe het precies met de totale gemeenteschuld werkt. Op pagina 95 is te zien dat er jaarlijks €36.6 miljoen aflossingen gedaan worden. Voor welke gelden wordt afgelost, wordt dat geld opnieuw geleend of komt dat uit de lopende inkomsten van de gemeente?

16. Gedurende een paar weken is overal te lezen dat met name de lange termijnrente fors oploopt. De verwachting is dat zich die trend zal voortzetten. Is daarmee al rekening gehouden op pagina 95 met het te verwachten voordeel 2014?

17. In de begroting is opgenomen de renovatiepost van het Westland Museum. Van wie is de onroerende zaak eigendom waarin het Westland Museum geëxploiteerd wordt? Behalve de begrotingspost van ruim
€1 miljoen voor renovatie wordt aan het Westland Museum ook structureel ieder jaar een subsidieverhoging toegekend van €75.000,--. Bij recente behandeling in de Commissie MO bleek dat er veel zorgen waren over de juiste besteding van deze bedragen. In hoeverre is het zinvol om pas de bedragen te begroten in 2015 en niet in 2014 en 2014 te besteden aan het op orde brengen van het museum en ook het museum in staat te stellen een deugdelijk exploitatieplan aan te leveren? Betaling door de gemeente van de hiervoor genoemde bedragen rechtvaardigt dat het museum met een ambitieus plan voor de toekomst gaat komen. Is het College het hier mee eens?

18. Uw College komt met een Westland Agenda 2. Inmiddels zijn er ook alternatieven aangedragen hoe de Westlandse economie beter “aangejaagd” kan worden. Heeft uw College die alternatieven ook bekeken en waarom dan toch weer teruggrijpen op het oude instrument van de Westland Agenda.

19. Welke pogingen heeft het College ondernomen om voor 2016 en 2017 tot een sluitende begroting te komen? Bekend is dat het College meerdaagse heidesessies gehouden heeftin een duur hotel in Noordwijk over deze problematiek. Daar zullen toch resultaten geboekt zijn?

20. Welk effect ontstaat er als op de huidige grondpositie van de gemeente 30% zou moeten worden afgeboekt? Gaarne een uitvoerig antwoord hierop ook voor wat betreft de schuldenpositie.

21. De stelpost “achterblijvende investeringen” vindt mijn fractie een mysterieuze zaak. Geef even aan hoe het College komt aan het plafond voor deze stelpost. Kan deze stelpost eventueel nog hoger gemaakt worden?

22. Welke leerschool heeft uw College getrokken uit het gegeven dat voor cultuur in deze bestuursperiode een bedrag van €1 miljoen is uitgetrokken, terwijl dat bedrag nagenoeg alleen is opgegaan aan externen en onderzoeksbureaus voor het centrum voor de kunsten? Hoe kunnen we borgen dat als bedragen bestemd zijn voor een bepaalde groep in de Westlandse samenleving, dat bedrag ook daadwerkelijk daarvoor besteed wordt en niet aan nutteloze en vaak te dure onderzoeken en externen? Uiteindelijk is het centrum voor de kunsten er niet gekomen en is volstaan met een cultuurweb en terecht gaf recent de voorzitter van de Raad van Toezicht van cultuurweb aan dat cultuurweb zelf niet op deze geldverslinding moet worden afgerekend. Op zich een juiste stelling waar mijn fractie het helemaal mee eens is. Welke waarborgen hebben we dat zich dit niet herhaalt bijvoorbeeld in het kader van de 3 D’s?

23. Inwoners van Westland hebben zich erover beklaagd dat het gebruik van het algemeen telefoonnummer 140174 extra kosten teweeg brengt. Dit zou volgens de wethouder vanaf 1 juli niet meer het geval zijn. Is dat inderdaad gebeurd?

24. In de begroting wordt steeds gesproken over centrale huisvesting voor ambtenaren. Is uw College van oordeel dat twee halve gemeentehuizen op twee locaties op meer dan 1 kilometer van elkaar gelegen nog steeds een centrale huisvesting voor het gehele gemeentelijke apparaat is?

25. In de meerjarenbegroting 2016-2017 wordt voor sluiting zwembad de Hoge Bomen een bedrag aan voordeel opgevoerd van €420.000,--. Zie pagina 12. Waarop is dat bedrag gebaseerd?

26. Gaarne een nadere verduidelijking op pagina 14 3.2 inzake het benodigde bedrag van €5.5 miljoen. Het gaat om de alinea beginnende met “Naar verwachting…” en eindigt met “beschikbaar is.” Geef even aan welk bedrag nu exact benodigd is en hoe zich dat verhoudt met de €2 miljoen stimuleringsfonds maatschappelijke innovatie. Ook gaarne exact aangeven waar de bedragen voor bedoeld zijn. Is het bedrag van €4 miljoen uitsluitend bedoeld voor het inhuren van externen? In 2013 is al een deel van dat bedrag blijkbaar uitgegeven. Zijn die externen er dan al?

27. Gaarne een specificatie van het bedrag van bijna €55 miljoen op pagina 101 van het P-budget.

28. Op pagina 15 geeft u aan dat een gedeelte van het extra nadeel van €1.65 miljoen gezocht wordt via kostenreductie of een verhoging van de leges. Kunt u dit verder uitwerken waar u precies op doelt? Is het in deze tijd van economische crisis wel gewenst om de leges te verhogen?

29. Welke intenties heeft uw College nu met het accommodatiebeleid? In de begroting wordt een bedrag van €200.000,-- in mindering gebracht op de eerdere voorziene bezuiniging. Voorts wordt gewezen op bezuiniging door het mogelijk maken van multifunctioneel gebruik. Is dit dan de enige vorm waarop accommodatiebeleid gestalte gegeven kan worden? Ziet uw College af van het zogenaamde gelijktrekken en dus in de meeste gevallen verhogen van de huurtarieven bij verenigingen?

30. Onderdeel van de €6.8 miljoen structurele UPIB bezuiniging was, naar verluidt, de €1.7 miljoen synergievoordeel van één centrale huisvesting. Daargelaten dat mijn fractie dit bedrag als volstrekt uit de lucht gegrepen aanmerkt, vragen wij uw College of dit voordeel in volle omvang er nog steeds is nu in ieder geval twee gemeentehuizen op geruime afstand van elkaar gebouwd zouden moeten gaan worden, althans volgens uw College en de meerderheid van de Raad. Gaarne hier een uitvoerig antwoord op en ook een nieuwe uitsplitsing maken van het bedrag van €1.7 miljoen.

31. Gebleken is dat in de Westlandse Zoom de partners van Grondvest (Van Mierlo/Weboma) structurele verplichtingen niet zijn nagekomen en dat zij daar ook over zijn aangeschreven door de Gemeente Westland. Gaarne willen wij vernemen of deze gelden nog geïncasseerd gaan worden. Dus niet een antwoord dat dat geregeld gaat worden tussen Bouwfonds en Grondvest, maar gewoon een antwoord of die bedragen nu wel of niet ten goede gaan komen van de gemeente Westland. Het was een vordering van de Gemeente Westland op vorengenoemde bedrijven en die vordering zal dan toch ook geïncasseerd moeten gaan worden. Is dit uitgangspunt juist? Als Grondvest niet betaalt, dan zal in ieder geval Bouwfonds de bedragen aan de gemeente moeten betalen namens Grondvest. Juist of niet juist? Als uw College beslist om de bedragen af te boeken en niet te incasseren, ook dan gaarne waarom dat gebeurt en waarom Grondvest op deze erg gemakkelijke wijze afkomt van verplichtingen die zij destijds in het volle besef zijn aangegaan.

32. Gaarne een uitsplitsing maken voor wat betreft de bedragen die ten goede komen aan de thans nog aanwezige zwembaden in Westland. Met de Boetzelaer is een exploitatieovereenkomst aangegaan. Welk bedrag is in 2014 voorzien voor de Boetzelaer, dus alle bedragen die vanuit de gemeente naar de Boetzelaer toegaan en welke bedragen worden aan Optisport als exploitatievergoeding betaald voor de zwembaden in Naaldwijk, ’s-Gravenzande en De Lier?

33. Op pagina 100 wordt aangegeven dat de externe inhuur gemonitord wordt, ook in 2014. Uw College beschouwt de norm van 15% ook voor de komende jaren “als de norm”. Hoeveel externen worden er ingehuurd en worden op werken geboekt want die vallen niet onder de 15%-norm? Gaarne aantal personen, bij welke afdelingen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn.

Met vriendelijke groet,

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0