College Westland verklaart haar wijze van functioneren

College Westland

Westland 04.02.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft B&W Westland vragen gesteld over haar manier van functioneren naar aanleinding van afwezige wethouders tijdens vergaderingen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoe valt te verklaren dat net in de week waarin de commissievergaderingen plaatsvinden in ieder geval twee wethouders niet aanwezig kunnen zijn waardoor het commissiewerk verstoord wordt en de wethouders hun normale werk niet kunnen doen?

Antwoord 1

Deze week bezoeken vier collegeleden de Fruit Logistica, een internationale vakbeurs voor groenten en fruit in Berlijn. Het bezoek is al in december 2014 aangekondigd en in goed overleg met uw raad is de vergadering van 4 februari verplaatst naar 11 februari aanstaande. Zo kunnen de desbetreffende collegeleden aanwezig zijn bij zowel de vakbeurs als de commissievergadering, beide onderdeel van het normale werk.

Vraag 2

Wat is het belang van het bezoeken van beurzen zoals die in Berlijn met meerdere vertegenwoordigers van het College? Bekend is dat de afgelopen jaren dat ook al gebeurd is en de vraag is of de tuinbouw in Westland daar iets beter van geworden is. In ieder geval gezien de crisis in de tuinbouw is dat niet manifest zichtbaar. Is het College het hiermee eens?

Antwoord 2

In het Collegewerkprogramma ‘Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen’ is aangegeven dat wij samen met uw raad, inwoners van Westland, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven willen bouwen aan een economisch sterk, sociaal krachtig en aantrekkelijk Westland.

In dit kader is bij u bekend dat wij er aan hechten bijeenkomsten te bezoeken die in het teken staan van de glastuinbouwsector; het bestaansrecht van de gemeente Westland. Het is belangrijk te weten wat er in de sector speelt, zodat hierop kan worden geanticipeerd. De Fruit Logistica is de grootste groente- en fruitbeurs van Europa. Er nemen 130 Nederlandse bedrijven aan deel, waaronder 40 Westlandse. Een bezoek aan deze beurs staat gelijk aan 40 individuele werkbezoeken in Westland. De situatie van de groentesector staat onder grote economische druk. In dat kader is het voor Westland nog meer van belang daar goed vertegenwoordigd te zijn. Onze aanwezigheid wordt door de Westlandse ondernemers gewaardeerd en is ook met het oog op onze positie binnen Greenport Holland zeer wenselijk. 

Bovendien is Westland dit jaar ook standhouder op de beurs. Samen met de agro-logistieke bedrijventerreinen, ABC Westland, Honderdland en FloraHolland, geven wij invulling aan onze ambities op het gebied van internationalisering, marketing van Westland en de acquisitie van nieuwe bedrijven.

Vraag 3

Wat is het nut en de noodzaak van een wethouder van Westland om voorzitter te zijn van een wethoudersclub en daar heel veel tijd aan te besteden? Hoeveel tijd trouwens?

Antwoord 3

Wij menen dat u doelt op het voorzitterschap van wethouder Weverling van de landelijke wethoudersvereniging. Binnen deze vereniging wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van het vak van wethouder. Reeds sinds november 2011 is wethouder Weverling lid van het bestuur van deze beroepsvereniging. Dit is, zoals u weet, geen nevenfunctie op persoonlijke titel, maar een nevenfunctie uit hoofde van het ambt (qualitate qua). Wij zijn er voorstander van dat een lid van ons college het voorzitterschap van dit belangrijke landelijke netwerk vervult. Dit heeft ook een positieve uitstraling op de gemeente Westland. 

Het tijdsbeslag van het voorzitterschap is openbaar bekend via de gemeentelijke. Daar valt te lezen dat de wethoudersvereniging eenmaal per maand vergadert.

Sinds de invoering van het duale stelsel in 2002 zijn wethouders geen onderdeel meer van de gemeenteraad. Dat betekent, in principe, dat zij alleen aanwezig behoeven te zijn indien er een onderwerp uit hun portefeuille geagendeerd staat in de raadsvergadering. Het college van Westland kiest er evenwel voor om zoveel als mogelijk collectief aanwezig te zijn bij raadsvergaderingen. Op dinsdagavond 25 november 2014 heeft wethouder Weverling, gelet op het feit dat hij geen agendapunten had, in overleg met het college echter een andere afweging gemaakt.

Vraag 4

Kan het College niet volstaan met vijf Collegeleden in plaats van zes waardoor meer dan € 350.000,-- per jaar bespaard kan worden op salaris, wachtgeld, personele kosten en bijkomende zaken? Als alle wethouders doen waarvoor zij zijn, namelijk de portefeuilles uitvoeren en aandacht besteden aan de Westlandse burgers, dan zou dat toch veel beter zijn. Is het College het hiermee eens?

Antwoord 4

Nee, het college kan niet volstaan met vijf collegeleden. In 2014 is het bestuursakkoord ‘Nieuwe realiteit-nieuwe uitdagingen. Samen bouwen aan een sterk Westland’ gepresenteerd. Bij de presentatie van dit bestuursakkoord zijn extra aandachtspunten benoemd en nieuwe accenten gelegd. Verzwaringen van taken en toenemende inzet op de externe positionering van Westland hebben geleid tot het voordragen en benoemen door uw raad van een college met zes wethouders. De collegeleden dragen zorg voor de uitvoering van de portefeuilles, zoals in het bestuursakkoord zijn vastgelegd.    

Vraag 5

Tenslotte nog een vraag over de recente asbestvervuiling in Wateringen. Zou het niet zinvol zijn in de toekomst als zich nog een keer een dergelijk vreselijk drama voordoet, om een team te benoemen uit het College bestaande uit de burgemeester en een aantal wethouders, om dan gezamenlijk de kwestie aan te pakken? Er bestaat nu de indruk dat de bewoners en de benadeelden niet voldoende aandacht krijgen omdat behandeling door één lid van het College niet voldoende is. Is dit een idee voor de toekomst?

Antwoord 5

De asbestbrand in Wateringen valt onder de portefeuille van openbare orde en veiligheid. Dit is primair een taak die is belegd bij de burgemeester als bestuursorgaan. De crisisorganisatie en de samenstelling daarvan zijn geregeld in het landelijke protocol voor crises en rampen.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak